Home Advanced Index
ಉಪದೇಶಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ಉಪದೇಶಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ, ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಉಪದೇಶಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

1:2 ಉಪದೇಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ವ್ಯರ್ಥ್‍ಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್, ವ್ಯರ್ಥ್‍ಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್, ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್.

1:3 ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

1:4 ಏಕ್ ಪಿಳ್ಗಿ ವೆತಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾಶ್ವತ್ ಉರ್ತಾ.

1:5 ಸುರ್ಯೊ ಉದೆತಾ, ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ತಾ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಉದೆತಾ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ತೊ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ವೆತಾ.

1:6 ವಾರೆಂ ದಕ್ಷಿಣೆಕ್ ವೆತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉತ್ತರೆಕ್ ಘುಂವ್ತಾ, ವಾರೆಂ ಘುಂವುನ್ ಘುಂವುನ್ ವೆತಾ, ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಪರತ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ.

1:7 ಸಗ್ಳ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊ ದರ್ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್, ತರೀ ದರ್ಯೊ ಭರನಾ; ಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯೊ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್, ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತ್ಯೊ ವಾಳತ್ ಆಸ್ತಾತ್.

1:8 ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಉಬ್ಗಣ್ ಹಾಡ್ತಾತ್, ಆನಿ ತಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾವನಾಂತ್. ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ಕಾನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.

1:9 ಜೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಜೆಂ ಕೆಲಾಂ, ತೆಂ ಕರ್ತಲಿಂ; ಸುರ್ಯಾ ಪಂದಾ ನವೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ.

1:10 ಪಳೆಯಾ, ಹಿ ಏಕ್ ನವಿ ವಸ್ತ್”- ಅಶೆಂ ಖಂಯ್ಚೆ ವಸ್ತು ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಭೋವ್ ಆದಿಂ ತಿ ಆಸ್ಲಿ.

1:11 ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂ ನಾ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಂಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

1:12 ಹಾಂವ್, ಉಪದೇಶಕ್, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ.

1:13 ಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಕಾಸಾ ಪಂದಾ ಘಡ್ತಾ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಸೊಧ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಠಾವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಖರೆಂಚ್ ತ್ರಾಸಾಚೆಂ.

1:14 ಆಕಾಸಾ ಪಂದಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಅಬ್ಳೆ, ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಆನಿ ವಾರ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗಪ್.

1:15 ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಜೆಂ ನಾ ತೆಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

1:16 ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಆದಿಂ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಜೊಡ್ಲಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ.”

1:17 ಪೂಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಶೆಪಣಾ ಆನಿ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾ ಹೆಂಯ್ ವಾರ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

1:18 ಕಾರಣ್: ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಜಾಯ್ತಿ ಖಂತ್; ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಡಯ್ತಾ ತೊ ದೂಕ್ ಚಡಯ್ತಾ.