Home Advanced Index
ಜೆರೆಮಿಯಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ಜೆರೆಮಿಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಅನಾತೋತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಕುಟುಂಬಾಚ್ಯಾ ಹಿಲ್ಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆರೆಮೀಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

1:2 ಆಮೋನಾಚಾ ಪುತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೊಶೀಯಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಜೆರೆಮೀಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

1:3 ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಜೊಶೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆಹೊಯಾಕೀಮಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಶೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆದೆಕೀಯಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಕರುನ್ ವ್ಹೆಲಿ ತೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ಲೆಂ.

1:4 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಲೆಂ:

1:5 ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ರಚ್ಚೆ ಆದಿಂ ತುಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲಿ, ತುಂ ಜಲ್ಮುಂಚೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲೊ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರವಾದಿ ಕಸೊ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ನೆಮ್ಲೊ.

1:6 ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಹಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ!”

1:7 ಪೂಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ ‘ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ,’ ಆಶೆÉಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ, ಜಾಂಚೆಶಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಧಾಡ್ತಾಂ, ತಾಂಚೆಶಿಂ ತುವೆಂ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಜೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂ, ತೆಂ ತುವೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್.

1:8 ತಾಂಕಾಂ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜಿ ರಾಕಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ಆಸಾಂ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:9 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಪೆÇ್ಲ ಹಾತ್ ಫುಡೆಂ ಹಾಡುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆ, ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.

1:10 ಹುಮ್ಟುಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಡುಂಕ್, ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ವಿಭಾಡುಂಕ್, ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಆನಿ ರೊವುಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿತಾಂ.”

1:11 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: ಜೆರೆಮೀಯಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ “ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬಾದಾಮಾಚೊ ರೂಕ್ ಪಳೆತಾಂ.”

1:12 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ತುವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲೆಂಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಪೂಣ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಪಾರೊ ಕರ್ತಾಂ.

1:13 ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ: ತುಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಖತ್ಖತ್ತಲೆಂ ಏಕ್ ಆಯ್ದನ್ ಪಳೆತಾಂ; ತಾಚೊ ಕಾಂಟ್ ಉತ್ತರೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಆಸಾ.”

1:14 ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:15 ಹಾಂವ್ ಉತ್ತರೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಲೊಂ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ತೆ ಯೆತಲೆ, ಆನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಾಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಗಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶಹರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಹರೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂವಾಸನ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಲೊ.

1:16 ತಾಂಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮಾರ್ತಲೊಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಧುಂಪ್ ಲಾಸ್ಲಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚಿ ಪುಜಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

1:17 ಪುಣ್ ತುಂ ತುಜೆಂ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್; ಊಟ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್. ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಕಾಂಪನಾಕಾ; ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಕಾಂಪಸೊ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:18 ತುವೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾ ವಿರೋಧ್, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಂ ಆನಿ ಫುಡಾರ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್, ತಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಘಟ್ ಶಹರ್, ಏಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಖಾಂಬೊ, ಏಕ್ ಕಾಶ್ಯಾಚಿ ವಣತ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:19 ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತಲಿಂ, ಪೂಣ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ಚಿಂ ನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ನಿವಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ಆಸಾಂ, ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.