Home Advanced Index
ತಿಮೊಥಿಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6

ತಿಮೊಥಿಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ದೆವಾಚೇ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಹುಕ್ಮೆನ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಉದೆಶಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ:

1:2 ದೆವಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ, ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಕಾ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಹಾಂವ್ ಮಾಸೆದೋನಿಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವೆತಾಲೊಂ ತೆದ್ನಾ ತುವೆಂ ಎಫೆಜಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಬಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಚೂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಶಿಕಯ್ನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪುರಾಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಳ್‍ಮೂಳ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ವಂಶಾವಳಿಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಲಕ್ಷಾ ದೀನಾಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ.

1:4 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೇ ವರ್ವಿಂ ತರ್ಕಾಂ ಉಬ್ಜತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ದೆವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶೆವಟ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ತಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾನಾತ್; ಭಾವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್.

1:5 ನಿತಳ್ ಮನ್, ಖರೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಖರೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ - ಹಾಂಚೇ ಉದೆಶಿಂ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಸೊ ಕರ್ಚೊಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್.

1:6 ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಹೊ ಶೆವಟ್ ಸಾಂಡುನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಕಾಂನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

1:7 ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾತ್ ತರ್‍ಯೀ ಆಪುಣ್ ವಾಪರ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್, ಆಪುಣ್ ಧೈರಾನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾತ್.

1:8 ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್, ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಬರೆಂ.

1:9 ಮ್ಹಣ್ಜೆ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಪ್ವಂತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ನ್ಯಾಯ್‍ನೀತ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್, ಅವಿಧೇಯಾಂಕ್, ಅಧಮ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಭಕ್ತ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್, ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್, ದೇವ್‍ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಲಬ್ಧಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆವಯ್‍ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್,

1:10 ಸ್ವಲಿಂಗ್‍ಕಾಮಿಂಕ್, ಮನ್ಶಾಂಕ್ ನಾಗಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್, ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾಂಕ್, ಫಟ್‍ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಖರೇ ಶಿಕೊವ್ಣೇ ವಿರೋಧ್ ಹೆರ್ ವಾಟಾಂನಿ ಝುಜ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

1:11 ಹಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ವರ್ನುಂಚೇ ಸುವಾರ್ತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೇ ತಾಬೆನ್ ಒಪುನ್ ದಿಲಾಂ.

1:12 ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ; ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್ ತಾಚೊ ಸೆವಕ್ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ.

1:13 ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ನಿಂದಾ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಗ್ಧುನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಭಾವಾರ್ಥಾವಿಣೆಂ ಆಸುನ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೇ ವಯ್ರ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಖಯ್ಲಿ.

1:14 ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಆನಿ ಮೊಗಾ ಬರಾಬರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಒತ್ಲಿ.

1:15 ದುಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಚೆಂ ಸತ್ ಹೆಂ: “ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ವಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಯ್ಲೊ.” ಆನಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ ಹಾಂವ್‍ಚ್.

1:16 ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಜೇ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ದಾಖೊಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ತಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ದೇಖ್ ಜಾವ್ಚೇ ಪಾಸತ್.

1:17 ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್, ಅಮರ್, ಅದೃಶ್ಯ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ. ಆಮೆನ್.

1:18 ತಿಮೊಥಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ತುಜೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತವಳ್ ಉಚಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸರಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪುನ್ ದಿತಾಂ.

1:19 ಗಿÁ್ಯ ಉತ್ರಾಂ ಸರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತುಜೇ ಥಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಧೈರಾನ್ ಝುಜ್. ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಷಾ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೇಂ ತಾರುಂ ಬುಡಯ್ಲಾಂ.

1:20 ಹಿಮೆನೆವ್ ಆನಿ ಆಲ್ಸೆಂದ್ರ್ ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಲೆ. ದೇವ್‍ನಿಂದಾ ಉಲೊವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸೈತಾನಾ ಅಧೀನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.