Home Advanced Index
ನಹೂಮ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3

ನಹೂಮ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ನಿನೆವೆ ವಿಶಿಂ ದೇವ್‍ವಾಣಿ. ಎಲ್ಕೋಶಾಚ್ಯಾ ನಹೂಮಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್.

1:2 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಶಿನಾತ್ಲಲೊ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊ ದೇವ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಕ್ರೊಧಾನ್ ಭರ್ಲಾ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆರ್ ಆಪೆÇ್ಲ ರಾಗ್ ಧರ್ತಾ.

1:3 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಸೊಸ್ಣಿಕ್, ಪೂಣ್ ಪದ್ವೆನ್ ವರ್ತೊ, ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ತೊ ರಾವನಾ. ತುಫಾನಾಂತ್ ಆನಿ ವಾದಳಾಂತ್ ತಾಚೊ ಮಾರಗ್, ಕುಪಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಉಟಯ್ಲಲಿ ಧುಳ್.

1:4 ದರ್ಯಾಕ್ ತೊ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾ ಆನಿ ತೊ ಸುಕಯ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊ ತೊ ಸುಕುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಬಾಶಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬಾವ್ತಾತ್, ಲೆಬನೊನಾಚಿಂ ಫುಲಾಂಯ್ ಬಾವ್ತಾತ್.

1:5 ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಪರ್ವತ್ ಥಥರ್Àರ್ತಾತ್, ಆನಿ ದೊಂಗರ್ ಕಾಂಪ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಪೃಥ್ವೆಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾತಾ, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ.

1:6 ತಾಚ್ಯಾ ಸಂತಾಪಾ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ತಾಚೊ ಜಳ್ತೊ ರಾಗ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್? ಉಜ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಕ್ರೋಧ್ ವತ್ತಾ, ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಖಡ್ಪಾಂಚೊ ಚುರೊ ಜಾತಾ.

1:7 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಬರೊ, ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಬುರುಜ್; ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಒಳ್ಕತಾ,

1:8 ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಒಳ್ಕತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ಯಾಂಚೊ ತೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟ್ತಲೊ.

1:9 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ವಿರೋಧ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ತಾತ್? ತೊ ಏಕ್ ಅಂತ್ ಕರ್ತಲೊ; ಕೋಣ್‍ಚ್ ವಿರೊಧಿ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಉಟ್ಚೊ ನಾ.

1:10 ಜಶೆಂ ರೆವಡ್ಲಲೆ ಕಾಂಟಿಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಸುಕ್ಯಾ ಬಾತ್ತಣಾಚೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಲೆಂ.

1:11 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ವಿರೋಧ್ ವಾಯ್ಟ್ ಯೆವ್ಜಿತಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಖೊಟಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರ್ತಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಜಲಾ.

1:12 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ತಿಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಗಣಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ನಪಯ್ತ್ ಜಾತಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸತಾಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಆನಿಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸತಾಂವ್ಚೊ ನಾಂ.

1:13 ತುಜೆರ್ ಭಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಜುಂ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ತುಜ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಹಾಂವ್ ತುಟಯ್ತಲೊಂ.

1:14 ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಹೆಂ: ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಕಾ ಸಂತತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂತಯ್ಲಲ್ಯೊ ಮೂರ್ತಿ ಆನಿ ಕಡಯ್ಲಲೊ ಧಾತು ಒತುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಂವ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ತಲೊಂ, ತುಜೆ ಸಮಾಧಿಚಿ ಹಾಂವ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಜಾಲಾಯ್.