Home Advanced Index
ಜುದಾಚೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1

ಜುದಾಚೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ದೆವಾನ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ದೆವಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಜತ್ನೆಖಾಲ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಜುದಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಭಾವ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾ:

1:2 ದಯಾ, ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.

1:3 ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ತುಮ್ಚೇ ಆನಿ ಆಮ್ಚೇ ಬಚಾವೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಭಕ್ತಾಚೇ ತಾಬೇನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಪಾಸತ್ ಥಿರಸಣೆನ್ ತುಮಿ ಝುಜುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂಚ್ ಬರೊವ್ಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ.

1:4 ಕಾರಣ್, ಹಾಚೇ ಆದಿಂಚ್ ಶಿಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಫೈಸಲಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಗುಪ್ತಿನಿಶಿಂ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ದೇವ್‍ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್ಲಲೆ ಮನಿಸ್ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಂತ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಲೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧನಿಯಾ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಲೆ.

1:5 ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್; ತರ್‍ಯಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ: ಎಜಿಪ್ತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್‍ಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆ.

1:6 ಆಪೆÇ್ಲ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪೆÇ್ಲ ನಿವಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್‍ದುತಾಂಕ್ ಆಂಧ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಂತ್ ಲೊಟುನ್, ಝಡ್ತೇ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಖೊಡ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆ.

1:7 ತÀಶೆಂಚ್ ಸೊದೊಮ್, ಗೊಮೊರಾ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂಚಿಂ ಶಹರಾಂ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‍ಚ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಾಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿವಿಸ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಅಬ್ಳೆಶೀಪಣಾಕ್ ಒಪುನ್ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ದೇವ್‍ದುತಾಂಬರಿ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ವೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ದೇಖ್ ಜಾಲಿಂ.

1:8 ತÉೀಚ್ ಪರಿಂ ಹೆಯೀ ಮನಿಸ್ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೇಬರಿ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಭಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಹಿಮೆವಂತಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್.

1:9 ತರಿಪುಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬೊಡ್ವ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ಸಯ್ತ್ ಮೊಯ್ಜೆಚಿ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲೇ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾದ್‍ವಿವಾದ್ ಕರ್ನ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಲಾಗಿಂ ಝುಜ್ತಾನಾ, ತಾಚೇ ವಿರೋಧ್ ಅಕ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆಂವ್ಕ್‍ನಾ; ಬಗರ್ ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್!’’.

1:10 ಪುಣ್ ಹೆ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‍ಚ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಬರಿ ಸಂಯ್ಭಾನ್‍ಚ್ ತಿಂ ಒಳ್ಖತಾತ್ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಲೆಗುನ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್.

1:11 ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತಾಂಚಿ ಗತ್! ಕಾಯಿನಾಚೇ ವಾಟೇನ್ ತೆ ಚಮ್ಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್; ಲಾಭಾಚೇ ಆಶೆನ್ ಬಾಲಾಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತಾಂಣಿಂಯೀ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಕೊರಾಬರಿ ಉಪ್ರಾಟುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಸಾಕ್ ತೆ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

1:12 ಪಂಗ್ತಿರ್ ಬಸುನ್ ಮಾನ್‍ಮರ್ಯಾದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪೆÇಟ್ ಭರ್ತಲೆ ತೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಯಾಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಳಂಕ್. ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆ ವಾರೆಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸ್ ದೀನಾತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಬರಿ; ಶರತ್ ಕಾಳಾಚೇ ಆಖ್ರೇಕ್ ಸಯ್ತ್ ಫೆÇಳ್ ದೀನಾತ್ಲಲೆ, ದೊಡ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆ, ಮುಳಾ ಸಮೇತ್ ಹುಮ್ಟಲ್ಲೆ ರೂಕ್ ತೆ;

1:13 ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಂಡಾಸಾರ್ಕಿಂ ದಾಖಯ್ತಲೆ; ಅಡ್‍ದೀಡ್ ಘುಂವ್ತಾತ್ ತಸಲಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ತೆ. ಅಂಧ್ಕಾರಾಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ತಾಂಕಾಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾ.

1:14 ಎನೊಕ್ ಆದಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ವೇ ತಕ್ಲೆಚೊ. ತ್ಯಾ ಎನೊಕಾನ್ ಹಾಂಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೇ ಪರಿಂ ಪ್ರವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ: “ಪಳೆಯಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ್ ಭಕ್ತಾಂ ಸಂಗಿಂ,

1:15 ಸರ್ವಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ. ದೇವ್‍ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್ ದೇವ್‍ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೊಟ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ತಶೆಂಚ್ ದೇವ್‍ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೇ ವಿರೋದ್ ಉಚಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿಂದಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತೊ ಯೆತಾ.’’

1:16 ಹೆ ಮನಿಸ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಫುರ್ಪುರ್ತಾತ್ ಆನಿ ದುರ್ಸತಾತ್. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ತಾತ್; ಆಪ್ಲಿಚ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪೆÇ್ಲ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್.

1:17 ಪುಣ್ ತುಮಿ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲಾಂ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ.

1:18 “ಅಂತಿಮ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ಚೆ ಆನಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಲೆ’’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲಾಂ.

1:19 ಹೆ ಮನಿಸ್ ತಂಡ್‍ಪಂಗಡ್ ಕರ್ತಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ತಲೆ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆತಲೆ.

1:20 ಪುಣ್ ತುಮಿ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರಾ.

1:21 ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಥಿರ್ ರಾವಾ; ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಪ್ಲೇ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿತಲೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವಾ.

1:22 ದುಬಾವ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಚೊಣಿ ದಿಯಾ;

1:23 ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವಾಟಾವ್ನ್ ನಿವಾರಾ; ಆನಿ ಜಾಂಕಾಂ ತುಮಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ತಾಂಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರಾ. ಕಾಮಾಚಾರಾನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಠಾಳಾ.

1:24 ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೇ ಮಹಿಮೇ ಮುಖಾರ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಆನಿ ಸಂತುಷ್ಟ್ ದವರುಂಕ್

1:25 ಶಾತಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾರಕಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ, ವೈಭವ್, ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ, ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಸರ್ವಯ್‍ಕಾಳಿಂ: ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ. ಆಮೆನ್.