Home Advanced Index
ಜೋಯೆಲ್ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4

ಜೋಯೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪೆತುಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೊಯೆಲಾಕ್ ಆಯ್ಲಲೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂ: ದೆಶಾಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ವಿಳಾಪ್

1:2 ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನೊ ಆಯ್ಕಾ, ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂನೊ, ಕಾನ್ ದಿಯಾ! ಜಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಜಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ?

1:3 ಹೆ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾ, ತುಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗುಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಫುಡ್ಲೆ ಸಂತತಿಕ್ ಸಾಂಗುಂ!

1:4 ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಾಬ್ಡಾಯ್ತಲ್ಯಾ ದೆಂಪ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಭಿರ್ಯಾಂನಿ ಯೆತಲ್ಯಾ ದೆಂಪ್ಯಾಂನಿ ಖೆಲಾಂ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಭಿರ್ಯಾಂನಿ ಯೆತಲ್ಯಾ ದೆಂಪ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಉಡ್ತಲ್ಯಾ ದೆಂಪ್ಯಾಂನಿ ಖೆಲಾಂ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಡ್ತಲ್ಯಾ ದೆಂಪ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲಾಂ, ತೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ದೆಂಪ್ಯಾಂನಿ ಖೆಲಾಂ.

1:5 ಬೆಬ್ದ್ಯಾಂನೊ, ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ ಆನಿ ರಡಾ, ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂನೊ, ನವ್ಯಾ ದಾಕಾಂಸೊರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಒಂಟಾಂ ವಯ್ಲೊ ಕಾಡುನ್ ವ್ಹರ್ತಲೆ.

1:6 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆಶಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ; ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಗಣಿತ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ತೆಂ, ತಾಂಚೆ ದಾಂತ್ ಶಿಂವಾಚ್ಯಾ ದಾಂತಾಂ ಸಾರ್ಕೆ, ತಾಂಚೆ ಸುಳೆದಾಂತ್ ಶಿಂವಿಣಿಚ್ಯಾ ಸುಳ್ಯಾದಾಂತಾಂ ಸಾರ್ಕೆ.

1:7 ತ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಕಾಂಮಳ್ಯಾಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಅಂಜುರಾಚೆ ರೂಕ್ ಚಿರುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತೆ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ಫಾಂಟೆ ಧವೆ ಜಾಯ್ಶೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

1:8 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಗೊಣಿಯೆ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ತಲೆ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ಪರಿಂ ವಿಳಾಪ್ ಕರಾ.

1:9 ಅನ್ನ್‍ಬಲಿಯೊ ಆನಿ ಪಿವನಾರ್ಪಣಾಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಲೆ ಯಾಜಕ್ ರುದನ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾತ್.

1:10 ಶೆತಾಂಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಭುಂಯ್ ರುದನ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾನಿಯೆಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಲಾ, ದಾಕೊ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಜಯ್ತುನ್ ರೂಕ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

1:11 ಶೆತ್ಕಾರ್ಯಾಂನೊ, ಆಕಾಂತಾನ್ ಭರಾ, ದಾಕಾಂಮಳೆಕಾರಾಂನೊ, ರುದನ್ ಕರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಂವಾಚೊ ಆನಿ ಜವಾಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಲಾ, ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಕಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಲಾ.

1:12 ದಾಕ್ವಾಲ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾ, ಅಂಜುರಾಚೊ ರೂಕ್ ಸುಕ್ಲಾ, ದಾಂಳ್ಬಾಂಚೊ ರೂಕ್, ಖಾಜ್ರಾಮಾಡ್, ಬೊರಾಂಚೊ ರೂಕ್ - ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ಹರೇಕ್ ರೂಕ್ ಸುಕ್ಲಾ; ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್‍ಯೀ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲಾ.

1:13 ಯಾಜಕಾಂನೊ, ಗೊಣಿಯೆವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ವಿಳಾಪ್ ಕರಾ! ವೆದಿಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂನೊ, ರುದನ್ ಕರಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂನೊ, ಯೆಯಾ ಆನಿ ಗೊಣಿಯೆವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ರಾತ್ ಸಾರಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ್‍ಬಲಿಯೊ ಆನಿ ಪಿವನಾರ್ಪಣಾಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

1:14 ಉಪಾಸ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾ, ಏಕ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯಾ, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರಾ, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರಾ:

1:15 “ಹಾಯ್, ಕಸಲೊ ದೀಸ್ ಹೊ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ, ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಸಾಚೊ ದೀಸ್ ಕಸೊ ತೊ ಯೆತಾ.”

1:16 ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಜೆವಣ್‍ಖಾಣ್ ನಪಯ್ತ್ ಜಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ಲೊ ಅನಂದ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾಂಚ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಯ್?

1:17 ದಿಪ್ಳಾಂ ಪಂದಾ ಬಿಂ ಸುಕ್ತಾ, ಕೊಟಾರಾಂ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತುಪ್ಯಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಲಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೀಕ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲಾಂ.

1:18 ಗೊರ್ವಾಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂರ್ಗತಾತ್, ಬಯ್ಲಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್ ಆಕಾಂತ್ಲಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಚರವ್ ನಾ. ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಕ್ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ.

1:19 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ಯಾನ್ ಅರಣ್ಯಾಚೊ ಚರವ್ ಗ್ರಾಶಿಲಾ, ಜಳ್ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ರೂಕ್ ಲಾಸ್ಲ್ಯಾತ್.

1:20 ರಾನ್ವಟ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪರ್ಯಾಂ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾಚೆ ವ್ಹಾಳ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಉಜ್ಯಾನ್ ಅರಣ್ಯಾಚೊ ಚರವ್ ಗ್ರಾಶಿಲಾ.