Home Advanced Index
ನೆಹೆಮಿಯಾ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ನೆಹೆಮಿಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಹಕಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ನೆಹೆಮೀಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ವಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಿಸ್ಲೆವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸೂಸಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ.

1:2 ತೆದ್ನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಹನಾನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಸವೆಂ ಜುದಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಂದಿವಾಸಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊನ್ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

1:3 ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಬಂದಿವಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತಲ್ಲೆ ಜುದೆವ್ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆ ಪಾಗಾರ್ ಕೊಸಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದಾರ್ವಟೆ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.”

1:4 ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲಾ ಬಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ರುದನ್ ಕೆಲೆಂ.

1:5 ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ತುಂ ವರ್ತೊ ಆನಿ ಭಯಂಕರ್ ದೇವ್. ತುಂ ತುಜೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಯ್, ಆನಿ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಆದೇಶ್ ಪಾಳ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತಾಯ್.

1:6 ತುಜೆ ಕಾನ್ ಚೀತ್ ದಿಂವ್ ಆನಿ ತುಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಆಸುಂ; ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಆಯ್ಕ್. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಒಳ್ಕುನ್ ಘೆತಾಂ. ಆಮಿ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲೆಂ; ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲೆಂ.

1:7 ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಮೊಯ್ಜೆ ಉದೆಶಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಆದೇಶ್, ನಿಯಮ್ ಆನಿ ವಿಧಿ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ತುಕಾ ವ್ಹಡ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

1:8 ಪೂಣ್ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್. ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್: ‘ತುಮಿ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್ ಕರ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆÉಂ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ತಲೊಂ;

1:9 ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಪರ್ತೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಆದೇಶ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ಆಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಶಿಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಂಪೆÇ್ಡನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಲೊಂ; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆ ವಸ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ತಲೊಂ.’

1:10 ತೆ ತುಜೆ ಸೆವಕ್, ತುವೆಂ ತುಜೆ ಪದ್ವೆನ್ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಹಾತಾನ್ ನಿವಾರ್ಲಲೊ ತುಜೊಚ್ ಲೋಕ್.

1:11 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿ. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ಸುಫಳ್ ಕರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಕೃಪಾ ಲಾಭುಂ.” ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ರಾಯಾಚೊ ಪೀವನ್‍ಪ್ರಬಂಧಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ.