Home Advanced Index
ಎಜೆಕಿಯೆಲ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ಎಜೆಕಿಯೆಲ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ತಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವ್ ಕೆಬಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ದೆಗೆರ್ ನಿರ್ವಾಸಿತಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೊಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮಳಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ದೆಕ್ಲೆಂ.

1:2 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ - ಜೆಹೋಯಾಕೀನ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಸನಾಚೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ವರಸ್ ತೆಂ.

1:3 ಕಾಲ್ದೇಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಕೆಬಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ದೆಗೆರ್ ಬೂಜಿಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಯಾಜಕ್ ಎಜೆಕಿಯೆಲಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೊ.

1:4 ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ: ಉತ್ತರೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವಾದಳ್ ಸುಟ್ಲೆಂ, ಪರ್ಜಳಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಝಗಿತ್ ಉಜ್ಯಾ ಸವೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಜ್ಯಾ ಮಧೆÉಂ ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

1:5 ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಚಾರ್ ಪಾಣಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ಆಕಾರ್ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ತೆ ಹೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆ: ತಾಂಕಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

1:6 ಹರೆಕಾಕ್ ಚಾರ್ ತೊಂಡಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಚಾರ್ ಪಾಕಾಟೆ ಆಸ್ಲೆ.

1:7 ತಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಘಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪಿತುಳಾ ಭಾಶೆನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ.

1:8 ಚಾರ್ ಕುಶಿಂನಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂ ಪಂದಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ತಸಲೆ ಹಾತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಚಾರಾಂಯ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಆನಿ ಪಾಕಾಟೆ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ:

1:9 ತಾಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ತಾಲೆ; ತೆ ಘುಂವನಾಸ್ತಾಂ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲೆ; ಹರೇಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಶೀದಾ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲೊ.

1:10 ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ: ಚಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರೆಕಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ತೋಂಡ್, ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಶಿಂವಾಚೆಂ ತೋಂಡ್, ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗರುಡಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

1:11 ತಾಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ವಯ್ರ್ ಉಸಯ್ಲಲೆ ಆಸ್ಲೆ. ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ ಆನಿ ದೋನ್ ತಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಾಲೆ.

1:12 ಹರೇಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಶೀದಾ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲ್ಯೊ; ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ತೆ ವೆತಾಲೆ, ಘುಂವಾನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ವೆತಾಲೆ.

1:13 ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಮಧೆÉಂ ಜಳ್ತೆ ಇಂಗ್ಳೆಶೆ ದಿಸ್ಲೆ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಮಧೆÉಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಝಿಗ್ಝಿಗ್ತಲ್ಯಾ ಚುಡಿಂ ಪರಿಂ; ಉಜೊ ಪರ್ಜಳಿತ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಝಗ್ಲಾವ್ಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲೆಂ.

1:14 ಪ್ರಾಣಿ ಝಗ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ.

1:15 ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಚಕ್ರಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ, ಚಾರ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಎಕಾಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಎಕೇಕ್ ಚಕ್ರ್.

1:16 ಚಕ್ರಾಂ ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಸ್ವರ್ಣ್‍ಮಣಿಯಾಚಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಚಾರಾಂಯ್ಚೊ ಆಕಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಅಶಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಿ ಚಕ್ರಾ ಭಿತರ್ ಚಕ್ರ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

1:17 ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಚಾರಾಂಯ್ ದಿಶಾಂನಿ ವಚುಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ವೆತಾನಾ ತಿಂ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿನಾತ್ಲಿಂ.

1:18 ತಾಂಚ್ಯೊ ದೆಗೊ ಊಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೆಗಾಂ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

1:19 ಪ್ರಾಣಿ ಫುಡೆಂ ವೆತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲಿಂ; ಪ್ರಾಣಿ ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ.

1:20 ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಜಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ತೆ ವೆತಾಲೆ; ಚಕ್ರಾಂ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಕ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಲೊ.

1:21 ಪ್ರಾಣಿ ಫುಡೆಂ ವೆತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ಫುಡೆಂ ವೆತಾಲಿಂ; ಪ್ರಾಣಿ ಥಾಂಬ್ತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ಥಾಂಬ್ತಾಲಿಂ. ಪ್ರಾಣಿ ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಚಕ್ರಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚೊ ಅತ್ಮೊ ಚಕ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಲೊ.

1:22 ಪ್ರಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಾಳಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ; ತೆಂ ಸ್ಪಟಿಕಾ ಪರಿಂ ದಳ್ಥಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಲೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

1:23 ಅಂತ್ರಾಳಾ ಪಂದಾ ತಾಂಚೆ ಪಾಕಾಟೆ ಉಸಯ್ಲಲೆ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ತಾಲೆ. ಹರೇಕ್ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಆನಿಕ್ ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಧಾಂಪ್ತಾಲೆ.

1:24 ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ: ತೊ ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಸಾರ್ಕೊ, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಲೊ. ತೆ ವೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಂದಳಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಲೊ. ತೆ ಥಾಂಬ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ಲೆ.

1:25 *

1:26 ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಾಳಾರ್ ನಿಳ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕಾ ಪರಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಎಕಾ ಶಿಂವಾಸನಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ಮನ್ಶಾ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಲಿ ಏಕ್ ಆಕೃತಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಿ.

1:27 ಕಮರ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಜ್ಯಾ ಮಧೆÉಂ ಝಳ್ಝಳ್ತಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ; ಕಮರ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಜ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆ ದೆಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್.

1:28 ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕುಪಾರ್ ಪಡ್ತಾ ತ್ಯಾ ಧೊಣ್ವಾ ಭಾಶೆನ್ ಹೊ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ವೈಭವಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ದರ್ಶನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ್ ಸರ್ಪಟ್ಲೊಂ, ಆನಿ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ.