Home Advanced Index
ತಿತಾಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3

ತಿತಾಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ: ದೆವಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ದೇವ್‍ಭಕ್ತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸತಾಚಿ ಒಳಕ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ

1:2 ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ. ಫಟಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ.

1:3 ಪುಣ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಹೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಗ್ತೊ ಕರನ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶಾಖಾಲ್ ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೇ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪುನ್ ದಿಲಾ.

1:4 ಮ್ಹಜೇ ಸವೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖರ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ತಿತಾಕ್, ದೆವಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

1:5 ತುಕಾ ಕ್ರೆತಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುವೆಂ ಪೆÇಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ತುವೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್ ನಮಿಯಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

1:6 ಹೇ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ: ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆನಿ ಎಕ್ಲೇಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಜಾಯ್ಜಯ್; ಸದಿಳ್ ಚಾಲಿಚಿಂ ವಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಂ ತಸಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇನಯೆ.

1:7 ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೆವಾಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ. ತೊ ನಿರ್ದೋಷಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತೊ ಹಠ್ಠಿ ವಾ ರಾಗಿಷ್ಟ್, ಅಮರ್‍ಕೋರ್, ಉಚಾಂಬಳಿ ವಾ ದುಡ್ವಾಕ್ ಲಾಬ್ಧಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ನಯೆ.

1:8 ಪುಣ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಲೊ, ಬರೇ ಚಾಲಿಕ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿತಲೊ, ಶಾಣೊ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್;

1:9 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೊ ಖರೊ ಸಂದೇಶ್ ಥಿರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊಯೀ ತೊ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಅಶೆಂ ಶುದ್ಧ್ ಶಿಕೊವ್ಣೆನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚೂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಶಿಕಯ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪೆÇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾತಲೆಂ.

1:10 ಬೆಜವ್ದಾರೆಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್- ಭೋವ್ ಕರ್ನ್ ಜುದೆವ್ ಕುಳಿಯೇ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆ; ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೆÇಕಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಭುಲಯ್ತಾತ್.

1:11 ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ಜಯ್. ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಕುಟುಂಬಾಂ ತೆ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕರ್ತಾತ್; ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತೆ ಕರ್ತಾತ್ ಕೀಳ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೇ ಆಶೆನ್.

1:12 ತಾಂಚೇ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಕ್ರೇತ್‍ಗಾರ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: “ಕ್ರೇತ್‍ಗಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಫಟ್ಕಿರೆ, ಖೊಟ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ, ಆಳ್ಶಿ ಆನಿ ಪೆÇಟಾರಿ.”

1:13 ಅನಿ ಹಿ ತಾಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಖರಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ ಆನಿ ಖರ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೇ ವಾಟೇನ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಲುಂಕ್ ಲಾಯ್.

1:14 ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ತಿಂ ಭುಲನಾಶಿಂ ಪಳೆ.

1:15 ನಿತಳ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತುಯೀ ನಿತಳ್; ಪುಣ್ ಭಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ನಿತಳ್ ನ್ಹಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

1:16 ಆಪುಣ್ ದೆವಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್; ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂನಿ ತೆ ದೇವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೆ, ಕೊಣಾಚಿಚ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ತಲೆ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್ಲಲೆ.