Home Advanced Index
ಗಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8

ಗಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚೆಂ ಗಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್.

1:2 ಸ್ತ್ರೀ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಮ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಮೊ ದಿಂವ್! ತುಜೊ ಮೋಗ್ ದಾಕಾಂಸೊರ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಧುರ್,

1:3 ತುಜ್ಯಾ ತೆಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸ್ವಾದಿಕ್, ವತ್ಲಲ್ಯಾ ಸುಗಂಧ್ ದ್ರವ್ಯಾ ಪರಿಂ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್; ದೆಕುನ್ ಚಲಿಯೊ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.

1:4 ವ್ಹರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ; ಚಲ್, ಆಮಿ ಧಾಂವ್ಯಾಂ! ರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ತುಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್, ದಾಕಾಂಸೊರ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಆಮಿ ವಾಖಾಣ್ತಲ್ಯಾಂವ್; ಖರೆಂಚ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

1:5 ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಧುವಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಸಾಂವ್ಳಿ, ತರೀ ಸುಂದರ್, ಕೇದರಾಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂ ಪರಿಂ, ಸಾಲ್ಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪರಿಂ.

1:6 ಮ್ಹಜೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿತ್ ರಾವನಾಕಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂವ್ಳಿ, ವತಾಂತ್ ಪಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ಪಲ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ, ದಾಕಾಂಮಳೆ ರಾಕುಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಯ್ಲೆಂ; ಮ್ಹಜೊಚ್ ದಾಕಾಂಮಳೊ ಹಾಂವೆಂ ರಾಕುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ.

1:7 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ: ತುಜೆ ಹಿಂಡ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಚರಯ್ತಾಯ್? ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತುಂ ತಾಂಕಾಂ ಖಂಯ್ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾಯ್? ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್ ಭೊಂವುಂ?

1:8 ಕೋರಸ್ : ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಮಧ್ಲೆ ಭೋವ್ ಸುಂದರೆ, ಜರ್ ತುಂ ಹೆಂ ನೆಣಾಂಯ್, ತರ್ ಹಿಂಡ್ ಗೆಲಾ ತೆ ವಾಟೆನ್ ವಚ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಂಬಾ ಲಾಗಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಪಿಲಾಂಕ್ ಚರಯ್.

1:9 ದಾದ್ಲೊ : ಫಾರಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಥಾಚೆ ಘೊಡಿಯೆಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸರ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಗೊಂಡ್ಯಾ.

1:10 ಹಾಲ್ಕ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಜೆ ಗಾಲ್ ಸೊಭಿತ್, ಸರ್ಪಳ್ಯಾಂನಿ ತುಜೊ ಗಳೊ ಸುಂದರ್.

1:11 ಆಮಿ ತುಕಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಹಾಲ್ಕ್ಯೊ ರುಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾಂ ಸವೆಂ ಕರುಂಯಾ.

1:12 ಸ್ತ್ರೀ : ರಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಗಂಧ್ ತೆಲಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸುಟ್ತಾ.

1:13 ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರೇಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ತನಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ ತಿ ಗಂದ್ರಸಾಚಿ ಪೆÇತಿ.

1:14 ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರೇಮಿ ಏನ್-ಗೆದಿಚ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆನ್ನಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಏಕ್ ತುರೊ.

1:15 ದಾದ್ಲೊ : ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ತುಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಗೊಂಡ್ಯಾ, ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ತುಂ! ತುಜೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾರ್ವೆ.

1:16 ಸ್ತ್ರೀ : ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ತುಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ತುಂ! ಆಮ್ಚೆಂ ಪಲಂಗ್ ಪಾಚ್ವೆಂ;

1:17 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯೊ ಪಾಟಿಯೊ ದೆವ್ದಾರ್, ತಾಚಿ ಮಾಳಯ್ ಸರು.