Home Advanced Index
ಗಣನಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ಗಣನಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಗಮನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಸಿನಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆ ತಂಬಾಂತ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:2 “ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಗಣನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕರ್; ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್, ತಾಂಚಿ ನಾಂವ್‍ನಿಶಿ ಕರ್.

1:3 ತುವೆಂ ಆನಿ ಆರೊನಾನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಣನಾ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ದಳಾಕ್ ನೆಮುಂಕ್ ಜಾಯ್.

1:4 ತುಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹರೇಕ್ ಕುಳಿಯೆಂತ್ಲೊ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

1:5 ತುಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹಿಂ: ರೂಬೆನಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೆದೆಯೂರಾಚೊ ಪೂತ್ ಎಲಿಜೂರ್;

1:6 ಸಿಮೆಯೊನಾ ಥಾವ್ನ್, ಜುರಿಶಾದ್ದಾಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಶೆಲೂಮಿಯೆಲ್;

1:7 ಜುದಾ ಥಾವ್ನ್, ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬಾಚೊ ಪೂತ್ ನ್ಹಾಶೊನ್;

1:8 ಇಸ್ಸಾಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್, ಜುವಾರಾಚೊ ಪೂತ್ ನೆತಾನೆಲ್;

1:9 ಜೆಬುಲುನಾ ಥಾವ್ನ್, ಹೆಲೊನಾಚೊ ಪೂತ್ ಎಲಿಯಾಬ್;

1:10 ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಪಾಸತ್, ಎಫ್ರಾಯಿಮಾ ಥಾವ್ನ್, ಅಮ್ಮಿಹುದಾಚೊ ಪೂತ್ ಎಲಿಶಾಮಾ ಆನಿ ಮನಸ್ಸೆ ಥಾವ್ನ್, ಪೆಡಾಜೂರಾಚೊ ಪೂತ್ ಗಾಮಾಲಿಯೆಲ್;

1:11 ಬೆಜ್ಮಿ ಥಾವ್ನ್, ಗಿದೆಯೊನಿಚೊ ಪೂತ್ ಅಬಿದಾನ್;

1:12 ದಾನಾ ಥಾವ್ನ್, ಅಮ್ಮಿಶಾದ್ದಾಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಆಹೀಯೆಜೆರ್;

1:13 ಆಶೆರಾ ಥಾವ್ನ್, ಒಖ್ರಾನಾಚೊ ಪೂತ್ ಪಾಗಿಯೆಲ್;

1:14 ಗಾದಾ ಥಾವ್ನ್, ರೆವುಯೆಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಎಲಿಯಾಸಾಫ್;

1:15 ನಫ್ತಾಲಿ ಥಾವ್ನ್, ಎನಾನಾಚೊ ಪೂತ್ ಅಹೀರಾ.

1:16 ಸಮುದಾಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೆ ಮನಿಸ್ ಹೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ದಳಾಂಚೆ ಫುಡಾರಿ.

1:17 ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಆನಿ ಆರೊನಾನ್ ಹೆ ಪರಿಂ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಘೆತ್ಲೆ,

1:18 ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಣಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೊ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಹರೇಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊತ್ರಾ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ.

1:19 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಫÀರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಸಿನಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಗಣನಾ ಕೆಲಿ.

1:20 ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಥÀಮ್ ಜನಿತ್ ಪುತಾ ರುಬೆನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:21 ರೂಬೆನಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸವೆಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ (46,500).

1:22 ಸಿಮೆಯೊನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:23 ಸಿಮೆಯೊನಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಎಕುಣ್ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ತಿನ್ಶಿಂ (49,300).

1:24 ಗಾದಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:25 ಗಾದಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಚೆಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಸಯ್ಶಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ (45,650).

1:26 ಜುದಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:27 ಜುದಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಚವ್ರಾಸ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ಸಶಿಂ (74,600).

1:28 ಇಸ್ಸಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:29 ಇಸ್ಸಾಕಾರಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಚವ್ಪನ್ ಹಜಾರ್ ಚಾರ್ಶಿಂ (54,400).

1:30 ಜೆಬುಲುನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:31 ಜೆಬುಲುನಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸತ್ತಾವನ್ ಹಜಾರ್ ಚಾರ್ಶಿಂ (57,400).

1:32 ಜುಜೆಚೆ ಪೂತ್: ಎಫ್ರಾಯಿಮಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:33 ಎಫ್ರಾಯಿಮಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಚೆ ಚಾಳೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ (45,500).

1:34 ಮನಸ್ಸೆಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:35 ಮನಸ್ಸೆಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಬತ್ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ (32,200).

1:36 ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:37 ಬೆಜ್ಮಿಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಚಾರ್ಶಿಂ (35,400).

1:38 ದಾನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:39 ದಾನಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾವ್ಸಟ್ ಹಜಾರ್ ಸಾತ್ಶಿಂ (62,700).

1:40 ಆಶೆರಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:41 ಆಶೆರಾಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಎಕೆಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ (41,500).

1:42 ನಾಫ್ತಾಲಿಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಗೊತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಕರುನ್, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ, ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಜುನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಿಂ.

1:43 ನಾಪ್ತಾಲಿಚೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರೆಪನ್ ಹಜಾರ್ ಚಾರ್ಶಿಂ (53,400).

1:44 ಹೆ ತೆ ಮನಿಸ್, ಜಾಂಕಾಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್, ಆರೊನಾನ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ: ಹರೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಸೊ ಆಸ್ಲೊ.

1:45 ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಯ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ, ಸೈನಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚಿ ಗಣನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೆಲಿ.

1:46 ತಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸ ಲಾಖ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ (6,03,550).

1:47 ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಕುಳಿಯಾಂ ಪರಿಂ ಲೆವಿತಾಂಕ್ ಹೆ ಗಣನೆಂತ್ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ನಾ.

1:48 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:49 “ಲೆವಿತಾಂಚಿ ಗಣನಾ ಕರಿನಾಕಾ ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಸವೆಂ ದಾಖಲ್ ಕರಿನಾಕಾ.

1:50 ತಾಂಣಿಂ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಶಾಸನಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಣಿಂ ನಿವಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಸಾಮಾನ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್; ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಲೆ ತಂಬು ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

1:51 ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿವಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಣಿಂಚ್ ತೊ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್; ಹರೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಉಬಾರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಣಿಂಚ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

1:52 ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಲೆ ತಂಬು, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂನಿ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

1:53 ಪೂಣ್ ಲೆವಿತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಲೆ ತಂಬು ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಶಾಸನಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಪರಿಂ ದೆವಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಪೆಟನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಲೊ. ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಶಾಸನಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚಿ ಜತನ್ ಲೆವಿತಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

1:54 ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಫÀರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ.