Home Advanced Index
ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1

ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೇ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾನ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ಸತಾ ಥಂಯ್ - ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ

1:2 ತ್ಯಾ ಸತಾಕ್ ಲಾಗುನ್ - ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ; ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಜಾಂಕಾಂ ಸತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.

1:3 ಸತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಕುರ್ಪಾ, ದಯಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:4 ತುಜ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬಾಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಲೇ ಪರಿಂ ಸತಾಚೇ ವಾಟೇನ್ ಚಲ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

1:5 ಆನಿ ಆತಾಂ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ, ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ತಿ ವಿನಂತಿ ಹಿ: ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಯ್. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ನವೊ ಉಪದೆಸ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್ ತೊ.

1:6 ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ಚೆ. ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್ ಹೊಚ್.

1:7 ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಲೆ ಸಬಾರ್ ಠಕ್ಕಿ ಮನಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಶಿಂಪಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಠಕ್ಕಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

1:8 ತುಮಿ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮಾಚೊ ಪ್ರತಿ¥sಳ್ ಜೊಡಿಶೆಂ ತುಮಿ ಚತ್ರಾಯೆರ್ ಆಸಜಯ್.

1:9 ಜೊ ಕೊಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಶಿಕೊವ್ಣೇ ಸರಿ ರಾವನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಗಡ್ ಉತರ್ನ್ ವೆತಾ ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ದೇವ್ ಜಿಯೆನಾ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಶಿಕೊವ್ಣೆಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ತಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬಾಪ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ಜಿಯೆತಾ.

1:10 ಹಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾತ್ಲಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚೇ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಘರಾಂತ್ ತುಮಿ ರೀಗ್ ದೀನಯೆ. ಕಸಲೊಚ್ ನಮಾನ್‍ಯೀ ಕರಿನಯೆ.

1:11 ಕಾರಣ್, ತಸಲ್ಯಾಕ್ ನಮಾಕ್ ಕರ್ತಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾ.

1:12 ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚಿ ಖುದ್ಧ್ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಲೊ.

1:13 ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೇ ತುಜೇ ಭಯ್ಣಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಕಾ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್.