Home Advanced Index
ಕೊರಿಂಥ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ಕೊರಿಂಥ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 *

1:2 ದೆವಾಚೇ ಖುಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲಾ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸೊಸ್ತೆನಿಸಾನ್ ಕೊರಿಂಥಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇ ದೆವಾಚೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜು ಸವೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸುವಾತಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ - ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ - ನಾಂವ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾಂ ಸಕ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊವ್ಚೆಂ.

1:3 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:4 ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೇ ಕುರ್ಪೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ.

1:5 ತಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂನಿ ತುಮಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಿ ಫಾವೊತೇ ಪರಿಂ ಉಚಾರುಂಕ್‍ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

1:6 *

1:7 ಕಾರಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಥÀರಾನ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೀ, ಆತಾಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಣೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಪಣಾಕ್ ಆಮಿ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸಾತ್.

1:8 ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಣೆಂ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಶಾಬಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ.

1:9 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಲೊ ದೇವ್ ಸದಾಂಚ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ.

1:10 ಆತಾಂ ಭಾವಾಂನೋ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಭಾವನಾಂ ಆಸಜಯ್; ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ ತಂಡ್ ಆಸನಯೆ. ತುಮಿ ಏಕ್ ಮನಾಚೆ ಆನಿ ಏಕ್‍ಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸುಂಕ್ ಫಾವೊ.

1:11 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಂನೋ, ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ ನ್ಯಾಯ್‍ಝಗ್ಡಿಂ ಉಠ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖ್ಲೋಯೆಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫÀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

1:12 ತೆಂ ಸಮ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ: ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ‘ಆಪುಣ್ ಪಾವ್ಲಾಚೊ’. ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ‘ಆಪುಣ್ ಆಪೆÇಲ್ಲೊಚೊ’, ತಿಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ‘ಆಪುಣ್ ಕೇಪಾಸಾಚೊ’ ಆನಿ ಚೊವ್ತೊ ‘ಆಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

1:13 ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಕಿತೆಂ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್? ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಕ್ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಯ್‍ಲ್ಲೊ? ವಾ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ?

1:14 ತುಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಗಾಯುಸಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ.

1:15 ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೇ ನಾಂವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮ್ಹಣ್ಚೊನಾ.

1:16 ವ್ಹಯ್, ಸ್ತೆಪನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ಹಾಚೇ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ.

1:17 ಪವಿತ್ರ್‍ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಲೊ ನ್ಹಯ್; ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಲೊ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್. ತೆಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಬಳ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಣೆಂ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ.

1:18 ನಾಸಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಲೇ ವಾಟೇನ್ ಚಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ; ಪುಣ್ ಬಚಾವೆಕ್ ವ್ಹರ್ತಲೇ ವಾಟೇನ್ ಚಲ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಸಂದೇಶ್ ದೆವಾಚೇ ಸಾಮರ್ಥೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್.

1:19 ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಅಶೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: “ಜಾಣಾರ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಯ್ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತಾಂಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ತಲೊಂ.”

1:20 ಬುದ್ವಂತ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್? ವಾದ್‍ವಿವಾದ್ ಕರ್ತಲೆ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್? ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾನ್ ಪಿಶೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್?

1:21 ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಠರಾಯ್ಲಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಆಪ್ಲೇಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ದೆವಾಚಿ ಒಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಚೇ ಪಿಸಾಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾರಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

1:22 ವ್ಹಯ್, ಜುದೆವ್ ಖುಣಾ ಮಾಗ್ತಾತ್; ಗ್ರೇಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸೊಧ್ತಾತ್.

1:23 ಪುಣ್ ಆಮಿ ಖುರ್ಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್. ಜುದೆವಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್.

1:24 ತರಿಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಪಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್, ಜುದೆವಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ರೀಸ್ತ್‍ಚ್ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್.

1:25 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೆವಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ತೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚೇ ಜಾಣ್ವಾಯೇ ಪ್ರಾಸ್ ಉತ್ತಮ್ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೆವಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬಳಿಷ್ಟ್.

1:26 ಭಾವಾಂನೋ, ತುಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚೆಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಲಾಭ್ಲಾಂ ಖರೆಂ. ತರ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ! ಸಂಸಾರ್ ಲೆಖ್ತಾ ತೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಾತ್; ಸಾಮರ್ಥಿವಂತ್ ವಾ ಕುಳಿವಂತ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ನಾತ್.

1:27 ತರಿಪುಣ್ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ತೆಂ ದೆವಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ; ತಶೆಂಚ್ ಬಳ್ವಂತಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಸಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ತೆಂ ದೆವಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

1:28 ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಉತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ತೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಹೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ವಾ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ತೆಂ ದೆವಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

1:29 ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನ್ಶಾನ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.

1:30 ಕಾರಣ್, ದೆವಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತೆಂ ತುಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸಾತ್; ತಾಣೆಂಚ್ ತೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕೆಲೊ. ತಾಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಂ ನಿತಿವಂತ್ಪಣ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ತಾರಣ್ ಕೆಲೊ.

1:31 ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: “ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ ತೊ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಲೊಂವ್.”