Home Advanced Index
ಧರ್ಮ್‌ದುತಾಂಚಿಂ ಕ್ರತ್ಯಾಂ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ಧರ್ಮ್‌ದುತಾಂಚಿಂ ಕ್ರತ್ಯಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 *

1:2 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ಏ ಥಿಯೋಫಿಲಾ, ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್‍ಆತ್ಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ.

1:3 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ರುಜ್ವಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ; ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ.

1:4 *

1:5 ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಂಣಿಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ವಚನಯೆ, ಬಗರ್ ಬಾಪಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ; ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ಜುವಾಂವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲೆಂ; ಪುಣ್ ತುಮಿ ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್.”

1:6 ಅಶೆಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆಜುಲಾಗುಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್‍ವೆ ತುಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಪುನರ್‍ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ತಲೊಯ್?”

1:7 ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

1:8 ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೇರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಯೆತಲೊ ತೆದ್ನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪೆÇಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆÇಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲ್ಯಾತ್.”

1:9 ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಜಾತಚ್ ತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾವಯ್ಲೊ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕುಪಾನ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ.

1:10 ಅಶೆಂ ಚಡತ್ ವೆತಾನಾ ಆನಿ ತೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಮಳ್ಬಾಕ್‍ಚ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಂಚೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ.

1:11 ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಗಾಲಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನೋ, ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಮಳ್ಬಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್? ಹೊ, ತುಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ವಯ್ರ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾ ತೊ ಜೆಜು, ಜಸೊ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ಚಡುನ್ ವೆತಾನಾ ಪಳೆಲಾ ತಸೊಚ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊ.”

1:12 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಒಲಿವೆತ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲೆ. ಜೆಜರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಒಲಿವೆತ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ- ಚಡ್‍ಉಣೆಂ ಅಧ್ರ್ಯಾ ಮೈಲಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ತ್.

1:13 ಶಹರಾಂತ್ ಪಾವ್ತಚ್, ತೆ ರಾವ್ತಾಲೆ ತ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೇಸಾಲಾಕ್ ತೆ ಚಡುನ್ ಗೆಲೆ; ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಜುವಾಂವ್, ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ಆಂದ್ರೆ, ಫಿಲಿಪ್ ಆನಿ ತೊಮಾಸ್, ಬಾರ್ಥೊಲೊಮೆವ್ ಆನಿ ಮಾತೆವ್, ಆಲ್ಫೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ದೇಶ್‍ಭಕ್ತ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೂದ್ ಇತ್ಲೆ ಜಣ್.

1:14 ಆನಿ ಜೆಜುಚಿ ಮಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆ ಭಾವ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ತೆ ಏಕ್ ಮನಾನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿತ್ ಆಸ್ಲೆ.

1:15 ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ, ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ಶೆಂ ವೀಸ್ ಜಣ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪೆದ್ರು ತಾಂಚೇಂ ಮಧೆಗತ್ ಉಬೊ ರಾವುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ:

1:16 “ಭಾವಾಂನೋ, ಜೆಜುಕ್ ಕೈದಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಖಯ್ಲಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾವಿದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಪ್ರವಾದ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ.

1:17 ಜುದಾಸ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ; ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣಾಂತ್ ತಾಕಾಯೀ ವಾಂಟೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

1:18 (ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕರ್ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಏಕ್ ಶೆತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಅನಿ ತಾಂತುಂ ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡೊನ್ ತಾಚೇಂ ಪೆÇಟ್ ಫುಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆನ್ಕಿಟಿ ಸಗ್ಳಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ.

1:19 ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ತಾಂಚೇ ಭಾಶೆಂತ್ ‘ಅಕೆಲ್ತಾಮಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ರಗ್ತಾಚೆಂ ಶೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ.)

1:20 ಕೀರ್ತನಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: ‘ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡುಂ, ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಾಂತುಂ ಬಿಡಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್’, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಶೆಂಯೀ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ: ‘ತಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಘೆಂವ್.’

1:21 *

1:22 ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಹೊ ಮನಿಸ್, ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಆಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೇ, ಜುವಾಂವ್ನ್ ಸ್ನಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೇ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೋ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್.”

1:23 ತಾಂಣಿಂ ದೊಗಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲಿಂ: ಬಾರ್‍ಸಾಬ್ಬಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೊ ಜುಜೆ (ತಾಕಾ ಜುಸ್ತ್‍ಯೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ) ಆನಿ ಮಾಥ್ಥೀಯಾಸ್.

1:24 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಸಮೆಸ್ತಾಂಚಿಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂ ತುಂ ಜಾಣಾಯ್.

1:25 ಜುದಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚೇ ಖಾತಿರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚೇ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ದುತೀಯ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ತುವೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಯ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್.”

1:26 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಣಿಂ ಸೊಡ್ತಿ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಮಾಥ್ಥೀಯಾಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ಇಕ್ರಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೊ.