Home Advanced Index
ಕೊಲೊಸ್ಸೆಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4

ಕೊಲೊಸ್ಸೆಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 *

1:2 ದೆವಾಚೇ ಖುಶೇನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ತಿಮೊಥಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಕೊಲೊಸ್ಸೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ: ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ದೆವಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್, ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್.

1:4 ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಾಂ ಥÀಂಯ್ ತುಮಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

1:5 ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಗಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಲಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾತ್. ನೀಜ್ ಸುವಾರ್ತೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ಹ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

1:6 ಜಶೆಂ ಆಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಶೆಂ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂಯೀ ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪಾವುನ್ ಫೆÇಳ್ ದಿತಾ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾ. ದೆವಾಚೆಂ ಸುವಾರ್ತೆಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಖರಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ ಅಶೆಂ ಘಡತ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

1:7 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ ಎಪಾಫ್ರಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ತುಮಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.

1:8 ಆಮ್ಚೇ ತರ್ಫೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾಂ.

1:9 ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತುಮ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ ಅಂತರ್‍ದೃಷ್ಟೆನ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್.

1:10 ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ತಸಲಿ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವತಲಿ. ದೆವಾಚೇ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯೇ ಮಾರಿಫÀತ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಫೆÇಳ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮಿ ವಾಡ್ತಲ್ಯಾತ್.

1:11 *

1:12 ತಾಚೇ ಮಹಿಮೇಭರಿತ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂನಿ ತುಮಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಭರಿತ್, ದೀಗ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿನ್ ಭರೊನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ತುಮಿ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಲ್ಯಾತ್.

1:13 ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಳೊಕಾಚೇ ಪದ್ವೆಂತ್ಲಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:14 ತ್ಯಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಮಾರಿಪತ್ ಲಾಭ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ.

1:15 ತೊಚ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಅದೃಶ್ಯ್ ದೆವಾಚೆಂ, ಪ್ರಥಮ್ ಜನಿತ್ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂ ಮಧೆಂ;

1:16 ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಸರ್ಗಿಂಚಿಂ ಆನಿ ಪೃಥ್ವೆಚಿಂ, ದಿಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಆನಿ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂ - ಸಿಯಾಸಣಾಂ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವಾಂ, ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಭುತ್ವಾಂ - ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಿಂ.

1:17 ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂ ಜಾವ್ಚೇ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಾಚೇ ಮಾರಿಪತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

1:18 ತೊಚ್ ಮಸ್ತಕ್ ಕುಡಿಚೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ, ಆರಂಭ್ ವಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫೆÇಳ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ.

1:19 ದೆವಾಚಿಚ್ ಖುಶಿ ಅಶಿ ಜಾಲಿ: ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ

1:20 ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಮಾರಿಫತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ನ್, ಭುಮಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ರಾಜಿ ಕರುನ್ ಘೆವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್.

1:21 ಆನಿ ತುಮಿ ಏಕ್ ಕಾಳಾರ್ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್; ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ತುಮಿ ದ್ವೇಷ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್.

1:22 ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ತಾಚೇ ಕುಡಿ ಥÀಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರಾಜಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದೆವಾ ಸಮೊರ್ ಭಾಗೆವಂತ್, ಖತಾವಿಣ್ ಆನಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

1:23 ದೆಕುನ್ ತವಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತೆಚ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾವಾರ್ಥಾತ್ ತುಮಿ ಥಿರ್ ರಾವಜಯ್ ಆನಿ ಘಟ್ ರೊಂಬಜಯ್. ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ, ಪಾವ್ಲಾಕ್, ಹೇ ಸುವಾರ್ತೆಚೊ ಸೆವಕ್ ನೆಮ್ಲಾ.

1:24 ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಚೇ ಕುಡಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೇ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೇ ಕುಡಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ.

1:25 ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ತುಮ್ಚೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಸೆವಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಮ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ಜಾಲೊಂ.

1:26 ವೆಳಾಕಾಳಾಚೇ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಂಶಾವಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೆÇನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ತೊಚ್ ಗುಟ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೆÇ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾಂ.

1:27 ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆsಂ ಹ್ಯಾ ಮಹಿಮೇಭರಿತ್ ಗುಟಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೆದಿ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೇಚ್ ಖುಶೇನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹೊಚ್ ತೊ ಗುಟ್: ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಆಸಾ ತೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್‍ಚ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಹಿಮೆಚೊ ಭರ್ವಸೊ.

1:28 ಹ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‍ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರಿಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿವ್ನ್ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಮಿ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್.

1:29 ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಪಾಸತ್, ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ವಾವುರ್ತಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ತಾಂ ಆನಿ ಝುಜ್ತಾಂ.