Home Advanced Index
ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5

ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಪಾವ್ಲಾನ್, ಸಿಲ್ವಾನಾನ್ ಆನಿ ತಿಮೊಥಿನ್ ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಥಂಯ್ ಥೆಸ್ಸಾಲೋನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ; ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ.

1:2 ತುಮಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂ ಪಾಸತ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್.

1:3 ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ತುಮಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ ದಾಖೊವ್ಚಿ ರೀತ್, ಮೊಗಾನ್ ಭರೊನ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್ ತುಮಿ ದವರ್ಲಲೊ ಥಿರ್ ಭರ್ವಸೊ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಆನಿ ಬಾಪಾ ಹುಜಿರ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್.

1:4 ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೊ, ತುಮಿ ದೆವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ; ತಾಣೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

1:5 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಬಗರ್ ಸಕ್ತೆನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಲಾಭ್ಲಲೇ ದೃಢ್ ಖಾತ್ರೆನ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಆದಾಯಾಕ್ ಆಮು ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾತ್.

1:6 ತುಮಿಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ದೇಖ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ದಗ್ಧಣಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಸ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ತರ್‍ಯೀ, ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ದಿತಾ ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ತುಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

1:7 ಅಶೆಂ ಮಾಸೆದೋನಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅಖಾಯಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಾಂಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

1:8 ವ್ಹಯ್, ಸೊಮಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ತುಮ್ಚೇಚ್ ವರ್ವಿಂ ಮಾಸೆದೋನಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಅಖಾಯಿಯಾಂತ್ ಗಾಜತ್ ಗೆಲಾಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದೆವಾಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ವಚುನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ; ಹಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.

1:9 ಆಮಿ ತುಮ್ಚೇ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಜ್ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ತುಮಿ ಕಶಿಂ ಪರ್ತಲ್ಯಾತ್ - ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗಿತ್ ಆಸಾ.

1:10 ತಾಣೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಲ್ಯಾ ಆನಿ ಯೆವ್ಚೊ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಂತ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್ತಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜೆಜುಕ್, ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಯೆತಾನಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಕಶಿಂ ತುಮಿ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸಾತ್ - ಹೆಂಯೀ ತೆ ಉಲಯ್ತ್ ಆಸಾತ್.