Home Advanced Index
ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ದ್ವಿತಿನಿಯಮ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಸಗ್ಳಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಜೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ಪಲ್ತಡಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ತೆದ್ನಾ ತಿಂ ಸೂಪಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆರಾಬಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ಪಾರಾನ್, ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿಕ್ ತೊಫೆಲ್, ಲಾಬಾನ್, ಹಾಜೆರೊತ್ ಆನಿ ದಿಜಾಹಾಬ್ ಶಹರಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ.

1:2 (ಹೊರೆಬ್ ಪರ್ವತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಯಿರಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕಾದೆಶ್ ಬಾರ್ನೆಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಇಕ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ವಾಟ್.)

1:3 ಚಾಳಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೊಯ್ಜೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

1:4 ಹೆಶ್ಬೊನ್ ಶಹಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆಮೊರಿತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಸಿಹೊನಾಕ್, ಆಶ್ಟರೊತ್ ಆನಿ ಎದ್ರೆಯಿ ಶಹರಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾಶಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಓಗಾಕ್ ಸೊಲ್ವಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್,

1:5 ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಜೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚ್ಯಾ ಮೊವಾಬಾಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಧರ್ಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:6 ಆಮಿ ಹೊರೆಬಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್ವತಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೊ ಕಾಳ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:7 ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ ಆನಿ ಆಮೊರಿತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ವಚಾ. ಆರಾಬಾಂತ್, ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್, ನೆಗೆಬಾಂತ್ ಆನಿ ದರ್ಯಾವೆಳೆರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಶಿಂ ವಚಾ; ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಆನಿ ಲೆಬನೊನಾಕ್, ಯುಪ್ರಾಟಿಸ್ ಮಹಾನದಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚಾ.

1:8 ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಾಂ. ವಚಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್, ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಕ್, ಇಸಾಕಾಕ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಕ್, ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸಂತತಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೊ ದೇಶ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಾ.’

1:9 ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ‘ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ವಜೆಂ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ.

1:10 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಂತತ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಳ್ಬಾಚ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ.

1:11 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೊ ದೇವ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತುಮ್ಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡಶಿ ಕರುಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಘಾಲುಂ.

1:12 ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ವಜೆಂ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಕಶೆಂ ತಾಂಕತ್?

1:13 ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಹರೇಕ್ ಕುಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ, ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಅನ್ಭವಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ.

1:14 ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ‘ತುಜಿ ಸಲಹಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್.’

1:15 ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಅನ್ಭವಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಫುಡಾರಿ ಕೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹಜಾರಾಂಚೆ, ಶೆಂ¨ರಾಂಚೆ, ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆ, ಧಾಂಚೆ ಅಧಿಪತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನೆಮ್ಲೆ, ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಹೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ನಿಯುಕ್ತ್ ಕೆಲೆ.

1:16 ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್‍ಕರ್ತಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಮಧ್ಲೆ ತಕ್ರಾರ್ ಆಯ್ಕಾ ಆನಿ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಕ್ಷಾಂಕ್, ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ ವಿದೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಸಾರ್ಕಿ ನೀತ್ ಕರುನ್ ದಿಯಾ.

1:17 ನ್ಯಾಯ್‍ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್; ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಮಾಸಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿತಿಫೈಸಲ್ ದೆವಾಚೆಂ. ಕಠಿಣ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿ ಆಯ್ಕತಲೊಂ.’

1:18 ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ.

1:19 “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆಮಿ ಹೊರೆಬ್ ಪರ್ವತಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮೊರಿತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೆ ವಾಟೆನ್, ತುಮಿ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಭಯಂಕರ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರುನ್ ಯೆವ್ನ್ ಕಾದೆಶ್ - ಬಾರ್ನೆಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

1:20 ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ ತ್ಯಾ ಆಮೊರಿತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ತುಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್.

1:21 ಪಳೆ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಹೊ ದೇಶ್ ತುಕಾ ದಿಲಾ. ವಚ್ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತೊ ದೇಶ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್! ಭಿಯೆನಾಕಾ ವಾ ತುಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ!’

1:22 ತೆದ್ನಾ ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಧಾಡ್ಯಾಂ. ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿಂ ಖಬರ್ ಕಾಡುಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಖಂಯ್ಚೆ ವಾಟೆನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುಂ.’

1:23 ಹಿ ಸಲಹಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕೆಕೆ ಕುಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಬಾರಾ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆ.

1:24 ತೆ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಎಶ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ತಾಂಣಿಂ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿಂ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

1:25 ತಾಂಣಿಂ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಫಳಾಂ ಜಮಾ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಡುನ್ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ ತೊ ದೇಶ್ ಬರೊ ಆಸಾ.’

1:26 ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಥಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ತುಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

1:27 ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂನಿ ಶಿಣ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್: ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದ್ವೇಶಿತಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮೊರಿತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾಂತ್.

1:28 ಆಮಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಚುಕಯ್ಲಾಂ. ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಚೊ ಲೊಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚಿಂ ಶಹರಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶಹರಾಂಚೆ ಪಾಗಾರ್ ಮಳ್ಬಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್; ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಣಿಂ ಥಂಯ್ ಆನಾಕಿಮಾಂಕ್ ದೆಕ್ಲೆ.’

1:29 “ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ತುಮಿ ಆಕಾಂತುನ್ ಪಡನಾಕಾತ್ ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್.

1:30 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾ. ಜಶೆಂ ತೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾನ್ ಝುಜ್ಲೊ, ತಶೆಂ ತೊ ಆತಾಂಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾನ್ ಝುಜ್ತಲೊ.

1:31 ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಹೆಂ ದೆಕ್ಲಾಂಯ್: ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಾ, ತಶೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್, ತುಮಿ ಹೆ ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾವ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತುಕಾ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

1:32 ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತುಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲೊ ನಾ.

1:33 ತುಮಿ ತುಮ್ಚೊ ತಂಬು ಮಾರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ತೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ. ರಾತಿಕ್ ಉಜ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಆನಿ ದಿಸಾಕ್ ಕುಪಾ ರುಪಾನ್ ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

1:34 ತುಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

1:35 ತಾಣೆಂ ಸಪುತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಹೆ ನಷ್ಟೆ ಪಿಳ್ಗೆಂತ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಸಮೃದ್ಧ್ ದೇಶ್ ದೆಕ್ಚೊ ನಾ.

1:36 ಜೆಫುನ್ನೆಚೊ ಪೂತ್ ಕಾಲೆಬ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ದೇಶ್ ದೆಕ್ತಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲಲೊ ದೇಶ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂತತಿಕ್ ದಿತಲೊಂ.’

1:37 ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಮ್ಹಜೊಯ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ತುಂಯ್ ತ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಚೊ ನಾಂಯ್,

1:38 ಪೂಣ್ ತುಜೊ ಸೆವಕ್, ನೂನಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೊಶ್ವಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಲೊ. ತುಂ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ದೇಶ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆ ಆಧೀನ್ ಜಾಯ್ಸೊ ತೊ ಕರ್ತಲೊ.

1:39 ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಬಾಳಾಂಕ್ ಲೂಟ್ ಕಶಿ ವ್ಹರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಿಂಚ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಬಾಳಾಂ ಥಂಯ್ ವೆತಲಿಂ; ಹಾಂವ್ ತೊ ದೇಶ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಚೆ ಆಧೀನ್ ಜಾತಲೊ.

1:40 ತುಮ್ಚೆ ವಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತುಮಿ ಆತಾಂ ಘುಂವುನ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ.’

1:41 ತೆದ್ನಾ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ‘ಆಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮಿ ವಚುನ್ ಝುಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.’ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಕಮ್ರಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲಿಂ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಂಪೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್.

1:42 ಪೂಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ‘ತಾಂಕಾಂ ಹಿ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿ: ತುಮಿ ವಚನಾಕಾತ್ ತುಮಿ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವನಾಕಾತ್. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆÉಂ ನಾ. ತುಮ್ಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಲ್ವಿತಲೆ.’

1:43 ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ವಿರೋಧ್ ವಚುನ್ ತುಮಿ ಗರ್ವಾನ್ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

1:44 ತೆದ್ನಾ ತ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಆಮೊರಿತ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಮ್ಹೊಂವಾಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂ ಪರಿಂ ಪಡ್ಲೆ, ತಾಂಣಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ ಆನಿ ಸೆಯಿರಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಹೊರ್ಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಯೆವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಲ್ವಿಲೆ.

1:45 ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಕಾರ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕಲಿ ನಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾನ್ ದಿಲೆ ನಾಂತ್.

1:46 ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್ ಕಾದೆಶಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.