Home Advanced Index
ಜೋಶ್ವಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ಜೋಶ್ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕಾ, ನೂನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೊಶ್ವಾ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:2 “ಮ್ಹಜೊ ಸೆವಕ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಮೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ತುಂ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಬರಾಬರ್ ಹಾಂಗಾ ಜೊರ್ದಾನ್ ಉತರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ದಿತಲೊಂ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್.

1:3 ಹಾಂವೆಂ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮಿ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾತ್ ತಿ ಹರೇಕ್ ಸುವಾತ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಲೊಂ.

1:4 ಅರಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಲೆಬನೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಾನದಿ ಯುಫ್ರಾಟಿಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, (ಹಿತ್ತಿತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್,) ಆನಿ ಅಸ್ತಮ್ತೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಲೊ ಪ್ರದೇಶ್ ತುಮ್ಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

1:5 ತುಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸಸರ್ ಕೋಣ್‍ಚ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ರಾವುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ. ಜಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊಂ, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಯ್ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಡುನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನಾಂ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಡ್ಚೊ ನಾಂ.

1:6 ದೃಢ್ ಆನಿ ಥಿರ್ ರಾವ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ದೇಶ್ ತುವೆಂ ತಾಂಚೆ ಆಧೀನ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

1:7 ದೃಢ್ ಆನಿ ಥಿರ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್, ಜಾಂವ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವನಾಕಾ. ತೆದ್ನಾ ತುಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ.

1:8 ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಒಂಟಾಂಚೆರ್ ದವರ್; ತಾಂತುಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತುಂವೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ತಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್; ತೆದ್ನಾ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಸುಪಳ್ ಜಾತಲೊಯ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಜಯ್ತ್ ಲಾ¨್ತಲೆಂ.

1:9 ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಫÀರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ ನ್ಹಯ್? ದೃಢ್ ಆನಿ ಥಿರ್ ರಾವ್! ಭಿಯೆನಾಕಾ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಜೊ ದೇವ್, ತುಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತುಜೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ.”

1:10 ತೆದ್ನಾ ಜೊಶ್ವಾನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ:

1:11 “ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾ: ‘ಖಾಣಾವರವ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಜೊರ್ದಾನ್ ಉತ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ ತೊ ದೇಶ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್.’”

1:12 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಶ್ವಾನ್ ರೂಬೆನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾದಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನಸ್ಸೆಚೆ ಅರ್ಧೆ ಕುಳಿಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

1:13 “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಹೊ ದೇಶ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ.’

1:14 ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ, ತುಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಬಾಳಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜೊರ್ದಾನಾಚೆ ಪಲ್ತಡಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ರಾವುಂ. ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಝುಜಾರ್ಯಾಂನಿ ಅಸ್ತ್ರಾಂಶಸ್ತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತುಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್;

1:15 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್‍ಯೀ ವಿಶೆವ್ ದಿಸರ್ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿತಾ ತೊ ದೇಶ್ ತಾಂಣಿಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಿಸರ್ ತುಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜೊರ್ದಾನಾಚೆ ಉದೆಂತಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೆಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್.”

1:16 ತಾಂಣಿಂ ಜೊಶ್ವಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫÀರ್ಮಾಯ್ಲಾಂಯ್, ತೆಂ ಆಮಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಜಂಯ್ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಯ್, ಥಂಯ್ ಆಮಿ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್.

1:17 ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಮೊಯ್ಜೆಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ, ತಶೆಂ ಆಮಿ ತುಜೆಂಯ್ ಉತರ್ ಆಯ್ಕತಲ್ಯಾಂವ್. ಜಶೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮೊಯ್ಜೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ, ತಶೆಂ ತೊ ತುಜೆಯ್ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.

1:18 ಜರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ವಿರೋಧ್ ರಾವತ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಆe್ಞÁ ಪಾಳಿನಾ ಜಾಯ್ತ್, ತರ್ ತಾಕಾ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ತುಂ ದೃಢ್ ಆನಿ ಥಿರ್ ರಾವ್.”