Home Advanced Index
ಎಜ್ರ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ಎಜ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಸೀರುಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಜೆರೆವಿೂಯಾ ಉದೆಶಿಂ ಉಲಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಖರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಸೀರುಸಾಕ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ತೊಂಡಿಂ ಆನಿ ಬರ್ಪಿಂ ಹಿ ಆe್ಞÁ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲೊ:

1:2 “ಪರ್ಸಿಯಾಚೊ ರಾಯ್ ಸೀರುಸ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್, ಸರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಆಧೀನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.

1:3 ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆÉಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂ, ಆನಿ ದೇವ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.

1:4 ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೊ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸುಂ, ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ ಪಾಸತ್, ರುಪೆಂ, ಭಾಂಗಾರ್, ಸಾಮಾನ್, ಗೊರ್ವಾಂ ಆನಿ ಖುಶೆಮನಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.’”

1:5 ತೆದ್ನಾ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಲೆವಿತಾಂನಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದೆವಾನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂನಿ, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ.

1:6 ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ರುಪೆಂ, ಭಾಂಗಾರ್, ಸಾಮಾನ್, ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾಣಿಕೊ ದಿಲ್ಯೊ; ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಖುಶೆಮನಾಚಿಂ ದಾನಾಂಯ್ ದಿಲಿಂ.

1:7 ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ಲಿಂ ಲುಟುನ್ ಹಾಡುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ದವರ್ಲಲಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ದನಾಂ ಸೀರುಸ್ ರಾಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿಂ.

1:8 ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಸೀರುಸಾನ್ ತಿಂ ಖಜಾನ್ದಾರಿ ಮಿತ್ರೆದಾತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿಂ, ಆನಿ ಹಾಣೆಂ ತಿಂ ಮೆಜುನ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾ ಶೆಶ್ಬಜ್ಜರಾಕ್ ದಿಲಿಂ.

1:9 ತಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಶಿ ಆಸ್ಲಿ: ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ದಾಲಿಯೊ: ತೀಸ್; ರುಪ್ಯಾಚ್ಯೊ ದಾಲಿಯೊ: ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ತೀಸ್;

1:10 ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಾತ್ರಾಂ: ತೀಸ್; ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಪಾತ್ರಾಂ: ಚಾರ್ಶಿಂ ಧಾ; ಇತರ್ ವಸ್ತು: ಏಕ್ ಹಜಾರ್.

1:11 ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ದನಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಚಾರ್ಶಿಂ. ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಬಾಬಿಲೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ ಶೆಶ್ಬಜ್ಜರಾನ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ.