Home Advanced Index
ಇತಿಹಾಸಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ಇತಿಹಾಸಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಥಿರ್ ಕೆಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಚೊ ದೇವ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ವರ್ತೊ ಕೆಲೊ.

1:2 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್, ಸಹಸ್ರಪತಿಂಕ್ ಆನಿ ಶತಪತಿಂಕ್, ಮನ್ಸುಬಿದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ.

1:3 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸಗ್ಳೆ ಸಭೆ ಬರಾಬರ್ ಗಿಬೆಯೊನಾಕ್ ಗೆಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಜಮಾತೆತಂಬು ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:4 (ಪೂಣ್ ದಾವಿದಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಪೇಟ್ ಕಿರ್ಯತ್-ಜೆಯಾರಿಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೆ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಸುವಾತ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ತಂಬು ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೊ).

1:5 ಊರಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಹೂರಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾ ಬೆಜಲೇಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಿತುಳ್ಚಿ ವೆದಿ ತಾಣೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ಊಂಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸಲಹಾ ವಿಚಾರ್ಲಿ,

1:6 ಆನಿ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಜಮಾತೆತಂಬಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಪಿತುಳ್ಚೆ ವೆದಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಹೋಮ್‍ಬಲಿಯೊ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯೊ.

1:7 ತೆ ರಾತಿ ದೇವ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾಗ್.”

1:8 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ದಾವಿದಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೃಪಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಕೆಲಾಯ್.

1:9 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ದಾವಿದಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಖರೆಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಣಿಚೆ ಧುಳಿ ಬಾಶೆನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ರಾಯ್ ನೆಮ್ಲಾಯ್.

1:10 ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿ. ನಾ ತರ್ ಎದೆ ವ್ಹಡ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಸಕತ್?”

1:11 ದೆವಾನ್ ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್, ಆನಿ ತುವೆಂ ಧನ್, ದಿರ್ವೆಂ ಆನಿ ಮಾನ್ ವಾ ತುಜೊ ದ್ವೇಶ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ವಾ ತುಜೆಚ್ ಪಾಸತ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮಾಗುಂಕ್ ನಾಂಯ್, ಬಗರ್ ಜೆ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ರಾಯ್ ನೆಮ್ಲಾ, ತಿ ಪರ್ಜಾ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಯ್

1:12 ದೆಕುನ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲಿ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಧನ್, ದಿರ್ವೆಂ ಆನಿ ಮಾನ್‍ಯೀ ದಿತಲೊಂ, ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಕಿ ತೆಂ ಆದಿಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಲೆಂ ನಾ, ಫುಡೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ.”

1:13 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ ಗಿಬೆಯೊನಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಪುಜೆಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್, ಜಮಾತೆತಂಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ.

1:14 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ರಥ್ ಆನಿ ರಥ್‍ಸವಾರಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆ. ತಾಚೆ ಕಡೆ ಚೊವ್ದಾ ಹಜಾರ್ ರಥ್ ಆನಿ ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ ರಥ್‍ಸವಾರ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ರಥಾಂಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ರಾಯಾ ಬರಾಬರ್ ರಾವಯ್ಲೆ.

1:15 ರಾಯಾನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ರುಪೆಂ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಫಾತ್ರಾಂ ಬಾಶೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ದೆವ್ದಾರ್ ರೂಕ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಂಬ್ಡಿ ರುಕಾಂ ತಿತ್ಲೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಜಾಯ್ಶೆ ಕೆಲೆ.

1:16 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೆ ಘೊಡೆ ಮುಜೂರ್ ಆನಿ ಸಿಲಿಸಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ರಾಯಾಚೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ತೆ ಸಿಲಿಸಿಯಾಂತ್ ವಿಕ್ತೆ ಘೆತಾಲೆ.

1:17 ಎಜಿಪ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಹರೇಕ್ ರಥಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಯ್ಶಿಂ ರುಪ್ಯಾಶೆಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹರೇಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಶೆಕೆಲಾಂ. ಹೆಚ್ ಪರಿಂ ತೆ ಹಿತ್ತಿತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅರಾಮ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಯಾಂ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

1:18 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ.