Home Advanced Index
ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1

ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಹಾಂವ್ ಯಥಾರ್ಥ್‍ಪಣಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಗಾಯುಸಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾನ್, ಬರೊವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್:

1:2 ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ, ತುಜಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ಲಲೇಬರಿ ತುಜೇ ಕುಡಿಚಿಯೀ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಅಸುಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿಯೀ ತುಕಾ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭೊಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

1:3 ತುಂ ಸಾಥ್ವಿಕ್ಪಣಿಂ ಜಿಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಸತಾಚೇ ವಾಟೇನ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಂ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಮ್ಕಲಾಯ್.

1:4 ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸತಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ.

1:5 ಇಷ್ಟಾ, ತುಜೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಭಾವಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತುವೆಂ ಉರ್ಬೆನ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆಂ ತುಜೇ ವಿಸ್ವಾಸಿ ಸೆವೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

1:6 ತುಜೇ ದಯಾಳಾಯೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಚೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚೇ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಫುಡೆಂ ಸರುಂಕ್ ತುಂ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರ್.

1:7 ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್: ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಲಾಗ್ಚೆಂ ತೆ ಕಸಲೆಂಚ್ ಘೆನಾತ್.

1:8 ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಮ್ಚೊ. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ಸತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಮಿಯೀ ತಾಂಚೇ ಸವೆಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್.

1:9 ತುಮ್ಚೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ತೊ ದಿಯೊತ್ರೆಫ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ಆಯ್ಕನಾ.

1:10 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಯೇನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ಸಕ್ಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜೇ ವಿಶಿಂ ನಿಷ್ಕುಚಾರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಾವ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀನಾ; ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ತೊ ಆಡಾಯ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಅಸಾ ಖಂಯ್.

1:11 ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ, ತುಂ ಅಸಲಿ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಬರೇ ವಾಟೇನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್. ಬರೆಂ ಆಧಾರ್ತಾ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ಪುಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಧಾರ್ತಾ ತೊ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾ.

1:12 ದೆಮೆತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಖುದ್ದ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ. ಆಮಿಯೀ ತಾಚೇ ವಿಶಿಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಂವ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಖರಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಯ್.

1:13 ಸಾಂಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಬರವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಕಾಗ್ದಾನ್ ಆನಿ ತಿಂತಾನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿನಾ.

1:14 ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಸ್ವತಹಾ ಉಲಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.

1:15 ಶಾಂತಿ ತುಜೇ ಸವೆಂ ಆಸುಂ. ತುಜೆ ಈಷ್ಟ್ ತುಕಾ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದೀ.