Home Advanced Index
ಜುವಾಂವ್ನ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ಜುವಾಂವ್ನ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಪಣಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಿ: ಕಿತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಪಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಕ್ ಪಾಠೊವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜುವಾಂವ್ಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್, ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

1:2 ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ದೆಖ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್, ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣುನ್, ಜುವಾಂವ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ.

1:3 ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಲೊ ಭಾಗಿ. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂತುಂ ಬರಯ್ಲಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ತಲಿಂಯೀ ಭಾಗಿ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ.

1:4 *

1:5 *

1:6 ಜುವಾಂವ್ನ್ ಆಸಿಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾಂಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ: ಆತಾಂ ಆಸಾ, ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪುಡೆಂ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಯಾಸಣಾ ಸಮೊರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ಪೂತ್ ಕಸೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ; ತಾಣೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲಿಂ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದೆವಾಚಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ರಾಯ್‍ಕುಳಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್. ಆಮೆನ್.

1:7 ಪಳೆ, ತೊ ಯೆತಾ ಕುಪಾಂ ಬರಾಬರ್! ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಕಾ ಪಳೆತಲೊ, ತಾಕಾ ಕಷ್ಟಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆಯೀ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಲೆ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಪರ್ಜಾ ತಾಚೇ ಖಾತಿರ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ತಲ್ಯೊ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ! ಆಮೆನ್.

1:8 “ಹಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್, ಆತಾಂ ಆಸಾ ತೊ, ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸಾ ತೊ ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್”, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್.

1:9 ಹಾಂವ್, ಜುವಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಭಾವ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಂತ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಚೊ ಸಹಭಾಗೆಲಿ. ದೆವಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ ದೆಕುನ್ ಪಾತ್ಮೊಸ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ದ್ವೀಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

1:10 ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಜೆರ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತುತೂರಿ ವಾಜ್ಲಲೇಬರಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ.

1:11 ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾತ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಫೆಜಾಕ್, ಸ್ಮಿರ್ನಾಕ್, ಪೆರ್ಗಾಮಾಕ್, ದಿಯಾತಿರಾಕ್, ಸಾರ್ದಿಸಾಕ್, ಫಿಲಾದೆಲ್ಪಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಲಾವೊದಿಸೇಯಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀ.”

1:12 ಕೊಣಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಸಾತ್ ದಿವ್ಟೊಣ್ಯೊ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ.

1:13 ತ್ಯಾ ದಿವ್ಟೊಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮನ್ಶಾ ಪುತಾಬರಿ ಆಸ್ಲಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ತೊ ಪಾಂಯಾಂಗೋಳ್ ದಗ್ಲೊ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹದ್ರ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಪಾಟೊ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ.

1:14 ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಧವೇ ಲೊಂವೇಬರಿ ಆನಿ ಹಿಮಾಬರಿ ಧವೆ, ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೆಂಡಾಬರಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ.

1:15 ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಪುಟಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಲೇ ಪಿತುಳೇಬರಿ ಥÀಳ್ಥಳ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಉದ್ಕಾಲೊಟಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಬರಿ ಗಾಜ್ತಾಲೊ.

1:16 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾತ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಧರ್‍ಲ್ಲಿಂ; ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಜ್ಲಲಿ ದೋನ್ ಧಾರಿಂಚಿ ಏಕ್ ತಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಪರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ.

1:17 *

1:18 ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೇಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಪಡ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಆಪೆÇ್ಲ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಭಿಯೆನಾಕಾ! ಹಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್; ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತೊ ಜಿವಂತ್, ಏಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆನಿ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ. ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪಾತಾಳಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ.

1:19 ದೆಕುನ್ ತುಂ ದರ್ಶನಾಂನಿ ದೆಖ್ತಾಯ್ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಬರಯ್ - ಸಂಗ್ತಿ ಆತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ತ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪುಡಾಂ ಘಡೊನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ.

1:20 ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೊ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ದಿವ್ಟೊಣ್ಯಾಂಚೊ ಗುಪಿತ್ ಅರ್ಥ್ ಹೊ: ಸಾತ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾಂಚೆ ಪಾಲಕ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ಆನಿ ಸಾತ್ ದಿವ್ಟೊಣ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಸಾತ್ ಸಭಾ.