Home Advanced Index
ಜುಡಿತ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ಜುಡಿತ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೆಂ ಬಾರಾವೆಂ ವರಸ್ ತೆಂ. ತೊ ನಿನೆವೆ ಮಹಾನಗರಾಂತ್ ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಗಾರಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಎಕ್ಬತಾನಾಂತ್ ಅರ್ಪಕ್ಷದ್ ಮೇದಿಯಾಂಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ.

1:2 ಅರ್ಪಕ್ಷದಾನ್ ಎಕ್ಬತಾನಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ತೀನ್ ಹಾತ್ ದಾಟ್ ಆನಿ ಸ ಹಾತ್ ಲಾಂಬ್ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಸತ್ತರ್ ಹಾತ್ ಊಂಚ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಾತ್ ರೂಂದ್ ಪಾಗಾರ್ ಬಾಂದಯ್‍ಲ್ಲೊ.

1:3 ತಾಣೆಂ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಶೆಂಭರ್ ಹಾತ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆ ಬುರುಜ್ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಬುನ್ಯಾದಿ ಕಡೆ ತಾಂಚಿ ರುಂದಾಯ್ ಸಾಟ್ ಹಾತ್ ಆಸ್ಲಿ.

1:4 ತಾಣೆಂ ಶಹರಾಚೆ ದಾರ್ವಟೆ ಸತ್ತರ್ ಹಾತ್ ಊಂಚ್ ಆನಿ ಚಾಳೀಸ್ ಹಾತ್ ರೂಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಥ್‍ಸೈನಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್‍ದಳ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

1:5 ತ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರ್ ರಾಯಾನ್ ರಾಗಾವ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಅರ್ಪಕ್ಷದ್ ರಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಕೆಲೆಂ.

1:6 ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ನಿವಾಸಿ, ತಶೆಂಚ್ ಯುಫ್ರ್ರಾಟಿಸ್, ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಹಿದಾಸ್ಪೆಸ್ - ಹಾಂಚೆ ತಡಿಂಚೆರ್ ರಾವ್ತಲೆ ನಿವಾಸಿ ಆನಿ ಎಲಾಮೆಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಅರಿಯೋಕಾಚೆ ಆಧೀನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಮಯ್ದಾನ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ ನಿವಾಸಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಖೆಲೆಯೂದಿತಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜುಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂ.

1:7 ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾನ್ ಪರ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ತಮ್ತೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಿಲೀಸಿಯಾಂತ್, ದಮಾಸ್ಕಾಂತ್, ಲೆಬನೋನಾಂತ್ ಆನಿ ಅಂತಿಲೆಬನೋನಾಂತ್ ಆನಿ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್,

1:8 ಕಾರ್ಮೆಲಾಚ್ಯಾ, ಗಿಲೆಯಾದಾಚ್ಯಾ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಎಸ್ದ್ರಲೋನ್ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್,

1:9 ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಜೊರ್ದಾನಾಚೆ ಅಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್, ಬೆಥನಿಂತ್, ಖೆಲೂಸಾಂತ್, ಕಾದೆಶಾಂತ್ ಆನಿ ಎಜಿಪ್ತಾಚೆ ನ್ಹಂಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಫನೆಸಾಚ್ಯಾ, ರಾಮೆಸೆಸಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗೊಶನಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್,

1:10 ಟಾನಿಸ್ ಆನಿ ಮೆಂಫಿಸಾ ಪಲ್ತಡಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್, ಆನಿ ಎಥಿಯೋಪಿಯಾಚೆ ಮೆರೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ದುತಾಂ ಉದೆಶಿಂ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲೊ.

1:11 ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾಚ್ಯಾ ಸಂದೆಶಾಕ್ ಲಕ್ಷ್ ದಿಲೆಂ ನಾ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾನ್ ಝುಜುಂಕ್ ತೆ ಆಯ್ಕಲೆ ನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆಂ ಭೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಾಂಚೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಎಕ್ಸುರೊ ವೈರಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಲೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ದುತಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧಾಡ್ಲೆ.

1:12 ತೆದ್ನಾ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂಚೊ ಕಠಿಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಸಿಲೀಸಿಯಾಚ್ಯಾ, ದಮಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊ ಆನಿ ಮೊವಾಬಾಚ್ಯಾ, ಅಮ್ಮೋನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ದೋನ್ ದರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಜಿವ್ಸಿಂ ಮಾರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂವಾಸನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

1:13 ಆಪ್ಲೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾ ಸವೆಂ ಅರ್ಪಕ್ಷದಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಅರ್ಪಕ್ಷದಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೈನಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘೊಡೆಸವಾರಾಂ ಆನಿ ರಥಾಂಸವೆಂ ಸೊಲ್ವಿಲೆಂ.

1:14 ತಾಣೆಂ ತಾಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಶಹರಾಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲಿಂ. ತೊ ಎಕ್ಬತಾನಾಕ್‍ಯೀ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಶಹರಾಚೆ ಬುರುಜ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆ, ತಾಂತ್ಲೆ ಬಾಜಾರ್ ಲುಟ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಆಧ್ಲೆಂ ವೈಭವ್ ಲಜೆಂತ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ.

1:15 ತಾಣೆಂ ರಾಗವ್ಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಅರ್ಪಕ್ಷದಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲ್ಯಾನ್ ಫಾಪ್ಸುನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪದ್ವೆಚೊ ಪುರ್ತೊ ನಾಸ್ ಕೆಲೊ.