Home Advanced Index
ಇಸಾಯಿಯಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

ಇಸಾಯಿಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜುದಾಚೆ ರಾಯ್, ಉಜ್ಜೀಯಾ, ಜೋತಾಮ್, ಆಹಾಜ್ ಆನಿ ಹೆಜೆಕೀಯಾ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮೋಜಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಇಸಾಯಿಯಾನ್ ಜುದಾ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ವಿಶಿಂ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್.

1:2 ಆಕಾಸಾ, ಆಯ್ಕ್! ಪೃಥ್ವೆ, ಕಾನ್ ದಿ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಉಲಯ್ತಾ: ಹಾಂವೆಂ ಪುತಾಂಕ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ವಾಗಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪೂಣ್ ತೆ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್.

1:3 ಪಾಡೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾ, ಗಾಡುಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಖಾವಣ್ ಒಳ್ಕತಾ; ಪೂಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಒಳ್ಕನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಸಮ್ಜನಾ.

1:4 ಹಾಯ್, ಪಾತ್ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾ, ಖೊಟೆಪಣಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಲೆ ಪರ್ಜೆ, ನಷ್ಟೆ ಪಿಳ್ಗೆ, ದುಷ್ಟ್ ಸಂತತಿ! ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ದೆವಾಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:5 ತುಮಿ ಘಾತ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಖಂಯ್ ಮಾರುಂ? ಸಗ್ಳಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲಾಂ,

1:6 ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ತಳ್ವ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಗೊಚ್ ನಾ: ಪಕತ್ ಫೆÇಡ್, ಖಿಣಾಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆ ಘಾಯ್, ತೆ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಪಟ್ಟೆನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ತೇಲ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

1:7 ತುಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಾ, ತುಮ್ಚಿಂ ಶಹರಾಂ ಉಜ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪರ್ಕೊ ಲೋಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಪೀಕ್ ಗ್ರಾಶಿತಾ, ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊದೊಮಾ ಪರಿಂ ತುಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲಾ.

1:8 ಸಿಯೊನಾಚೆ ಧುವೆಕ್ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಝೊಪ್ಡೆ ಪರಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ, ತವ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೊಂಪಾ ಪರಿಂ, ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾ ಪರಿಂ.

1:9 ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚುಂಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಸೊದೊಮಾ ಪರಿಂ ಜಾತ್ಯಾಂವ್, ಆಮಿ ಗೊಮೊರ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಆಸ್ತ್ಯಾಂವ್.

1:10 ಸೊದೊಮಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂನೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಾ, ಗೊಮೊರ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ ಶಿಕೊವ್ಣೆಕ್ ಕಾನ್ ದಿಯಾ.

1:11 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಅಗಣಿತ್ ಬಲಿಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ ಆನಿ ಪುಷ್ಟ್ ವಾಸ್ರಾಂಚಿ ಚರಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಜಾಲಿ; ಬಯ್ಲಾಂಚೆಂ, ಶೆಳಿಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಬಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ವನಾ.

1:12 ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್ ತೆದ್ನಾ ಹೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ? ಮ್ಹಜಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಂ ಆನಿಕ್ ಮಸ್ತಿನಾಕಾತ್!

1:13 ವ್ಯರ್ಥ್ ಬಲಿದಾನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿನಾಕಾತ್, ತುಮ್ಚೊ ಧುಂಪ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ, ಅಮಾಸ್, ಸಾಬ್ಬತ್ ಆನಿ ಜಮಾತ್ಯೊ - ಖೊಟೆಪಣ್ ಆನಿ ದಬಾಜೊ - ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸನಾಂತ್.

1:14 ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಅಮಾಸೊ ಆನಿ ಉತ್ಸವ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ; ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ವಜೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಥÀಕಯ್ತಾ.

1:15 ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಧರ್ತಾತ್ ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ತಾಂ; ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ರಗ್ತಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್.

1:16 ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಧುಯಾ, ನಿತಳ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಚೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರಾ; ಆನಿಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್.

1:17 ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಾ, ನ್ಯಾಯ್‍ನೀತ್ ಸೊಧಾ, ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ, ಅನಾಥಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಕರುನ್ ದಿಯಾ, ವಿಧ್ವಿಂಚೊ ಪಕ್ಷ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾದ್ ಕರಾ.

1:18 ಯೆಯಾ, ಉಲೊವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್. ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತಿಂ ಹಿಮಾ ಪರಿಂ ಧವಿಂ ಜಾತಲಿಂ; ತಿಂ ರಗ್ತಾವರ್ಣಾಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತಿಂ ಕಾಪ್ಸಾ ಪರಿಂ ಧವಿಂ ಜಾತಲಿಂ.

1:19 ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ತುಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ವಸ್ತು ತುಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾತ್;

1:20 ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಲ್ವಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಶಿತಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

1:21 ಹಾಯ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಶಹರ್ ಏಕ್ ವೆಶ್ಯಾ ಜಾಲಾಂ! ತಾಂತುಂ ನ್ಯಾಯ್‍ನೀತ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ತಾಂತುಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಖುನಿಗಾರಾಂಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

1:22 ತುಜೆಂ ರುಪೆಂ ಕಲಮ್ ಜಾಲಾಂ, ತುಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಸೊರ್ಯಾಂತ್ ಉದಕ್ ಭರ್ಸಲಾಂ.

1:23 ತುಜೆ ಫುಡಾರಿ ಬಂಡ್‍ಕೋರ್ ಆನಿ ಚೊರಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ. ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಹರೆಕ್ಲೊ ಲಂಚ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ಆಶೆತಾ. ಅನಾಥಾಂಕ್ ತೆ ನ್ಯಾಯ್ ಕರುನ್ ದಿನಾಂತ್, ವಿಧ್ವಿಂಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ತಾಂಚೆಶಿಂ ಪಾವನಾ.

1:24 ದೆಕುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ಪದ್ವೆದಾರ್ ದೇವ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಹಾಯ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ರೋಧ್ ವತ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೈರಿಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊಂ.

1:25 ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ತುಜೆರ್ ಉಬಾರ್ತಲೊಂ, ಖಾರಾನ್‍ಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಕಲಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ತುಜೆ ದಂಯ್ ಭರ್ಸಲ್ಲೆಂ ಶಿಶೆಂ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ.

1:26 ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ನ್ಯಾಯ್‍ಕರ್ತಾಂಕ್ ಪರತ್ ದಿತಲೊಂ, ಆನಿ ಆರಂಭಾಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂಕ್. ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಂ ನ್ಯಾಯ್‍ನಿತಿಚೆಂ ಶಹರ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ತಲೊ.

1:27 ನ್ಯಾಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಿಯೊನಾಕ್ ಸೊಡ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಆನಿ ನಿತಿ ವರ್ವಿಂ ಪಾತಕ್ ರಡ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತಲಿ.

1:28 ಬಂಡ್‍ಕೋರಾಂಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಸಾಂಡ್ತಾತ್ ತಿಂ ನಾಂಚ್ ಜಾತಲಿಂ.

1:29 ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂಧುರ್ ರುಕಾಂಚಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಲಿ, ತುಮಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ವನಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಲಜೆನ್ ತಾಂಬ್ಡಿಂ ಜಾತಲಿಂ.

1:30 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಬಾವ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂಧುರ್ ರುಕಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಜಾತಲ್ಯಾತ್, ಉದಕ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನಾ ಸಾರ್ಕಿಂ.

1:31 ಬಳ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಸುಕ್ಯಾ ಜಳವಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾತಲೊ, ಆನಿ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕಿಟಾ ಸಾರ್ಕೊ, ದೋನ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಳ್ತಲಿಂ, ಆನಿ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.