Home Advanced Index
ಕೊರಿಂಥ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ಕೊರಿಂಥ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪಾವ್ಲಾನ್, ದೆವಾಚೇ ಖುಶೇ ವರ್ವಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ತಿಮೊಥಿನ್ ಕೊರಿಂಥ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಆನಿ ಆಖಾಯಿಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ:

1:2 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಸದೆಂವ್ ಜಾಂವ್ ದೇವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಬಾಪ್; ತೊ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಬಾಪ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬುಜ್ವಣೆಚೊ ದೇವ್.

1:4 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಂತಿ ದುಖಿಂನಿ ತೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬುಜ್ವಣ್ ದಿತಾ; ದೆಕುನ್ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾ¨್ಲಲೇ ಬುಜ್ವಣೇ ಮಾರಿಫÀತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಥÀರಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಬುಜೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸಕ್ತಾಂವ್.

1:5 ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉದಂಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾಂವ್, ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವರ್ವಿಂ ಬುಜ್ವಣ್‍ಯೀ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿ.

1:6 ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆsಂ ಅಡ್ಚತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚೇ ಬುಜ್ವಣೇ ಆನಿ ಬಚಾವೇ ಖಾತಿರ್; ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬುಜ್ವಣ್ ಲಾಬ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬುಜ್ವಣ್ ಹಾಡ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತೆ ಸೊಸುಂಕ್ ಧೈರ್ ಆನಿ ಘಟಾಯ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಖಾತಿರ್.

1:7 ತುಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಲ್ಚೇಬರಿ ನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ತುಮಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೇಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ತೇ ಬುಜ್ವಣೆಂತ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾತಲ್ಯಾತ್.

1:8 ಭಾವಾಂನೋ, ಆಮಿ ಆಸಿಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಆಮ್ಚೇ ತಾಂಕಿ ಪ್ರಾಸ್ ವತ್ರ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆsಂ ಆಮಿ ಇತ್ಲೆ ಅಡ್ಚಲ್ಯಾಂವ್ ಕೀ, ವಾಂಚ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮಿ ಖಂಡ್‍ಲ್ಲೊ.

1:9 ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಪರ್ಮಾಣ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ವಾಚ್ಲೆಂಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೇರ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ತಲ್ಯಾ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ.

1:10 ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ಲೆ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ಲೆ; ಆನಿ ಫುಡೆಂಯೀ ತೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ತಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮಿ ದವರ್ಲಾ.

1:11 ಪುಣ್ ತುಮಿಯೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಮಜತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೀಜಯ್. ತವಳ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಮಾಗ್ಲಲ್ಯಾಚೊ ಫÀಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ತಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂ ಪಾಸತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಲೆ.

1:12 ಹೇ ಏಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ: ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆsಂ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಚಾಲ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ. ಸಂಸಾರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾಚ್ ಆಮ್ಚೇ ಹೇ ಚಾಲಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.

1:13 *

1:14 ತುಮಿ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಯ್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಆಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಥೊಡಿಚ್. ತರ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಮ್ಜಣಿ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿ ಆನಿ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಶಿಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನ್, ತಸೊ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

1:15 ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸುನ್‍ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಹೇ ಪರಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ:

1:16 ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಾಸೆದೋನಿಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥÀಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾಯೀ ತುಮ್ಚೇ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ದೀವ್ನ್ ತುಮಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜುದೇಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

1:17 ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಥಿರ್‍ಪಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಖಯ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯೊಗಾಯ್? ಏಕ್ ಘಡಿಯೇ “ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತೇಚ್ ಘಡಿಯೇ “ನ್ಹಯ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಗಾಯ್?

1:18 ವಿಶ್ವಾಸಿ ದೆವಾಚ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಆಮ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಏಕ್ ಘಡಿಯೇ “ವ್ಹಯ್” ಆನಿ ತೇಚ್ ಘಡಿಯೇ “ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್.

1:19 ಆಮಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಿಲ್ವಾನಾನ್, ತಿಮೊಥಿನ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ “ವ್ಹಯ್” ಸಾಂಗಾತಾಚ್ “ನ್ಹಯ್” ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ; ತೊ ಸದಾಂಚ್ “ವ್ಹಯ್.”

1:20 ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊಯೀ ತಾಚೇ ಥÀಂಯ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೇ ಮಾರಿಫÀತ್ ಆಮಿ “ಆಮೆನ್” ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

1:21 *

1:22 ದೇವ್‍ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಥಿರಸಣ್ ದಿತಾ; ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಲಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆಮ್ಚೇರ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಮಿನಿಕಸೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಘಾಲಾ.

1:23 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆನಿ ದೇವ್‍ಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಕಠಿಣಾಯ್ ದಾಖೊವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊರಿಂಥಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

1:24 ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲೊವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ ನ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ತುಮಿ ಥಿರ್ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವಾಡ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಖುಶಿ.