Home Advanced Index
ತಿಮೊಥಿಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4

ತಿಮೊಥಿಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾಚೇ ಖುಶೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ, ಪಾವ್ಲಾನ್,

1:2 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಿತಿಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ: ದೆವಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ, ದಯಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಕಾ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ತಶಿ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ನಿತಳ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್‍ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೇಬರಿ ತುಜೊ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ.

1:4 ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ತುವೆಂ ಗಳಯ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ನಿಯಾಳುನ್ ತುಕಾ ನವ್ಯಾನ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆತೆÀ್ರಗ್ತಾಂ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಧಾದೊಶಿ ಜಾತಲೊಂ.

1:5 ತುಜೊ ಯಥಾರ್ಥ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸದಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ಹೊಚ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಜಸೊ ತುಜೇ ಆಜೇ, ಲೊಯಿಸಾ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತುಜೇ ಆವಯ್, ಯುನಿಸಾ ಥಂಯ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ ತಸೊ ತುಜೇಯೀ ಥಂಯ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರ್ರಿ ಆಸಾ.

1:6 ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೇ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೆಂ ಕೆಂಡ್ ಜಳಶೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

1:7 ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಆತ್ಮೊ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ; ಆಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ವಂತ್; ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಆತ್ಮೊ ದಿಲಾ.

1:8 ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಜನಾಕಾ, ಬಗರ್ ದೆವಾಚೇ ಸಕ್ತಿಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಾಂವ್ಟಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಸವೆಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾ.

1:9 ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೇ ಮಾಂಡಾವಳೇ ಆನಿ ಕುರ್ಪೇ ಖಾತಿರ್.

1:10 ಹಿ ಕುರ್ಪಾ ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪುರ್ವಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪದ್ವಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಅಮರ್ಪಣ್ ಸುವಾರ್ತೇ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

1:11 ಹೇ ಸುವಾರ್ತೆಚೇ ಸೆವೆಂತ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್, ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನೆಮ್ಲಾ.

1:12 ಹೇಚ್ ಸುವಾರ್ತೇ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ಆಸಾಂ; ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗನಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲಾ ತೇಂ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ತಾಬೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಠೆವ್ಣಿ ರಕುನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ತಾಕಾ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

1:13 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಜೇ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ತುಜೊ ಆದರ್ಶ್ ಕರ್ನ್ ಘೆ.

1:14 ಆಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ತುಜೇ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸತಾಚೆಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್.

1:15 ಆಸಿಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ, ಫಿಜೆಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ಮೊಜೆನ್ ಸಯ್ತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಯ್.

1:16 ಒನೆಸಿಫರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ದೇವ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟೀ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುಜ್ವಣ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಲಾಂ; ಹಾಂವ್ ಬಂದೆತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಲಜ್ಲೊನಾ.

1:17 ರೊಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೆಗುನ್ ತಾಣೆಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೊಧ್ನಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

1:18 ಸೊಮಿಯಾ ಸಮೊರ್ ತ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೊ ಉಬೊ ಜಾತಾನಾ ಸೊಮಿಚ್ ತಾಕಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಖೊಂವ್! ಹಾಂವ್ ಎಫೆಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾ - ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಯ್.