Home Advanced Index
ಇತಿಹಾಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ಇತಿಹಾಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಆದಾಂವ್, ಸೇತ್, ಎನೋಶ್,

1:2 ಕೇನಾನ್, ಮಹಲಲೇಲ್, ಜಾರೆದ್,

1:3 ಎನೋಕ್, ಮೆತೂಸೆಲಾ, ಲಾಮೆಕ್,

1:4 ನೊಯೆ, ಶೇಮ್, ಹಾಮ್ ಆನಿ ಜಾಫೆತ್.

1:5 ಜಾಫೆತಾಚೆ ಪೂತ್: ಗೋಮೆರ್, ಮಾಗೋಗ್, ಮಾದಯ್, ಜಾವಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಶೆಕ್, ತಿರಾಸ್.

1:6 ಗೋಮೆರಾಚೆ ಪೂತ್: ಅಶ್ಕೇನಜ್, ರೀಫತ್, ತೊಗರ್ಮ

1:7 ಜಾವಾನಾಚೆ ಪೂತ್: ಎಲೀಶ, ತಾರ್ಶೀಶ್, ಕಿತ್ತೀಮ್, ದೋದಾನೀಮ್.

1:8 ಹಾಮಾಚೆ ಪೂತ್: ಕೂಶ್, ಮಿಜ್ರಯಿಮ್, ಪೂಟ್, ಕಾನಾನ್.

1:9 ಕೂಶಾಚೆ ಪೂತ್ : ಸೆಬ, ಹವೀಲ, ಸಬ್ತ, ರಾಮಾ, ಸಬ್ತೇಕ. ರಾಮಾಚೆ ಪೂತ್ : ಶೆಬ, ದೆದಾನ್.

1:10 ಕೂಶ್ ನಿಮ್ರೋದಾಚೊ ಬಾಪುಯ್; ನಿಮ್ರೋದ್ ಪೃಥ್ವೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪರಾಕ್ರಮಿ ವೀರ್ ಜಾಲೊ.

1:11 ಮಿಜ್ರಯಿಮ್ ಲೂದ್, ಅನಾಮ್, ಲೆಹಾಬ್, ನಫ್ತೂ,

1:12 ಪಾತ್ರೊಸ್, ಕಸ್ಲೂ ಆನಿ ಕಫೆÇ್ತೀರ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಪುರ್ವಜ್; ಫಿಲಿಸ್ತಿ ಕಫೆÇ್ತೀರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಲೆ.

1:13 ಕಾನಾನ್ ಸಿದೋನ್-ಹೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್- ಆನಿ ಹೇತ್ -ಹಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್,

1:14 ಆನಿ ಜೆಬೂಸಿತ್, ಅಮೋರಿತ್, ಗಿರ್ಗಾಶಿತ್,

1:15 ಹಿವಿತ್, ಅರ್ಕಿತ್, ಸೀನಿತ್,

1:16 ಅರ್ವಾದಿತ್, ಜೆಮಾರಿತ್, ಹಮಾತಿತ್ - ಹಾಂಚೊ ಪುರ್ವಜ್.

1:17 ಶೇಮಾಚೆ ಪೂತ್: ಏಲಾಮ್, ಅಸ್ಸೂರ್, ಅರ್ಪಕ್ಷದ್, ಲೂದ್, ಅರಾಮ್. ಅರಾಮಾಚೆ ಪೂತ್: ಊಜ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ ಆನಿ ಮೆಶೆಕ್.

1:18 ಅರ್ಪಕ್ಷದ್ ಶೆಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಆನಿ ಶೆಲಾ ಏಬೆರಾಚೊ ಬಾಪುಯ್.

1:19 ಏಬೆರಾಕ್ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಜಲ್ಮಲೆ; ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪೆಲೆಗ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಿಭಜಿತ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಕ್ತಾನ್.

1:20 ಜೊಕ್ತಾನ್ ಅಲ್ಮೋದಾದ್, ಶೆಲೆಫ್, ಹಜರ್ಮಾವೆತ್, ಜೇರಾ,

1:21 ಹದೋರಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿಕ್ಲಾ,

1:22 ಏಬಾಲ್, ಅಬೀಮಾಯೇಲ್, ಶೆಬಾ,

1:23 ಒಫೀರ್, ಹವೀಲಾ, ಜೋಬಾಬ್-ಹಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್; ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಜೊಕ್ತಾನಾಚೆ ಪೂತ್.

1:24 ಅರ್ಪಕ್ಷದ್, ಶೆಲಾ,

1:25 ಏಬೆರ್, ಪೆಲೆಗ್, ರೆಯೂ,

1:26 ಸೆರೂಗ್, ನಾಹೋರ್, ತೆರಾ,

1:27 ಅಬ್ರಾಮ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್.

1:28 ಅಬ್ರಹಾಮಾಚೆ ಪೂತ್: ಇಸಾಕ್ ಆನಿ ಇಶ್ಮಾಯೇಲ್.

1:29 ತಾಂಚೆ ವಂಶಜ್ ಹೆ: ಇಸ್ಮಾಯೇಲಾಚೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ನೆಬಾಯೋತ್; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇದಾರ್, ಅದ್ಬೆಯೇಲ್, ಮಿಬ್ಸಾಮ್,

1:30 ಮಿಶ್ಮಾ, ದೂಮಾ, ಮಸ್ಸ, ಹದದ್, ತೇಮ,

1:31 ಜೆಟೂರ್, ನಾಫೀಶ್, ಕೇದೆಮಾ. ಹೆ ಇಶ್ಮಾಯೆಲಾಚೆ ಪೂತ್.

