Home Advanced Index
ಜುವಾಂವ್‌ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ಜುವಾಂವ್‌ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾತಾ

1:1 ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್ಲೊ; ಸಬ್ದ್ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ. ಸಬ್ದ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

1:2 ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂಚ್ ತೊ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ.

1:3 ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಾಚೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಆನಿ ರಚ್ಲಲಿ ಖಂಯ್ಚಿಚ್ ವಸ್ತ್ ತಾಚೇವಿಣೆಂ ಆಯ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ;

1:4 ರಚ್‍ಲ್ಲೇ ಹರೇಕ್ ವಸ್ತುನ್ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಜೊಡ್ಲೊ; ಆನಿ ತೊ ಜೀವ್‍ಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

1:5 ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಕಾಳೊಕಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಲೆಂನಾ.

1:6 ದೆವಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜುವಾಂವ್.

1:7 ಹೊ ಮನಿಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ ಸತ್ಮಾನ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ.

1:8 ಉಜ್ವಾಡ್ ತೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ.

1:9 ಹರೇಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಲೊ ಖರೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ.

1:10 ತೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೇಚ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾಲೊನಾ.

1:11 ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೇಚ್ ಪರ್ಜೆನ್ ತಾಕಾ ಘೆತ್ಲೊನಾ.

1:12 ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ಚೆ ಹಕ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ.

1:13 ತಿಂ ಜಲ್ಮಲಿಂ ನ್ಹಯ್ ರಗ್ತಾಮಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ವಾ ಕುಡಿಚೇ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ವೊಡ್ನೆ ವರ್ವಿಂ ವಾ ಮನ್ಶಾಚೇ ಖುಶೇ ವರ್ವಿಂ ಬಗರ್ ದೆವಾ ವರ್ವಿಂ.

1:14 ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲೊ. ಆನಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಭರ್ಲಲಿ ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲಿ; ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ.

1:15 ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ; “ ‘ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ತರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೇ ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಹೊಚ್”

1:16 ತಾಚೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕುರ್ಪೇ ವಯ್ರ್ ಕುರ್ಪಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

1:17 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಸತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

1:18 ಕೊಣೆಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೊನಾ. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

1:19 “ಕೊಣ್ ತುಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜುದೆವಾಂನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೆವಿತಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜುವಾಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಿ :

1:20 “ಹಾಂವ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಿಪಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

1:21 “ತುಂ ಕೋಣ್ ತರ್? ಎಲಿಯಾ?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತಾಂಣಿಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ತುಂ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ?” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್.”

1:22 ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ “ತರ್ ತುಂ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತುಜೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

1:23 ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ ‘ಸೊಮಿಯಾಚಿ ವಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ತಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಹಾಂವ್.”

1:24 ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಫಾರಿಜೆವಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೆ ಆಸ್ಲೆ.

1:25 ತಾಂಣಿಂ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ : “ತುಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ಎಲಿಯಾಯೀ ನ್ಹಯ್, ಪ್ರವಾದಿಯೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣತಾಯ್. ಕಶೆಂ ತರ್ ತುಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಯ್?”

1:26 ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಂ ಉದ್ಕಾನ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಕಾ ತುಮಿ ಒಳ್ಕನಾತ್.

1:27 ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ. ತರಿಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆ ಕಟ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.”

1:28 ಹೆಂ ಬೆಥಾನಿಯಾಂತ್, ಯೊರ್ದಾನ್‍ಚೇ ಪೆಲೇ ತಡಿರ್, ಜುವಾಂವ್ ಸ್ನಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಕಡೆನ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

1:29 ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜುವಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆಯಾ ದೆವಾಚಿ ಶೆಳಿ, ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾ ತಿ!

1:30 ‘ಮ್ಹಜೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ಎಕ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಆದಿಂ ಆಸ್ಲಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಹಾಚೇಚ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್.

1:31 ತೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

1:32 ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಪಾವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲಲೊ ಆನಿ ತಾಚೇ ವಯ್ರ್ ರಾವ್ಲಲೊ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲೊ.

1:33 ತೊ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ‘ಜಾಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ದೆಂವ್ಲಲೊ ಆನಿ ರಾವ್ಲಲೊ ತುಂ ದೆಖ್ತಲೊಯ್, ತೊಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾ ತೊ;’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದ್ಕಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

1:34 ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ; ಆನಿ ಹೊಚ್ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ.

1:35 ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜುವಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊ.

1:36 ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಜೆಜುಕ್ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕುನ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆಯಾ ದೆವಾಚಿ ಶೆಳಿ!”

1:37 ಹಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಶಿಸ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

1:38 ಜೆಜು ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲೆ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ “ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಸೊಧ್ತಾತ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ರಾಬ್ಬಿ (ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ), ತುಂ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ ತೆ.

1:39 “ಯೆಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆ ಗೆಲೆ ಆನಿ ತೊ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೆ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲೆ. (ತವಳ್ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.)

1:40 ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಜೆಜು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಚೊ ಭಾವ್ ಆಂದ್ರೆ,

1:41 ತಾಣೆಂ ವಚುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಶಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ “ಮೆಸ್ಸಿಯಾ (ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾಖ್ಲಲೊ’) ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

1:42 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತು ಜುವಾಂವ್ಚೊ ಪೂತ್ ಸಿಮಾಂವ್? ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ‘ಕೇಫಾಸ್’ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ” (ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಪೆದ್ರು’ ವಾ ‘ಖಡಪ್’).

1:43 ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೆಜುನ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಕಾ ಫಿಲಿಪ್ ಮೆಳ್ಳೊ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಜು ತಾಕಾ.

1:44 ಆಂದ್ರೆ ಬೆಥ್ಸಾಯ್ದಾಚೊ ಆನಿ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಫಿಲಿಪ್‍ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ನಗರಾಚೆ;

1:45 ಫಿಲಿಪಾಕ್ ನಾಥಾನಾಯೆಲ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಫಿಲಿಪಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಜಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ. ನಜರೆತ್‍ಚೊ ಜೆಜು ತೊ, ಜುಜೆಚೊ ಪೂತ್.”

1:46 ನಾಥಾನಾಯೆಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ನಜರೆತ್‍ಚೊ! ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಯೇತ್?” ಫಿಲಿಪ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಯೆ ಆನಿ ಪಳೆ.”

1:47 ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಲ್ಯಾ ನಾಥಾನಾಯೆಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆಯಾ ಏಕ್ ಖರೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್‍ಗಾರ್! ಹಾಚೇ ಥಂಯ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಪಟ್ ನಾ.”

1:48 ನಾಥಾನಾಯೆಲಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಕಾ ಕಶಿ ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್?” ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಫಿಲಿಪಾನ್ ತುಕಾ ಆಪೊಂವ್ಚೇ ಆದಿಂ, ಅಂಜುರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಿಂ ತುಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಳೆಲೊ.”

1:49 ನಾಥಾನಾಯೆಲ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್!”

1:50 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಂಜುರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಳೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಂ ದೆಕುನ್ ತುಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಯ್? ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತುಂ ದೆಖ್ತಲೊಯ್.”

1:51 ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಸರ್ಗ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪುತಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೆ ದೂತ್ ಚಡ್ಲಲೆ ದೆಂವ್ಲಲೆ ತುಮಿ ದೆಖ್ತಲ್ಯಾತ್.”