Home Advanced Index
ಎಫೆಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6

ಎಫೆಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ (ಎಫೆಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ) ದೆವಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಚೇ ಖುಶೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ:

1:2 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಹರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ದೇವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಬಾಪ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಸರ್ಗಿಂಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ದೆಣಿಂ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ವೊತುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:4 *

1:5 ತಾಚೇ ಸಮೊರ್ ಆಮಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ಖತಾವಿಣ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೇ ಸ್ಥಾಪನೇ ಆದಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥÀಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಸತ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ಶಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನೆಮ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾಚ್ ತಶಿ ಆಸ್ಲಿ.

1:6 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಥÀಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆದೆಣ್ಯಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಸ್ತುತಿ ಜಾವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಯೋಜನ್.

1:7 *

1:8 ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ; ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉದಂಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಕುರ್ಪಾ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗುಂ!

1:9 ಆಪ್ಲೇ ಸಗ್ಳೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೇ ತೇ ಯೆವ್ಜಣೆಚೊ ಗುಟ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾ.

1:10 ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಯೆತಚ್, ಸಗ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸರ್ಗಾ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭುಮಿ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ - ಹಿಚ್ ತಿ ತಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್.

1:11 ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೇ ಖುಶೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಜುದೆವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ವಿಂಚುನ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವಂತ್ ಪರ್ಜಾ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:12 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಧರ್ನ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ ಆಮಿ ತಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ.

1:13 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂನಿಯೀ ಸತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾರಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಲಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಆಯ್ಕಲಿ. ಅಶೆಂ ಆಯ್ಕುನ್, ತುಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್ ಬಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೇ ವೆಳಿಂ, ಭಾಸಾವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸರಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

1:14 ಆಪ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊಚ್ ಮುಂಗಡ್ ದೆಣೆಂ ಕಸೊ ದಿಲಾ. ತೊಚ್ ದೆವಾಚಿ ಪ್ರತಿe್ಞÁ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾಚೇ ಮಹಿಮೆಕ್ ಸ್ತುತಿ ಜಾಂವ್!

1:15 *

1:16 ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಥÀಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಾಂ ಥÀಂಯ್ ತುಮಿ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೇ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್.

1:17 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ದೇವ್, ಮಹಿಮೆಚೊ ಬಾಪ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಒಳಕ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಭರ್ತಾ ತೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಯಾ ಕರ್ತಾ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

1:18 *

1:19 ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ದೊಳೆ ಆತಾಂ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಜಯ್; ಆಪ್ಲೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆದ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಜಯ್; ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ತಲ್ಯಾಂ ಥÀಂಯ್ ತೊ ದಾಖಯ್ತಾ ತಿ ಪದ್ವಿ ಕಿತ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್-ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

1:20 ಹೇಚ್ ಪದ್ವೇ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಗಾರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಶಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ.

1:21 ಸಮೆಸ್ತ್ ಪ್ರಧಾನ್ಯಾಂ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ, ಪದ್ವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಭುತ್ವಾಂ ವಯ್ರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೇ ವಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೇ ಖಂಯ್ಚೇಯೀ ಪದ್ವೇ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ ವರ್ತಿ.

1:22 ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥÀಳಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ತಾಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ನೆಮ್ಲಾ.

1:23 ತಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ತಾಚಿಚ್ ಕೂಡ್; ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸರ್ವ್ ಥರಾಂನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಕೂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.