Home Advanced Index
ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5

ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಆಮಿ ಆತಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್: ತೊ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತೊ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೊ ದೆಖ್ಲಾ; ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ತೊ ಪಳೆÉವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪಡ್ಲಾ.

1:2 ಜಿವಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಪಾ ಸವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಮಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್.

1:3 ಬಾಪಾ ಆನಿ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತುಮಿಯೀ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

1:4 ತುಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಆಮಿ ಬರಯ್ತಾಂವ್.

1:5 ಆಮಿ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೊ ಸಂದೇಶ್ ಹೊ: ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್; ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಕಾಳೊಕ್‍ಚ್ ನಾ.

1:6 “ದೆವಾ ಸವೆಂ ಆಮಿ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಮಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಫಟ್ಕಿರಿಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸತಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಿಯೆನಾಂವ್.

1:7 ಪುಣ್ ದೇವ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇಬರಿ ಆಮಿಯೀ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜುಚೆಂ ರಗತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಲೆಂ.

1:8 ಆಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಪಾತಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮ್ಹಣುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಫಟಯ್ತಾಂವ್. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

1:9 ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಒಳ್ಕುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆನಿ ನಿತಿವಂತ್ ದೇವ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬೊಗ್ಸುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಖೊಟೆಪಣಾಂತ್ಲಿಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಲೊ.

1:10 ಆಮಿ ಪಾತಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್‍ಚ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಕರ್ತಾಂವ್; ತಾಚೆಂ ಉತರ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ನಾ ಜಾತಾ.