Home Advanced Index
ಉತ್ಪತ್ತಿ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಆರಂಭಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಕಾಸ್ ಆನಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಚ್ಲಿ.

1:2 ಪೃಥ್ವಿ ನಿರಾಕಾರ್ ಆನಿ ರಿತಿ ಆಸ್ಲಿ. ಆದಿಸಾಗೊರಾಚೆರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ವಾರೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ.

1:3 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್” ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ.

1:4 ದೆವಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಬರೊ ದಿಸ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಾಳೊಕಾ ದಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೊ.

1:5 ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ “ದೀಸ್” ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಕ್ “ರಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್.

1:6 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉದಕ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಉದ್ಕಾ ಮಧೆÉಂ ಏಕ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ಜಾಂವ್.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:7 ದೆವಾನ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳಾ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಅಂತ್ರಾಳಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ದಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೆಂ.

1:8 ದೆವಾನ್ ಅಂತ್ರಾಳಾಕ್ ಆಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್.

1:9 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಕಾಸಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಎಕೆ ಸುವಾತೆರ್ ಜಮಾ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಸುಕಿ ಧರ್ಣ್ ದಿಸುಂ.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:10 ದೆವಾನ್ ಸುಕೆ ಧರ್ಣಿಕ್ ಭುಮಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೆ ರಾಶಿಕ್ ದರ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:11 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭುಮಿ ವನಸ್ಪತಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರುಂ: ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫÀಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:12 ಭುಮಿನ್ ವನಸ್ಪತಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲಿ: ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಜಾಲೆ. ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:13 ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್.

1:14 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ವೆಗ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ದಿವೆ ಜಾಂವ್; ಕಾಳ್, ದೀಸ್ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರುಂ.

1:15 ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ತೆ ದಿವೆ ಆಸುಂ”, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:1 ಆರಂಭಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಕಾಸ್ ಆನಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಚ್ಲಿ.

1:2 ಪೃಥ್ವಿ ನಿರಾಕಾರ್ ಆನಿ ರಿತಿ ಆಸ್ಲಿ. ಆದಿಸಾಗೊರಾಚೆರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ವಾರೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ.

1:3 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್” ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ.

1:4 ದೆವಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಬರೊ ದಿಸ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಾಳೊಕಾ ದಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೊ.

1:5 ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ “ದೀಸ್” ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಕ್ “ರಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್.

1:6 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉದಕ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಉದ್ಕಾ ಮಧೆÉಂ ಏಕ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ಜಾಂವ್.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:7 ದೆವಾನ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳಾ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಅಂತ್ರಾಳಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ದಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೆಂ.

1:8 ದೆವಾನ್ ಅಂತ್ರಾಳಾಕ್ ಆಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್.

1:9 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಕಾಸಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಎಕೆ ಸುವಾತೆರ್ ಜಮಾ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಸುಕಿ ಧರ್ಣ್ ದಿಸುಂ.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:10 ದೆವಾನ್ ಸುಕೆ ಧರ್ಣಿಕ್ ಭುಮಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೆ ರಾಶಿಕ್ ದರ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:11 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭುಮಿ ವನಸ್ಪತಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರುಂ: ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫÀಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:12 ಭುಮಿನ್ ವನಸ್ಪತಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲಿ: ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಜಾಲೆ. ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:13 ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್.

1:14 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ವೆಗ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ದಿವೆ ಜಾಂವ್; ಕಾಳ್, ದೀಸ್ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರುಂ.

1:15 ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ತೆ ದಿವೆ ಆಸುಂ”, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:16 ದೆವಾನ್ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ದಿವೆ ರಚ್ಲೆ: ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಿವೊ ದೀಸ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಟೊ ದಿವೊ ರಾತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್; ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಿಂ.

1:17 *

1:18 ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಕ್, ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಘಾಲಿಂ.

1:19 ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ; ಹೊ ಚೊವ್ತೊ ದೀಸ್.

1:20 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉದಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂನಿ ಭರೊಂ ಆನಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ಭುಮಿ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಾಳಾರ್ ಉಬುಂ.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:21 ದೆವಾನ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಶೆ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಿಂಡಾಂ ಹಿಂಡಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ರಚ್ಲೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ರಚ್ಲಿಂ. ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:22 ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ, ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭರಾ; ಆನಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಉದಂಡ್ ಚಡೊಂ.”

1:23 ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ದೀಸ್.

1:24 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್: ಜಾನ್ವಾರಾಂ, ಜಿವ್ದಾಳಿ ಆನಿ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ.”

1:25 ದೆವಾನ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚ್ಯೊ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಆನಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:26 ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರುಪಾಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಮಿ ಕರುಂಯಾ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್, ಜಾನ್ವಾರಾಂಚೆರ್, ಸರ್ವ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಚರ್ತಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಚೆರ್ ಮನಿಸ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲೊಂವ್!”

