Home Advanced Index
ಜಾಕೊಬಾಚೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5

ಜಾಕೊಬಾಚೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ಕುಳಿಯಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ನಮಾನ್.

1:2 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೋ, ನಾನಾ ಥರಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಚೇ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತೆಂ ಬಾಗ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಲೆಖಿಜಯ್;

1:3 ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಥಿರಸಣ್ ಉಬ್ಜತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾತ್.

1:4 ಥಿರÀಸಣೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಜಾಣ್ತಿಂ ಆನಿ ಶೆಗುಣೀ ಜಾತಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಚೆಂನಾ.

1:5 ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆsಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ತಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗುಂ; ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಉಬ್ಗನಾಸ್ತಾನಾ ಉದಾರ್‍ಪಣಿಂ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾಯೀ ತಿ ದಿತಲೊ.

1:6 ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಭಾವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ತೊ ಮಾಗುಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ದುಭಾವ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ವಾರ್ಯಾನ್ ಹಾಲ್ತಾಧಲ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಬರಿ.

1:7 *

1:8 ತಸಲ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚಂಚಲ್ ಚಾಲಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸೊಮಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.

1:9 ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾವ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಊಂಚ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಚಿಂತುಂ;

1:10 ತಶೆಂಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪುಣ್ ಹಲ್ಕೇ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವುಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ “ತಣಾಚ್ಯಾ ಪುಲಾಬರಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ.”

1:11 ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಧಗ್ ಚಡ್ತಾ; ತವಳ್ ತಣ್ ಕರ್ಪತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪುಲ್ ಝಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಭಂಗೊನ್ ವೆತಾ. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಂತ್ ಬಾವೊನ್ ವೆತಾ.

1:12 ಕಷ್ಟಾಂಚೇ ವೆಳಿಂ ದೃಢ್ ರಾವ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಭಾಗಿಚ್ ಸಯ್! ತಾಚಿ ವರೊವ್ಣಿ ಜಾತಚ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಬಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೊ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ತೊ ಜೊಡ್ತಲೊ.

1:13 ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಳ್ನಿ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ “ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಳ್ನೆಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣನಯೆ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ವಾಯ್ಟಾಚಿ ತಾಳ್ನಿ ಯೆನಾ, ಆನಿ ತೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ತಾಳ್ನಿ ಹಾಡಿನಾ.

1:14 ಬಗರ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪೆÇ್ಲ್ಯಚ್ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ತಾಳ್ನ್ಯೊ ಹಾಡ್ತಾತ್; ತಾಕಾ ಭುಲಯ್ತಾತ್.

1:15 ಏಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಚ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ; ಆನಿ ಪಾತಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ವಾಡ್ತಚ್ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ತಾ.

1:16 ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೋ, ಫÀಟ್ವೊನ್ ಪಡನಾಕಾತ್.

1:17 ಹರ್ಯೇಕ್ ಉತ್ತಮ್ ದಾನ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದೆಣೆಂ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ; ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾ; ತ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಥÀಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಲೆಗುನ್ ನಾ.

1:18 ತಾಚೇ ಸಗ್ಳೇ ರಚ್ನೆಂತ್ ಆಮಿ ಪ್ರಥÀಮ್ ಫೆÇಳಾಂ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೇಚ್ ಖುಶೇನ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಮಾರಿಫÀತ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ.

1:19 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೋ, ಇತ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ: ಹರ್ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಪುಣ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್, ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಸವ್ಕಾಸ್.

1:20 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ರಾಗ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾಕ್ ಆಡ್ ವೆತಾ.

1:21 ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಭರೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಪಣ್ ಆನಿ ಖೊಟೆಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಾ. ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ತಾರಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೆಂ ಉತರ್ ನಮೃತೆನ್ ಘೆಯಾ.

1:22 ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ; ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮಿ ಕರಿಜಯ್; ನಾ ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ತುಮಿ ಫÀಟಯ್ತಾತ್.

1:23 ಉತರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕರಿನಾ ತೊ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಬರಿ.

1:24 ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ತೊ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ತಾ, ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಘಡಿಯೆನ್ ತೊ ವಿಸರ್ತಾ,

1:25 ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವರೊವ್ನ್ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಯ್ಕುನ್ ವಿಸರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿ ಕನ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಥಿರ್ ರಾವ್ತಾ, ತೊ ಆಪುಣ್ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಭಾಗಿ ಜಾತಾ.

1:26 ಆಪುಣ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾತ್ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಬ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ತೆ ನೆಣಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‍ಚ್ ಫಟಯ್ತಾತ್; ತಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ವ್ಯರ್ಥ್.

1:27 ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ತೊ ಧರ್ಮ್ ಹೊ : ಅನಾಥಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಧ್ವಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂನಿ ಪಾವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಸ್ಯಾ ದಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಚೆಂ.