Home Advanced Index
ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3

ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪಾವ್ಲಾನ್, ಸಿಲ್ವಾನಾನ್ ಆನಿ ತಿಮೊಥಿನ್ ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಥಂಯ್ ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ;

1:2 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ.

1:3 ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್, ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೊ, ಸದಾಂಚ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀಜಯ್. ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡತ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಸ್ತುತಿ ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ವಾಜ್ಬಿ.

1:4 ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧಗ್ದಣ್ಯಾಂ, ಕಷ್ಟಾಂ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟಿ ಮಧೆಂ ತುಮಿ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ ತೇ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೇ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೇ ಥಿರಸಣೇ ಪಾಸತ್ ಆಮಿಚ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾಂನಿ ತುಮ್ಚಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್.

1:5 ತುಮಿಚೊ ದೆವಾಚೇ ಯಥಾರ್ಥ್ ನಿತಿಚಿ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತುಮಿ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲೆಖ್ತಲೊ.

1:6 ತುಮ್ಕಾಂ ದಗ್ಧಿತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆವಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ಧಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಶೆವ್ ದಿವ್ಚೊ ನೀತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

1:7 ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ದುತಾಂ ಸವೆಂ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಮಧೆಗತ್ ಆಕಾಸಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡುನ್ ಯೆತಲೆಂ.

1:8 ತವಳ್ ದೆವಾಕ್ ಒಳ್ಕುನ್ ಘೆನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಸುವಾರ್ತೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಲೊ.

1:9 ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಪದ್ವೆಚೇ ಮಹಿಮೇ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೇ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಕ್ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಪಡ್ತಲಿಂ.

1:10 ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂ ಸವೆಂ ಆಪುಣ್ ಮಹಿಮೇಭರಿತ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಘೆವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಯೆತಲೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡೊನ್ ಯೆತಲೆಂ; ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ತಿ ರುಜ್ವಾತ್ ತುಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತುಮಿಯೀ ತಾಚೇ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಲ್ಯಾತ್.

1:11 ಹ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೆÇವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಯೋಗ್ಯ್ ಕರುಂ, ಬರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಿ ಲಾಲೆವ್ಣಿ ಆಪ್ಲೆ ಪದ್ವೆನ್ ತೊ ಸಿದ್ಧ್ ಕರುಂ - ಹೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

1:12 ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಿಮಾ ತಶಿ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಿಮಾ ಲಾಭ್ತಲಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ದಯೆನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡೊನ್ ಯೆಂವ್.