1:27 ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚೊ ರಚ್ಲೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚೊ ತಾಕಾ ರಚ್ಲೊ. ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ರಚ್ಲಿಂ.

1:28 ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಆನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಭರಾ, ಆನಿ ತಿ ತುಮ್ಚೆ ಆಧೀನ್ ಹಾಡಾ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯಾ.”

1:29 ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಬ್ಳೆ, ಸಗ್ಳೆ ಪೃಥ್ವ್ವೆ ವಯ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ಸರ್ವ್ ರೂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಂ.

1:30 ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಚರ್ತಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್, ಜಿವಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆಂ ತಣ್ ಆನಿ ಝಾಡಾಂ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ದಿತಾಂ.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:31 ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ: ತೆಂ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ; ಹೊ ಸವೊ ದೀಸ್.

1:1 ಆರಂಭಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಕಾಸ್ ಆನಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಚ್ಲಿ.

1:2 ಪೃಥ್ವಿ ನಿರಾಕಾರ್ ಆನಿ ರಿತಿ ಆಸ್ಲಿ. ಆದಿಸಾಗೊರಾಚೆರ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ವಾರೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ.

1:3 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್” ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ.

1:4 ದೆವಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಬರೊ ದಿಸ್ಲೊ. ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಾಳೊಕಾ ದಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೊ.

1:5 ದೆವಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ “ದೀಸ್” ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಕ್ “ರಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್.

1:6 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉದಕ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಉದ್ಕಾ ಮಧೆÉಂ ಏಕ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ಜಾಂವ್.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:7 ದೆವಾನ್ ಅಂತ್ರಾಳ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳಾ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಅಂತ್ರಾಳಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ದಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೆಂ.

1:8 ದೆವಾನ್ ಅಂತ್ರಾಳಾಕ್ ಆಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್.

1:9 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಕಾಸಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಎಕೆ ಸುವಾತೆರ್ ಜಮಾ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಸುಕಿ ಧರ್ಣ್ ದಿಸುಂ.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:10 ದೆವಾನ್ ಸುಕೆ ಧರ್ಣಿಕ್ ಭುಮಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೆ ರಾಶಿಕ್ ದರ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:11 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭುಮಿ ವನಸ್ಪತಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರುಂ: ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫÀಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:12 ಭುಮಿನ್ ವನಸ್ಪತಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲಿ: ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಜಾಲೆ. ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:13 ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್.

1:14 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ವೆಗ್ಳಿ ಕರುಂಕ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ದಿವೆ ಜಾಂವ್; ಕಾಳ್, ದೀಸ್ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರುಂ.

1:15 ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ತೆ ದಿವೆ ಆಸುಂ”, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:16 ದೆವಾನ್ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ದಿವೆ ರಚ್ಲೆ: ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಿವೊ ದೀಸ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಟೊ ದಿವೊ ರಾತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್; ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್ಲಿಂ.

1:17 *

1:18 ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಕ್, ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಘಾಲಿಂ.

1:19 ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ; ಹೊ ಚೊವ್ತೊ ದೀಸ್.

1:20 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಉದಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂನಿ ಭರೊಂ ಆನಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ಭುಮಿ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಾಳಾರ್ ಉಬುಂ.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:21 ದೆವಾನ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಶೆ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಿಂಡಾಂ ಹಿಂಡಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ರಚ್ಲೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ರಚ್ಲಿಂ. ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:22 ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ, ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭರಾ; ಆನಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಉದಂಡ್ ಚಡೊಂ.”

1:23 ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ: ಹೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ದೀಸ್.

1:24 ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್: ಜಾನ್ವಾರಾಂ, ಜಿವ್ದಾಳಿ ಆನಿ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ.”

1:25 ದೆವಾನ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚ್ಯೊ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಆನಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ದೆವಾಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:26 ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರುಪಾಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಮಿ ಕರುಂಯಾ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್, ಜಾನ್ವಾರಾಂಚೆರ್, ಸರ್ವ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಚರ್ತಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಚೆರ್ ಮನಿಸ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲೊಂವ್!”

1:27 ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚೊ ರಚ್ಲೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚೊ ತಾಕಾ ರಚ್ಲೊ. ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ರಚ್ಲಿಂ.

1:28 ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಆನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಭರಾ, ಆನಿ ತಿ ತುಮ್ಚೆ ಆಧೀನ್ ಹಾಡಾ. ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯಾ.”

1:29 ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಬ್ಳೆ, ಸಗ್ಳೆ ಪೃಥ್ವ್ವೆ ವಯ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಿಂ ದಿತಲಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ಬಿಯೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ಸರ್ವ್ ರೂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಂ.

1:30 ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಚರ್ತಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್, ಜಿವಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚೆಂ ತಣ್ ಆನಿ ಝಾಡಾಂ ಖಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ದಿತಾಂ.” ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

1:31 ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ: ತೆಂ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಲಿ, ಸಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಿ; ಹೊ ಸವೊ ದೀಸ್.