Home Advanced Index
ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6

ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಮನ್ಶಾಂನಿ ಪಾಠಯ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್, ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ನೆಮ್ಲಲೊ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಕೆಲಾ ತ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾನ್ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾ ಪಾವ್ಲಾನ್,

1:2 ಆನಿ ಮ್ಹಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್ ತ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಭಾವಾಂನಿ ಗಾಲಾತ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾಂಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ:

1:3 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:4 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಆನಿ ಬಾಪಾಚೇ ಖುಶೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.

1:5 ತ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆಮೆನ್.

1:6 ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ದಯೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಇತ್ಲೇ ವೆಗಿಂ ಸಾಂಡುನ್, ದುಸ್ರೇ ಸುವಾರ್ತೇ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

1:7 ದುಸ್ರಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಾಳ್ವಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

1:8 ಪುಣ್ ಆಮಿಚ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲೊ ದೇವ್‍ದೂತ್ ಜಾಂವ್, ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಸುವಾರ್ತೇ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣ್‍ಯೀ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆರ್ ಶಿರಾಪ್ ಪಡುಂ;

1:9 ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೇಚ್‍ಬರಿ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಲೇ ತೇ ಸುವಾರ್ತೇ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣ್‍ಯೀ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆರ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಪಡುಂ.

1:10 ತರ್ ಆತಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಂಸೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ, ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಿ ದೆವಾಕ್? ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್? ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಸೆವಕ್ ನ್ಹಯ್.

1:11 ಭಾವಾಂನೋ, ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಜಯ್.

1:12 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಶಿಕಯ್‍ಲ್ಲಿಯೀ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

1:13 *

1:14 ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜುದೆವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆತಾಲೊಂ ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಚಲ್ತಾಲೊಂ ತೇ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಥÀರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಧಗ್ಧಿತಾಲೊಂ ಆನಿ ತಿಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊಂ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೇ ಪರ್ಜೇ ಮಧೆsಂ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಜುದೆವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಲೊಂ, ಆನಿ ಪುರ್ವಜಾಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ಚೇ ಉರ್ಬೆಂತ್ ಹೆರಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಜಾಣಾತ್.

1:15 ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮುಂಚೇ ಆದಿಂಚ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೇ ದಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೇ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ.

1:16 *

1:17 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆsಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೇ ಥÀಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆÇ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಮನ್ಶಾಲಾಗ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಘೆತ್ಲಿನಾ ವಾ ಮ್ಹಜೇ ಆದಿಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊನಾಂ; ಬಗರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಬಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಮಾಸ್ಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ.

1:18 ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೇಫಾಸಾಚಿ ಒಳಕ್ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

1:19 ಥಂಯ್ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಜಾಕೊಬಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

1:20 ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಯ್ತಾಂ ತಾಂತುಂ ಕಸಲಿಚ್ ಫÀಟ್ ನಾ; ದೇವ್‍ಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

1:21 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸೀರಿಯಾ ಆನಿ ಸಿಲೀಸಿಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂನಿ ಗೆಲೊಂ.

1:22 ತೆದಾಳಾ ಸಯ್ತ್ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

1:23 “ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಗ್ಧಿತಾಲೊ ತೊ ತವಳ್ ಜ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ ತೊಚ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

1:24 ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ತೆ ದೆವಾಕ್ ಹರ್ಸಿತಾಲೆ.