Home Advanced Index
ಝೆಫನಿಯಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3

ಝೆಫನಿಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಆಮೊನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೊಶೀಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉತರ್ ಝೆಪನೀಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಝೆಪನೀಯಾ ಕೂಶಿಚೊ ಪೂತ್, ಕೂಶಿ ಗೆದಲೀಯಾಚೊ ಪೂತ್, ಗೆದಲೀಯಾ ಅಮರೀಯಾಚೊ ಪೂತ್, ಅಮರೀಯಾ ಹೆಜೆಕೀಯಾಚೊ ಪೂತ್.

1:2 ಹಾಂವ್ ಪೃಥ್ವೆ ವಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಝಾಡುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:3 ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಝಾಡುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ. ನಷ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶೆವ್ಟಿತಲೊಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪೃಥ್ವೆ ವಯ್ಲೊ ಪುಸುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

1:4 ಜುದಾಚೆರ್ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲ್ ದೆವಾಚೆ ಪುಜೆಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಖುಣಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪುರೊಹಿತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಸುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ;

1:5 ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಆಕಾಸಾಚ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಮಾಳಯಾಂಚೆರ್ ಸರ್ಪಟ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಪಟುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಲ್ಕೊಮ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂಚೊ,

1:6 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಸೊದಿನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶನ್ ಘೆನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:7 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಮೌನ್ ರಾವಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ! ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಏಕ್ ಯe್ಞï ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅತಿಥಿಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಶುದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್

1:8 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಯe್ಞÁಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ದರ್ಬಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಯ್‍ಕುಂವರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿದೆಶಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್ತಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಲೊಂ.

1:9 ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಉಂಬ್ರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡುನ್ ವೆತಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಜುಲುಮಾನ್ ಆನಿ ನಾಗೊವ್ಣೆನ್ ಭರ್ತಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಲೊಂ.

1:10 ತ್ಯಾ ದಿಸಾ - ಉಲಯ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ - ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕತಲಿ, ಶಹರಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ರುದನ್ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಲೊ.

1:11 ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನೊ, ವಿಳಾಪ್ ಕರಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ದುಡ್ವಾಚಿಂ ಪೆÇತಿಂ ನಪಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

1:12 ತೊ ವೇಳ್ ಯೆತಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಹಾಂವ್ ದಿವೆ ಘೆವ್ನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಸೊಧ್ತ್ತಲೊಂ ಆನಿ “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ,” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಡ್ಡೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದಾಕಾಂಸೊರ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಲೊಂ.

1:13 ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಪತ್ತೆಚಿ ಲೂಟ್ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ; ಘರಾಂ ತಿಂ ಬಾಂದ್ತಲಿಂ, ಪೂಣ್ ತಾಂತುಂ ತಿಂ ರಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್; ದಾಕಾಂಮಳೆ ತಿಂ ರೊಯ್ತಲಿಂ, ಪೂಣ್ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ತಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.

1:14 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ, ಲಾಗಿಂಚ್ ತೊ ಆಸಾ, ಧಾಂವ್‍ಧಾಂವಿಂ ತೊ ಯೆತಾ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕೊಡು; ಝುಜಾರಿ ಥಂಯ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾ.

1:15 ತೊ ದೀಸ್ ಕ್ರೊಧಾಚೊ ದೀಸ್, ವಿಘ್ನಾಚೊ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾಚೊ ದೀಸ್, ನಾಸಾಚೊ ಆನಿ ದೆಸ್ವಾಟೆಚೊ ದೀಸ್, ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಆನಿ ಅಂಧ್ಕಾರಾಚೊ ದೀಸ್, ಕುಪಾಂಚೊ ಆನಿ ಕಾಳ್ಕೆ ರಾತಿಚೊ ದೀಸ್,

1:16 ಘಟ್ ಶಹರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಬುರುಜಾಂ ವಿರೋಧ್ ತುತುರೆಚ್ಯಾ ನಾದಾಚೊ ಆನಿ ಝುಜಾಚೆ ಬೊಬಾಟೆಚೊ ದೀಸ್.

1:17 ಹಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ಅಸಲೆಂ ವಿಘ್ನ್ ಧಾಡ್ತಲೊಂ ಕಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂ ಬಾಶೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಾಸ್ಪುನ್ ವೆತಲಿಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆರ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಧುಳಿ ಪರಿಂ ಶಿಂಪಡ್ತಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಮಡಿಂ ಶೆಣಾ ಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಲಿಂ;

1:18 ತಾಂಚೆಂ ರುಪೆಂ ವಾ ಭಾಂಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ನಾ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೊಧಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚೊ ಉಜೊ ಸಗ್ಳಿ ಪೃಥ್ವಿ ಗ್ರಾಶಿತಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಚೊ ತೊ ಅಂತ್ ಕರ್ತಲೊ, ವ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅಂತ್ ಕರ್ತಲೊ.