Home Advanced Index
ಜೆಕರೀಯಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ಜೆಕರೀಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ದಾರಿಯುಸ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಆಟ್ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಇದ್ದೊಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್, ಬೆರೆಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಕರೀಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ:

1:2 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೆರ್ ಭೋವ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾ.

1:3 ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್: ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆಯಾ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ - ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆತಲೊಂ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:4 ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್; ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ: “ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತುಮ್ಚೆ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಖೊಟ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ ಕರಾ.” ಪೂಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ ವಾ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:5 ತುಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಆನಿ ಪ್ರವಾದಿ, ತೆ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಕಿತೆಂ?

1:6 ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಉದೆಶಿಂ ಪರ್ಗಟ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್ಲಿ ನ್ಹಂಯ್? ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ರಡುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸಾರುನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲಾಂ.”

1:7 ದಾರಿಯುಸ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಶೆಬಾಟ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೊವಿಸಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಇದ್ದೊಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್, ಬೆರೆಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಕರೀಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ; ಆನಿ ಜೆಕರೀಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಾರ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೊ. ತೊ ಎಕಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಮೆಂದಿಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂ ಮಧೆÉಂ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊ; ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ, ಪಿಂಗ್ಳೆ ಆನಿ ಧವೆ ಘೊಡೆ ಆಸ್ಲೆ.

1:8 *

1:9 ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ, ಹ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತ್ಯಾ ದುತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದಾಕಯ್ತಾಂ.”

1:10 ತೆದ್ನಾ ಮೆಂದಿಚ್ಯಾ ರುಕಾಂ ಮಧೆÉಂ ಉಬೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಆಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಗಸ್ತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.”

1:11 ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಮೆಂದಿ ರುಕಾಂ ಮಧೆÉಂ ಉಬೊ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಗಸ್ತ್ ಘಾಲಿ, ಆನಿ ಆಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಮಿ ದೆಕ್ಲೆಂ.”

1:12 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದುತಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುವೆಂ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆರ್ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾಂಚೆರ್ ತುಜೊ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಲಾಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಆನಿಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ರಾವ್ತಾಯ್?”

1:13 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತ್ಯಾ ದುತಾಕ್ ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಭುಜ್ವಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

1:14 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತ್ಯಾ ದುತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್: ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ಆನಿ ಸಿಯೊನಾ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಭರ್ಲಾಂ.

1:15 ಸುಶೆಗಾದ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊಚ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಜೆಚಿಂ ವಿಘ್ನಾಂ ಚಡಯ್ಲಿಂ.

1:16 ದೆಕುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಹಾಂವ್ ಕಣ್ವಳಾಯೆನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ; ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಪುನರ್‍ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಲೆಂ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ - ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆಂ ಮಾಪ್ ಘೆತಲೆ.

1:17 ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್: ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಮ್ಹಜಿಂ ಶಹರಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ಸಮೃದ್ಧೆನ್ ಭರೊನ್ ಒಮ್ತತಲಿಂ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಸಿಯೊನಾಕ್ ಭುಜಯ್ತಲೊ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಲೊ.