Home Advanced Index
ದಾನಿಯೆಲ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ದಾನಿಯೆಲ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆಹೋಯಾಕಿಮಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ.

1:2 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆಹೋಯಾಕೀಮಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ; ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆಯ್ದನಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿಂ; ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾನ್ ತಿಂ ಶಿನಾರ್ ದೆಶಾಂತ್ ವ್ಹೆಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ.

1:3 ರಾಯಾಳ್ ಆನಿ ಕುಲೀನ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ರಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾ ಆಸ್ಫೆನಾಜಾಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಲಿ;

1:4 ತೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ ಕುಡಿಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಅವ್ಗುಣ್ ನಾತ್ಲಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ರುಪೆಸ್ತ್, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್, ಶಾಣೆ ಆನಿ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಲಲೆ; ಆಸ್ಫೆನಾಜಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಲ್ದೇಯಾಗಾರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ.

1:5 ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯಾನ್ ಥಾರಾಯ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ರಾಯಾಚೆ ಸೆವೆಕ್ ಲಾಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

1:6 ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜುದಾಚೆ ಕುಳಿಯೆಂತ್ಲೆ ದಾನಿಯೆಲ್, ಹನನೀಯಾ, ಮಿಶಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಅಜರೀಯಾ ಆಸ್ಲೆ.

1:7 ಮುಖೆಲ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಿಲಿಂ: ದಾನಿಯೆಲಾಕ್ ಬೆಲ್ತೆಶಜ್ಜರ್, ಹನನೀಯಾಕ್ ಶದ್ರಕ್, ಮಿಶಾಯೆಲಾಕ್ ಮೇಶಕ್, ಆನಿ ಅಜರಿಯಾಕ್ ಅಬೇದ್‍ನೆಗೊ.

1:8 ಪೂಣ್ ಆಪುಣ್ ರಾಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆವ್ನ್ ಆನಿ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಷ್ಟಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾನಿಯೆಲಾನ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ; ದೆಕುನ್ ದಾನಿಯೆಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಭಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ದಿಂವ್‍ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

1:9 ದೆವಾನ್ ದಾನಿಯೆಲಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ದಯಾ ಲಾಭಯ್ಲಿ.

1:10 ಮುಖೆಲ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾನ್ ದಾನಿಯೆಲಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂವ್ ರಾಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಂ; ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪಿವನ್ ಥಾರಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾಗ್ಲಲೆ ದಿಸ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಗುನ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪಿತ್.”

1:11 ದಾನಿಯೆಲ್, ಹನನೀಯಾ, ಮಿಶಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಅಜರೀಯಾ - ಹಾಂಚೆರ್ ಮುಖೆಲ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾನ್ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಭಾರ್ಯಾಕ್ ದಾನಿಯೆಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:12 “ದಯಾ ಕರುನ್ ಧಾ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ತರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್.

1:13 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಚೆಹರೊ ಪಳೆ, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಜೆವ್ತಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಚೆಹರೊ ಪಳೆ; ಮಾಗಿರ್ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಕರ್.”

1:14 ತಾಣೆಂ ಹಿ ವಿನತಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಧಾ ದೀಸ್ ತಾಂಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.

1:15 ಧಾ ದೀಸ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಲಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಆನಿ ದಾಟೆಮೊಟೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

1:16 ದೆಕುನ್ ಕಾರ್ಭಾರ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ನೆಮ್ಲಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ದಾಕಾಂಸೊರೊ ಕಾಡುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಕಾರಿ ದಿಲಿ.

1:17 ಹ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ; ದಾನಿಯೆಲಾಕ್ ಹರೇಕ್ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

1:18 ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ರಾಯಾನ್ ನೆಮ್ಲಲೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಮುಖೆಲ್ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆ,

1:19 ಆನಿ ರಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ; ದಾನಿಯೆಲ್, ಹನನೀಯಾ, ಮಿಶಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಅಜರೀಯಾ - ಹಾಂಚೆ ಸಾರ್ಕೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕೋಣ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತೆ ರಾಜ್‍ದರ್ಭಾರಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಲೆ.

1:20 ಕಸಲೆಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಆನಿ ವಿವೆಕಾ ವಿಶಿಂ ರಾಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾದುಗಾರಾಂ ಆನಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೆ ಧಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲೆ.

1:21 ದಾನಿಯೆಲ್ ಸೀರುಸ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲೊ.