Home Advanced Index
ನಿರ್ಗಮನ್ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ನಿರ್ಗಮನ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಹಿಂ ತಿಂ ನಾಂವಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಿಂ, ಜೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸವೆಂ ಜಾಕೊಬಾ ಬರಾಬರ್ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ:

1:2 ರೂಬೆನ್, ಸಿಮೆಯೊನ್, ಲೆವಿ, ಜುದಾ,

1:3 ಇಸ್ಸಾಕಾರ್, ಜೆಬುಲುನ್, ಬೆಜ್ಮಿ,

1:4 ದಾನ್, ನಫ್ತಾಲಿ, ಗಾದ್ ಆನಿ ಆಶೆರ್.

1:5 ಜಾಕೊಬಾಚೆ ಸಂತತೆಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳುನ್ ಸತ್ತರ್ ಜಣಾಂ. ಜುಜೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ.

1:6 ಜುಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಾವ್ ಮೆಲೆ, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತೆ ಸಂತತಿಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಲಿಂ.

1:7 ಪೂಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಚಡ್ಲಿ. ತಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಚಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಲಿಂ, ಕಿ ತೊ ದೇಶ್ ತಾಂಣಿಂ ಭರ್ಲೊ.

1:8 ಜುಜೆಚಿ ಒಳಕ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಏಕ್ ನವೊ ರಾಯ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

1:9 ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆಯಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆ ಸಂತತಿಚೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ವಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ.

1:10 ತಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಚಡನಾಶಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಝುಜ್ ಬಿ ಉಟತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಸವೆಂ ಎಕ್ವಟ್ತಿತ್, ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತಿತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ಲಿಂ ಪಳುನ್ ಧಾಂವ್ತಿತ್.”

1:11 ದೆಕುನ್ ಜಡಾಯೆಚಿಂ ವಜಿಂ ದಿವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಮುಕದಮಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ನೆಮ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಫಾರಾವ್ಯಾಕ್ ಪಿತೊಮ್ ಆನಿ ರಾಮ್ಸೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಟಾರಾಚಿಂ ಶಹರಾಂ ಬಾಂದ್ಲಿಂ.

1:12 ಪೂಣ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಗ್ದಿಲಿಂ, ತಿತ್ಲಿಂ ಚಡ್ ತಿಂ ಸಂಖ್ಯೆನ್ ವಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

1:13 ದೆಕುನ್ ಎಜಿಪ್ತ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಕ್ ನಿಷ್ಟುರಾಯೆನ್ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಂತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲಿಂ.

1:14 ಭರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಭರಶಿ ಕೆಲಿ. ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಯ್ಲಿಂ, ಶೆತಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿಂ. ಹೆ ಪರಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂನಿ ಕಠಿಣ್ ಗುಲಾಮ್‍ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

1:15 ಎಜಿಪ್ತಾಚೊ ರಾಯ್ ಹೆಬ್ರೆವ್ ವಯ್ಜಿಣಿಂ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶಿಫ್ರಾ, ಆನ್ಯೆಕ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪೂವಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

1:16 “ತುಮಿ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಕರಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಚೆರ್ಕೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಾ. ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರಾ, ಚೆಡುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವಾಂಚುಂಕ್ ಸೊಡಾ.”

1:17 ಪೂಣ್ ವಯ್ಜಿಣಿ ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆಲ್ಯೊ. ತಾಂಣಿಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ, ಆನಿ ಚೆಕ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ವಾಂಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

1:18 ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ವಯ್ಜಿಣಿಂಕ್ ಆಪೆÇಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಚೆಕ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ?”

1:19 ವಯ್ಜಿಣಿಂನಿ ಫಾರಾವ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹೆಬ್ರೆವಾಂಚ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪರಿಂ ನ್ಹಯ್; ತ್ಯೊ ಭೋವ್ ಹುಶಾರ್: ವಯ್ಜಿಣ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತ್ಯೊ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾತ್!”

1:20 ದೆವಾನ್ ವಯ್ಜಿಣಿಂಕ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಲೋಕ್ ಚಡತ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಭೋವ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ.

1:21 ವಯ್ಜಿಣಿ ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಚಲ್ಲ್ಯೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಿಂ.

1:22 ತೆದ್ನಾ ಫಾರಾವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆe್ಞÁ ದಿಲಿ: “ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೇಕ್ ಚೆಕ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡಯಾ, ಪೂಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚುಂಕ್ ಸೊಡಾ.”