1:32 ಅಬ್ರಹಾಮಾಚೆ ಉಪಪತಿಣಿ ಕೆಟೂರಾನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪೂತ್: ಜಿಮ್ರಾನ್, ಜೊಕ್ಷಾನ್, ಮೆದಾನ್, ಮಿದಿಯಾನ್, ಇಶ್ಬಾಕ್ ಆನಿ ಶೂವಾ. ಜೊಕ್ಷಾನಾಚೆ ಪೂತ್: ಶೆಬಾ ಆನಿ ದೆದಾನ್.

1:33 ಮಿದಿಯಾನಾಚೆ ಪೂತ್: ಏಫಾ, ಏಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀದ, ಎಲ್ದಾ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಕೆಟೂರಾಚೆ ಪೂತ್.

1:34 ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಇಸಾಕಾಚೊ ಬಾಪುಯ್. ಇಸಾಕಾಚೆ ಪೂತ್: ಎಸಾವ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್.

1:35 ಎಸಾವಾಚೆ ಪೂತ್: ಎಲೀಫಜ್, ರೆಯೂವೇಲ್, ಯೆಯೂಶ್, ಜಲಾಮ್, ಆನಿ ಕೋರ.

1:36 ಎಲೀಫಜಾಚೆ ಪೂತ್: ತೇಮಾನ್, ಓಮಾರ್, ಜೆಫೀ, ಗತಾಮ್, ಕೆನಜ್, ತಿಮ್ನ, ಅಮಾಲೇಕ್.

1:37 ರೆಯೂವೇಲಾಚೆ ಪೂತ್: ನಹತ್, ಜೆರ, ಶಮ್ಮ, ಮಿಜ್ಜ.

1:38 ಸೇಯೀರಾಚೆ ಪೂತ್: ಲೋಟಾನ್, ಶೋಬಾಲ್, ಜಿಬೆಯೋನ್, ಅನಾ, ದೀಶೋನ್, ಏಜೆರ್, ದೀಶಾನ್.

1:39 ಲೋಟಾನಾಚೆ ಪೂತ್: ಹೋರೀ ಆನಿ ಹೋಮಾಮ್. ಲೋಟಾನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್: ತಿಮ್ನ.

1:40 ಶೋಬಾಲಾಚೆ ಪೂತ್: ಅಲಿಯಾನ್, ಮಾಹನತ್, ಏಬಾಲ್, ಶೆಫೀ, ಓನಾಮ್. ಜಿಬೆಯೋನಾಚೆ ಪೂತ್: ಅಯಾ ಆನಿ ಅನಾ.

1:41 ಅನಾಚೊ ಪೂತ್: ದೀಶೋನ್. ದೀಶೋನಾಚೆ ಪೂತ್: ಹಮ್ರಾನ್, ಎಶ್ಬಾನ್, ಇತ್ರಾನ್, ಕೆರಾನ್.

1:42 ಏಜೆರಾಚೆ ಪೂತ್ : ಬಿಲ್ಹಾನ್, ಜಾವಾನ್, ಜಾಕಾನ್. ದೀಶೋನಾಚೆ ಪೂತ್: ಉಜ್ ಆನಿ ಅರಾನ್.

1:43 ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಂನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಎದೊಮಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್‍ಲ್ಲೆ ರಾಯ್: ಬೆಯೋರಾಚೊ ಪೂತ್ ಬೆಲ; ತಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿನ್ಹಾಬಾ.

1:44 ಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬೊಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೋಬಾಬ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

1:45 ಜೋಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇಮಾನಿತಾಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಹುಶಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

1:46 ಹುಶಾಮಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆದದಾಚೊ ಪೂತ್ ಹದದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮೋವಾಬಾಂತ್ ಮಿದಿಯಾನಿತಾಂಕ್ ಹಾರಯ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅವೀತ್.

1:47 ಹದದಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ರೇಕಾಚೊ ಸಮ್ಲಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

1:48 ಸಮ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಹೋಬೋತ್-ಹ-ನಹರಾಚೊ ಶವೂಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

1:49 ಶವೂಲಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಕ್ಬೋರಾಚೊ ಪೂತ್ ಬಾಲ್-ಹನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ.

1:50 ಬಾಲ್-ಹನಾನಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹದದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಯಿ; ತಾಚೆ ಪತಿಣಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮೆಹೇಟಬೇಲ್. ತಿ ಮಟ್ರೇದಾಚಿ ಧುವ್ ಆನಿ ಮೇಜಹಾಬಾಚಿ ನಾತ್.

1:51 ಹದದಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎದೋಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಫುಡಾರಿ: ಫುಡಾರಿ ತಿಮ್ನ, ಫುಡಾರಿ ಅಲೀಯಾ, ಫುಡಾರಿ ಜೆತೇತ್,

1:52 ಫುಡಾರಿ ಒಹೋಲಿಬಾಮ, ಫುಡಾರಿ ಏಲ, ಫುಡಾರಿ ಪೀನೋನ್,

1:53 ಫುಡಾರಿ ಕೆನಜ್, ಫುಡಾರಿ ತೇಮಾನ್, ಫುಡಾರಿ ಮಿಬ್ಜಾರ್,

1:54 ಫುಡಾರಿ ಮಗ್ದೀಯೇಲ್, ಫುಡಾರಿ ಈರಾಮ್. ಹೆ ಎದೋಮಾಚೆ ಫುಡಾರಿ.