Home Advanced Index
ಜೋನಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4

ಜೋನಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಮಿತ್ತಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೋನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ:

1:2 “ಊಟ್ ಆನಿ ನಿನೆವೆಕ್, ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ವಚ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್.”

1:3 ಜೋನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ; ಪೂಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಪಳುನ್ ವೆಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾರ್ಶಿಶಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧ್ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಜಾಪ್ಫಾಕ್ ದೆಂವುನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ತಾರ್ಶಿಶಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ತಾರುಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಪಳುನ್ ವೆಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ತಾರ್ಶಿಶಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ತೊ ತಾರ್ವಾರ್ ಚಡ್ಲೊ.

1:4 ಪೂಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾದಳ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಫಾನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿ ತಾರುಂ ಫುಟ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

1:5 ತಾರ್ವಟಿ ಭಿಯೆಲೆ ಆನಿ ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾರ್ವಾಚೊ ಭಾರ್ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಪೆÇ್ಲ ಮ್ಹಾಲ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಜೋನಾ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುನ್ ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ದಳಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಡ್ ಪಡುನ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:6 ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲಾನ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಂ ನಿದುನ್ ಆಸಾಯ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ? ಊಟ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್; ಎಕಾದ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಚಯ್ತ್.”

1:7 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲುಂಯಾ.” ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸೊಡ್ತ್ ಜೊನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ.

1:8 ತೆದ್ನಾಂ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸಾಂಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ತುಜೊ ಧಂದೊ ಕಿತೆಂ? ತುಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ತುಜೊ ಗಾಂವ್ ಖಂಯ್? ತುಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲೊ?”

1:9 ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಹೆಬ್ರೆವ್, ಆನಿ ದರ್ಯೊ ಆನಿ ಪೃಥ್ವಿ ರಚ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ, ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ.”

1:10 ತೆದ್ನಾ ತಾರ್ವಟಿ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುವೆಂ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್?” ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸುಟುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

1:11 ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ದರ್ಯೊ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಥಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?” ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದರ್ಯೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾಲೊ.

1:12 ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಧರಾ ಆನಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯಾ, ಆನಿ ದರ್ಯೊ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಥಂಡ್ ಜಾತಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ತುಫಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.”

1:13 ತಡಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಕ್ತೆನ್ ತಾಣ್ಲೆಂ; ಪೂಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದರ್ಯೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ.

1:14 ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮರುಂಕ್ ದಿನಾಕಾ, ಆನಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರಿನಾಕಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್.”

1:15 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಜೋನಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲೊ, ಆನಿ ದರ್ಯಾಚಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ.

1:16 ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಮನಿಸ್ ಭಿಯೆಲೆ; ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಏಕ್ ಯe್ಞï ಭೆಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ.