Home Advanced Index
ಜಾಣ್ಟಾಯ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ಜಾಣ್ಟಾಯ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಧಿಪತಿಂನೊ, ನಿತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಕರಾ, ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಧಾ;

1:2 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಮೆಳ್ತಾ, ತಾಚೆರ್ ಆಪೆÇ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಂಡಿನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಒಳಕ್ ದಿತಾ.

1:3 ಖೊಟಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಸರುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಕ್ಷೆಕ್ ಲಾಯ್ಲಲಿ ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಮೂರ್ಖಾಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾ.

1:4 ಖೊಟ್ಯೊ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ರಿಗನಾ, ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೆ ಕುಡಿಂತ್ ತಿ ವಸ್ತಿ ಕರಿನಾ;

1:5 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿತಾ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಕಪಟ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳ್ತಾ, ಮೂರ್ಖ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾ.

1:6 ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಅತ್ಮೊ, ತರೀ ದೇವ್‍ನಿಂದಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಸಾಕ್ಷಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ತೊ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಹರೇಕ್ ಉತರ್ ತೊ ಆಯ್ಕತಾ.

1:7 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಪೃಥ್ವಿ ಭರ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಜೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ತೊ ಉಚಾರ್ಲಲೆಂ ಹರೇಕ್ ಉತರ್ ಜಾಣಾ.

1:8 ದೆಕುನ್ ಖೊಟಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್‍ಚ್ ಲಿಪುನ್ ರಾವುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ, ನಿತಿಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚುಕ್ಚಿ ನಾ.

1:9 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಧಮ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣ್ಯಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಜಾತಲಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಶಿಂ ಪಾವ್ತಲಿ.

1:10 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮೊಸ್ರಿ ಕಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕತಾ ಘುಣ್ಣುಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಸ್ಪುಸೊ ಲೆಗುನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೆÇನ್ ಉರನಾ.

1:11 ದೆಕುನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಘುಣ್ಘುಣ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ, ತುಮ್ಚೆ ಜಿಬೆಕ್ ಹೆರಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ದಿನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಉಚಾರ್ಲಲೆಂ ಉತರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವೆಚೆಂ ನಾ, ಫೆÇಟ್ಕಿರೆಂ ತೋಂಡ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ.

1:12 ತುಮ್ಚೆ ಚುಕಿಭರಿತ್ ಜಿಣಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆನಾಕಾತ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ನಾಸಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್.

1:13 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮರಣ್ ರಚುಂಕ್ ನಾ, ಜಿವ್ಯಾಂಚೊ ನಾಸ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಕರಿನಾ.

1:14 ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಚ್ಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ರಚ್ನಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಭರ್ಲಲಿಂ, ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನಾಸಾಚೆಂ ವೀಕ್ ನಾ, ಪೃಥ್ವೆರ್ ಯೆಮ್ಕೊಡಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಚಲಾನಾ,

1:15 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮರನಾ.

1:16 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ದುಷ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ಮರಣಾಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿತಾತ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್ ತಾಕಾ ಲಾಲೆತಾತ್, ತಾಚೆ ಕಡೆ ತೆ ಏಕ್ ಕರಾರ್ ಕರ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಆಧೀನ್ ರಾವುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ.