Home Advanced Index
ಎಸ್ತೆರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ಎಸ್ತೆರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಹೆಂ ಅಹಸುಯೇರುಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಇಂಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಶೆಂ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಪ್ರಾಂತಾಂಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ತೊ ಅಹಸುಯೇರುಸ್ ಹೊಚ್ ತೊ.

1:2 ತೊ ಸೂಸ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ,

1:3 ಆಪ್ಲೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜೆವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಪರ್ಸಿಯಾಚೆ ಆನಿ ಮೇದಿಯಾಚೆ ಸೇನಾಪತಿ, ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಂತಾಂಚೆ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆ.

1:4 ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕ್ಶೆಂ ಅಯ್ಸಿಂ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚೆಂ, ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ವಿಕೆಚ್ಯಾ ವೈಭವಾಚೆಂ ಆನಿ ಆಡಂಬರಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ.

1:5 ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆ ಆಖೆರೆಕ್ ರಾಯಾನ್ ಸೂಸ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್, ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜೆವಣ್ ದಿಲೆಂ.

1:6 ಥಂಯ್ ಧವೆ ಆನಿ ಜಾಂಬ್ಳಿ ಪಡ್ದೆ ನಾಜುಕ್ ಸಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಸುತಾಚ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುದಿಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಂಗ್ಮರ್ವರ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ಧವ್ಯಾ ಸಂಗ್ಮರ್ವರ್, ಶಿಂಪಿಯೊ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಫಾತರ್ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ಆನಿ ರುಪ್ಯಾಚೆ ಪಲಂಗ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ.

1:7 ಜಿನ್ಸಾಂಜಿನ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಂಚಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಿವನ್‍ಪಾತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ಪಣಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಆಸ್ಲೊ.

1:8 ರಾಯಾಚೆ ಆಜ್ಞೆಕ್ ಅನುಸರುನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಬಳ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ; ಹರೇಕ್ ಅತಿಥಿಕ್ ತಾಚೆ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಲ್ಲಿ.

1:9 ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆನ್‍ಯೀ ಅಹಸುಯೇರುಸಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜೆವಣ್ ದಿಲೆಂ.

1:10 ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ, ರಾಯ್ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ರಾಯಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಮೆಹೂಮಾನ್, ಬಿಜ್ತಾ, ಹರ್ಬೋನಾ, ಬಿಗ್ತಾ, ಅಬಗ್ತಾ, ಜೇತರ್ ಆನಿ ಕರ್ಕಸ್ - ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್,

1:11 ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ರಾಯಾಳ್ ಮುಕುಟ್ ದವರುನ್ ರಾಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಆಸ್ಲಿ.

1:12 ಪೂಣ್ ರಾಯಾನ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂ ಉದೆಶಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆ ವರ್ವಿಂ ರಾಯಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಪೆಟ್ಲೊ.

1:13 ರಾಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವರಾಂತ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್‍ತe್ಞÁಂಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್, ತಾಣೆಂ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾಣಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕೆಲೊ.

1:14 ತಾಣೆಂ ಕರ್ಶೆನಾ, ಶೇತಾರ್, ಅದ್ಮಾತಾ, ತಾರ್ಶೀಶ್, ಮೇರೆಸ್, ಮರ್ಸೇನಾ ಆನಿ ಮೆಮೂಕಾನ್ - ಹ್ಯಾ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೇದಿಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ; ತಾಂಕಾಂ ರಾಯಾಚೆ ಸನ್ನಿಧೆಂತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತೆ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆ.

1:15 ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಅಹಸುಯೇರುಸ್ ರಾಯಾನ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂ ಉದೆಶಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಆe್ಞÁ ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?”

1:16 ಮೆಮೂಕಾನಾನ್ ರಾಯಾ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ಹೆಂ ರಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಅಹಸುಯೇರುಸ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಲೊಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲಾಂ.

1:17 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಣಿಯೆಚೆಂ ಚಾಲ್‍ಚಮ್ಕಣ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ‘ಅಹಸುಯೇರುಸ್ ರಾಯಾನ್ ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಹುಜಿರ್ ಆಪೆÇವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಲಿ, ಪೂಣ್ ತಿಣೆಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ತ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ತಲ್ಯೊ.

1:18 ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಚಾಲ್‍ಚಮ್ಕಣಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಮೇದಿಯಾಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ತಲ್ಯೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ವಿವಾದ್ ಉಪ್ಜತಲೊ.

1:19 ರಾಯಾಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತರ್, ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ಪರ್ತುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ರಾಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಏಕ್ ರಾಜಾe್ಞÁ ದಿಂವ್ ಆನಿ ತಿ ಕೆದಿಂಚ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೇದಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸನಾಂನಿ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲುಂ, ಆನಿ ವಶ್ಟಿ ರಾಣಿಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಣಿಯೆಪಾಟ್ ದಿಂವ್.

1:20 ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ರಾಜಾe್ಞÁ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಚ್, ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಂವ್ ತೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಜಾಂವ್ ತೆ ದುಬ್ಳೆ, ಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ತಲ್ಯೊ.

1:21 ರಾಯಾಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ರಾಯಾನ್ ಮೆಮಾಕಾನಾಚೆ ಸಲಹೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

1:22 ಹರೇಕ್ ಕುಟುಂಬಾಂತ್ ದಾದ್ಲೊಚ್ ವ್ಹಡಿಲ್ - ಹಿ ಆe್ಞÁ ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚೆ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ಬರೊವ್ನ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರದೆಶಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿಂ.