Home Advanced Index
ಒಬದೀಯಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1

ಒಬದೀಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 “ಉಟಾ, ಎದೊಮಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜುಂಕ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುಂಯಾ!” ಅಶೆಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ದುತಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

1:2 ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ತುಜೊ ಪುರ್ತೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ಸೊ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:3 ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ವಿ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತುಕಾ ಫಸಯ್ಲಾ; ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಂದ್ರಾಂನಿ ತುಂ ರಾವ್ತಾಯ್, ಊಂಚ್ ಸ್ಥಾನಾಂಚೆರ್ ತುವೆಂ ತುಜೊ ನಿವಾಸ್ ಕೆಲಾಯ್, “ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಣಿರ್ ದೆಂವಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?” ಅಶೆಂ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್.

1:4 ಗರುಡಾ ಭಾಶೆನ್ ತುಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ನೆÀಕೆತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ತುವೆಂ ತುಜೊ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಥಂಯ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ತಲೊಂ! ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:5 ಚೋರ್ ತುಜೆಶಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ರಾತ್ಚೆಂ ಲುಟ್ಣಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ಲುಟುನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ದಾಕೊ ಖುಂಟ್ತಲೆ ತುಜೆಶಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಥೊಡ್ಯೊ ದಾಕೊ ತರೀ ಸೊಡ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಪೂಣ್ ಕಸೊ ತುಕಾ ನಾಗಯ್ಲಾ!

1:6 ಎಸಾವಾಕ್ ಕಸೊ ಲುಟ್ಲಾ, ತಾಚಿ ಗುಪಿತ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಕಶಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ!

1:7 ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ತುಕಾ ಫಸಯ್ಲಾ, ತಾಂಣಿಂ ತುಕಾ ಶಿಮೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ; ತುಜೆ ಕಡೆ ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ದಮಾಯ್ಲಾ, ತುಜೆಂ ಅನ್ನ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ; “ತಾಕಾ ಬೂದ್ ನಾ!” ಅಶೆಂ ತೆ ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ.

1:8 ತೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ಎದೊಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಎಸಾವಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗಿನಾನ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ನಾಂಚ್ ಕರ್ಚೊನಾಂಗಾಯ್?

1:9 ತೇಮಾನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಝುಜಾರ್ಯಾಂಚೊ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾತಲೊ, ಎಸಾವಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಜಾತಲೊ.

1:10 ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಜಾಕೊಬಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಲುಮಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಲಜೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಲೊಯ್, ಸದಾಂಕಾಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ.

1:11 ತುಂ ಕುಶಿನ್ ರಾವ್ಲೊಯ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪಕ್ರ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಲುಟುನ್ ವ್ಹೆಲಿ ಆನಿ ವಿದೆಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರುನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆ ಸಂಪತ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಚೀಟ್ ಘಾಲಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಂಯ್ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೊಯ್.

1:12 ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅನಂದಾನ್ ಪಳೆನಾಕಾ. ಜುದಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗಿನಾಕಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಘ್ನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಡಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ.

1:13 ತಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರನಾಕಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅನಂದಾನ್ ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆನಾಕಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ನಾಕಾ.

1:14 ಪಳುನ್ ಧಾಂವ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟೊ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ರಾವನಾಕಾ. ವಿಘ್ನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರಾಧೀನ್ ಕರಿನಾಕಾ.

1:15 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಜೆಂ ತುವೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್, ತೆಂ ತುಕಾಯ್ ಕರ್ತಲೆ: ತುಜಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಲಿಂ.

1:16 ಜಶೆಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪರ್ವತಾರ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾತ್, ತಶೆಂ ಸಗ್ಳಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಪಿಯೆತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ತಿಂ ಪಿಯೆತಲಿಂ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಘೊಟಾನ್ ಗಿಳ್ತಲಿಂ, ತಿಂ ನಾತ್ಲಲಿಂಚ್ ತೆ ಭಾಶೆನ್ ಜಾತಲಿಂ.

1:17 ಪೂಣ್ ಸಿಯೊನ್ ಪರ್ವತಾರ್ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆಸ್ತಲಿಂ; ತೊ ಪರ್ವತ್ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾತಲೊ; ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಪರ್ತುನ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.

1:18 ತೆದ್ನಾ ಜಾಕೊಬಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಏಕ್ ಉಜೊ ಜಾತಲೆಂ, ಆನಿ ಜುಜೆಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಏಕ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಕೇಂಡ್ ಜಾತಲೆಂ; ಎಸಾವಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಸವ್ರ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ತಾಕಾ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಕರ್ತಲಿಂ; ತೆದ್ನಾ ಎಸಾವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಚೊ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಉಲಯ್ಲಾ.

1:19 ನೆಗೆಬಾಚೊ ಲೋಕ್ ಎಸಾವಾಚೊ ಪರ್ವತ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ಶೆಫೇಲಾಚೊ ಲೋಕ್ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯಾಂಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಲೊ; ಎಫ್ರ್ರಯಿಮಾಚೊ ಆನಿ ಸಮಾರಿಯಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ತಾಂಚೆ ಆಧೀನ್ ಜಾತಲೊ, ಆನಿ ಬೆಜ್ಮಿ ಗಿಲೆಯಾದ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಲೊ.

1:20 ಹೆ ಫೆÇವ್ಜೆಚೆ ಕೈದಿ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆ ಪೂತ್, ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ದೇಶ್ ಜರೆಫ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಲೆ, ಆನಿ ಸೆಫಾರಾದಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆ ನಿವಾಸಿ ನೆಗೆಬಾಚಿಂ ಶಹರಾಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಲೆ.

1:21 ಎಸಾವಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಸಿಯೊನ್ ಪರ್ವತಾರ್ ಚಡ್ತಲೆ, ಆನಿ ರಾಜ್ವಟ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಜಾತಲೆಂ.