Home Advanced Index
ತೊಬಿತ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ತೊಬಿತ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ತೊಬಿತಾಚಿ ಜೀವನ್‍ಚರಿತ್ರಾ: ತೊಬಿತ್ ತೊಬಿಯೇಲಾಚೊ ಪೂತ್, ತೊಬಿಯೇಲ್ ಅನಾನಿಯೇಲಾಚೊ ಪೂತ್, ಅನಾನಿಯೇಲ್ ಅದುಯೇಲಾಚೊ ಪೂತ್, ಅದುಯೇಲ್ ಗಬಯೇಲಾಚೊ ಪೂತ್. ಹೊ ಅಸಿಯೇಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ನಫ್ತಾಲಿಚೆ ಕುಳಿಯೆಚೊ.

1:2 ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಶಲ್ಮನೇಸೆರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಕಾ ತಿಸ್ಬೆಂತ್ಲೊ ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಕೆಲೊ; ತಿಸ್ಬೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಕಾದೇಶ್-ನಫ್ತಾಲಿಚೆ ದಕ್ಷಿಣೆಕ್, ಹಾಜೋರಾ ವಯ್ರ್, ಅಸ್ತಮ್ತೆಚೆ ವಾಟೆನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್, ಶೆಫಾಟಾಚೆ ಉತ್ತರೆಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

1:3 ಹಾಂವ್, ತೊಬಿತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿಭರ್ ಸತಾಚೆ ಆನಿ ನಿತಿಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಅಸ್ಸೀರಿಯ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಿನೆವೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಬರಾಬರ್ ನಿರ್ವಾಸಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವ್‍ಬಂದಾಂ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಸ್ವದೆಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ದಾನ್‍ಧರ್ಮ್ ಕೆಲಾ.

1:4 ಮ್ಹಜೆ ತರ್ನಾಟೆ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಹಾಂವ್ ಸ್ವದೆಶಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾ ನಫ್ತಾಲಿಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಂಶ್ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಸರ್ಲೊ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕುಳಿಯಾಂನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಬಲಿಯೊ ಭೆಟೊಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಶಹರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕುಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಥಂಯ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂತತಿಂ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದೆವಾಚೊ ನಿವಾಸ್, ಬಾಂದುನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

1:5 ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್ ಆನಿ ನಫ್ತಾಲಿಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಹರೇಕ್ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆರೊಬೊವಾಮಾನ್ ದಾನಾಂತ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾ ಮುಕಾರ್ ಬಲಿಯೊ ಭೆಟಯ್ತಾಲೆಂ.

1:6 ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಆದೆಶಾಕ್ ಅನುಸರುನ್ ಉತ್ಸವಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳಾಂ, ಹಿಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಥಮ್ ಜನಿತಾಂ, ಗೊರ್ವಾಂಚೊ ದಶಮಾಂಶ್ ಆನಿ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಕಾತರ್ಲಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಲೊಂವ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊಂ.

1:7 ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆರೊನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವೆದಿ ಪಾಸತ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಗಂವ್, ದಾಕಾಂಸೊರೊ, ಜಯ್ತುನಾತೇಲ್, ದಾಂಳ್ಬಾಂ, ಅಂಜೂರಾಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಫಳಾಂ - ಹಾಂಚೆ ದಶಮಾಂಶ್ ಹಾಂವ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಸೆವಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಲೆವಿತಾಂಕ್ ದಿತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸ ವರ್ಸಾಂ, ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್, ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ದಶಮಾಂಶ್ ದುಡ್ವಾ ರುಪಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾಲೊಂ.

1:8 ತಿಸ್ರೊ ಏಕ್ ದಶಮಾಂಶ್ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಮಧೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಅನಾಥಾಂಕ್, ವಿಧ್ವಿಂಕ್ ಆನಿ ಪಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಹರೆಕಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ದಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ, ಆನಿ ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ತೊಬಿಯೇಲಾಚೆ ಆವಯ್ ದೆಬೋರಾಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮಿ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲ್ಯಾಂವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

1:9 ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಆನ್ನಾ ನಾಂವಾಚೆ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಕಡೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಉದೆಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪೂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ತೊಬಿಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

1:10 ಮ್ಹಾಕಾ ಬಂದಿ ಕರುನ್ ನಿನೆವೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್‍ಬಂದ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಲೋಕ್ ವಿಜಾತಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾತಾಲೆ,

1:11 ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಜಾತಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ.

1:12 ಹಾಂವೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ,

1:13 ದೆಕುನ್ ಮಹೋನ್ನತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಲ್ಮನೇಸೆರಾಚಿ ಕೃಪಾ ಲಾಭಶಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನಾಚೊ ಖರೀದ್‍ದಾರ್ ಜಾಲೊಂ.

1:14 ತೊ ಮರ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ತ್ಯೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೇದಿಯಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮೇದಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಗೆಸಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಗಬ್ರಿಯಾಸಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಗಬಯೇಲಾ ಕಡೆ ಧಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮೊಲಾಚೆಂ ರುಪೆಂ ಆಸ್ಲಲಿಂ ಚಿಲಾಂ ಜತ್ನಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದವರ್ಲಿಂ.

1:15 ಶಲ್ಮನೇಸೆರಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಸೆನ್ನಕೆರೀಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ; ತೆದ್ನಾ ಮೇದಿಯಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಪರ್ತುನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

1:16 ಶಲ್ಮನೇಸೆರಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಾವ್‍ಬಂದಾಂ ಪಾಸತ್ ಜಾಯ್ತೊ ದಾನ್‍ಧರ್ಮ್ ಕೆಲೊ.

1:17 ಹಾಂವೆಂ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ವಿಣ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮಡೆಂ ನಿನೆವೆಚ್ಯಾ ಶಹರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪುರ್ತಾಲೊಂ.

1:18 ಸೆನ್ನಕೆರೀಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದೇವ್‍ನಿಂದೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ಲಿ, ತೆದ್ನಾ ತೊ ಜುದೆಯಾಂತ್ಲೊ ಪಳುನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪುರ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕ್ರೊಧಾನ್ ಭರೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಗುಟಾನ್ ವ್ಹರುನ್ ಪುರ್ತಾಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಸೆನ್ನಕೆರೀಬ್ ತ್ಯೊ ಸೊಧ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ನಾಂತ್.

1:19 ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿನೆವೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಗರಿಕಾನ್ ರಾಯಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ರಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಚ್ ಹಾಂವ್ ಲಿಪುನ್ ರಾವ್ಲೊಂ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಪಳ್ಳೊಂ.

1:20 ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಗ್ಳೊ ಮಾಲ್‍ಮತ್ತೊ ಲುಟ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ; ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನ್ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ತೊಬಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸವೆಂ ಉರ್ಲಿಂ.

1:21 ಪೂಣ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಸೊಂಪ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ರಾಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂನಿ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಅರಾರಾತಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಕ್ ಪಳ್ಳೆ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಎಸಾರ್‍ಹದ್ದೋನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಅನಯೇಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಅಹೀಕರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ನೆಮ್ಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಕಾರ್ಭಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ.

1:22 ಅಹೀಕರಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸತ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿನೆವೆಕ್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಹೀಕರ್ ಅಸ್ಸೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಸೆನ್ನಕೆರೀಬಾ ಖಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಪಿವನ್‍ಪ್ರಬಂಧಕ್, ಮುದ್ರಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾರ್ಭಾರಿ ಆನಿ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ; ಆನಿ ಎಸಾರ್‍ಹದ್ದೋನಾನ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ನೆಮ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧಿ; ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ನ್ಯೊ.