Home Advanced Index
ಆಮೊಸ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ಆಮೊಸ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜುದಾಚೊ ರಾಯ್ ಉಜ್ಜೀಯಾ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ರಾಯ್, ಜೊವಾಶಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೆರೊಬೊವಾಮ್ - ಹಾಂಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ತೆಕೊವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಆಮೊಸಾಕ್ ದರ್ಶನಾಂನಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

1:2 ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ಸಿಯೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಗರ್ಜತಾ, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಸೊ ಕರ್ತಾ; ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಚರವ್ ರುದನ್ ಕರ್ತಾತ್, ಕಾರ್ಮೆಲಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಸುಕೊನ್ ವೆತಾ.

1:3 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ದಮಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ಚಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಗಿಲೆಯಾದಾಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಳಾಂನಿ ಕಾಂಡ್ಲಾ.

1:4 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹಜಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಉಜೊ ಧಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಬೆನ್-ಹದಾದಾಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಗ್ರಾಶಿತಲೊ.

1:5 ದಮಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂಚೆ ಆಡಾಂಬೆ ಹಾಂವ್ ಮೊಡ್ತಲೊಂ, ಬಿಕತ್-ಆವೆನಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಬೇತ್-ಎದೆನಾಂತ್ ರಾಜ್‍ದಂಡ್ ಧರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ಅರಾಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಕೀರಾಂತ್ ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಜಾತಲೊ.

1:6 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಗಾಜಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ಚಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಎದೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

1:7 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಜಾಚ್ಯಾ ಪಾಗಾರಾಂಚೆರ್ ಉಜೊ ಧಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ತಾಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಗ್ರಾಶಿತಲೊ.

1:8 ಹಾಂವ್ ಆಶ್ದೊದಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಆಶ್ಕೆಲೊನಾಂತ್ ರಾಜ್‍ದಂಡ್ ಧರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ; ಹಾಂವ್ ಎಕ್ರೊನಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:9 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತೀರಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ಚಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಭಾವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಎದೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆ.

1:10 ಹಾಂವ್ ತೀರಾಚ್ಯಾ ಪಾಗಾರಾಂಚೆರ್ ಉಜೊ ಧಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ತಾಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಗ್ರಾಶಿತಲೊ.

1:11 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಎದೊಮಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ಚಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಲ್ವಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳಿ ದಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ, ತೊ ಸದಾಂಕಾಲ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಕ್ರೋಧ್ ತಾಣೆಂ ದವರ್ಲೊ.

1:12 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತೆಮಾನಾಚೆರ್ ಉಜೊ ಧಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಬೊಜ್ರಾಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಗ್ರಾಶಿತಲೊ.

1:13 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಅಮ್ಮೊನಿತಾಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ಚಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿಂ ಗಿಲೆಯಾದಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿಂ ಪೆÇಟಾಂ ಚಿರ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:14 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ರಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಪಾಗಾರಾಂಚೆರ್ ಉಜೊ ಧಾಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಚಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಗ್ರಾಶಿತಲೊ; ಝುಜಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬೊಬಾಟೆ ಮಧೆಂ ಆನಿ ತುಫಾನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭೊಂವ್ರ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ;

1:15 ತೆದ್ನಾ ತಾಂಚೊ ರಾಯ್ ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಜಾತಲೊ, ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ತಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ; ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.