Home Advanced Index
ನ್ಯಾಯ್‌ಕರ್ತ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ನ್ಯಾಯ್‌ಕರ್ತ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೊಶ್ವಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಲೊಕಾನ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಜಾಯ್?”

1:2 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಜುದಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಹೊ ದೇಶ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಆಧೀನ್ ಕರ್ತಾಂ.”

1:3 ತೆದ್ನಾ ಜುದಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸಿಮೆಯೊನಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ತೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಬರಾಬರ್ ಯೆ ಆನಿ ಆಮಿ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವುಂಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ತುಜೆ ಬರಾಬರ್ ಯೆತಲೊಂ.” ಅಶೆಂ ಸಿಮೆಯೊನ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಗೆಲೊ.

1:4 ಜುದಾಚ್ಯಾ ಫೆÇವ್ಜಾಂನಿ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಆಧೀನ್ ಕೆಲೆ. ಬೆಜೆಕಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆ.

1:5 ಹ್ಯಾ ಬೆಜೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಅದೊನಿಬೆಜೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪೆರಿಜಿತಾಂಕ್ ಸಲ್ವಿಲೆ.

1:6 ಅದೊನಿಬೆಜೆಕ್ ಪಳುನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತೆ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲೆ. ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಟೆ ಕಾತರ್ಲೆ.

1:7 ತೆದ್ನಾ ಅದೊನಿಬೆಜೆಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾತಾಂಚೆ ಆನಿ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಟೆ ಕಾತರ್ಲಲೆ ಸತ್ತರ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಪಂದಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ವಿಂಚುನ್ ಖಾತಾಲೆ. ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ, ತಶೆಂ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರ್ತಾ.” ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ತೊ ಮೆಲೊ.

1:8 ಜುದಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಣಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂಕ್ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆ ಆನಿ ಶಹರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ.

1:9 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುದಾಚೆ ಮನಿಸ್ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್, ನೆಗೆಬಾಂತ್ ಆನಿ ದೊಂಗ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜುಂಕ್ ಗೆಲೆ.

1:10 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಹೆಬ್ರೊನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ, (ಹೆಬ್ರೊನಾಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿರ್ಯತ್-ಅರ್ಬ) ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಶೆಶಾಯಿ, ಅಹೀಮಾನ್ ಆನಿ ಟಾಲ್ಮಾಯ್ - ಹಾಂಕಾಂ ಸಲ್ವಿಲೆ.

1:11 ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ದೆಬೀರಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜುಂಕ್ ಗೆಲೆ, (ದೆಬೀರಾಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿರ್ಯತ್-ಸೆಫೆರ್).

1:12 ಕಾಲೆಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಜೊ ಕೊಣ್ ಕಿರ್ಯತ್-ಸೆಫೆರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆ ಆಖ್ಸಾಕ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ.”

1:13 ಕಾಲೆಬಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾನ್, ಕೆನಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಒತ್ನೀಯೆಲಾನ್ ತೆಂ ಶಹರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಲೆಬಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆ ಆಖ್ಸಾಕ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

1:14 ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‍ಕಡೆ ಏಕ್ ಶೆತ್ ಮಾಗುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಆಗ್ರೊ ಕೆಲೊ. ದೆಕುನ್ ತೀ ಗಾಢ್ವಾವಯ್ಲಿ ದೆಂವ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾಲೆಬಾನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?”

1:15 ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಗೆಬಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ದಿಲಾಯ್, ದೆಕುನ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೊ ಝರಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿ.” ಕಾಲೆಬಾನ್ ತಿಕಾ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಝರಿ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯೊ ಝರಿ ದಿಲ್ಯೊ.

1:16 ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾ, ಕೆನಿತ್ ಹೊಬಾಬಾಚೆ ವಂಶಜ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂ ಸವೆಂ ಖಾಜ್ರಾಮಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರಾದಾಚೆ ದಕ್ಷಿಣೆಚ್ಯಾ ಜುದಾಚ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಮುಖಾರ್ ಸರುನ್ ಅಮಾಲೆಕಿತಾಂಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

1:17 ಪುಣ್ ಜುದಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸಿಮೆಯೊನಾಸವೆಂ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಂಣಿಂ ಜೆಫಾತಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಸಲ್ವಿಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಹರಾಚೊ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಣಿಂ ತ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ಹೊರ್‍ಮಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

1:18 ತರೀ ಜುದಾಚ್ಯಾನ್ ಗಾಜಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್, ಆಶ್ಕೆಲೊನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್, ಎಕ್ರೋನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

1:19 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜುದಾಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆ ಝುಜಾರಥ್ ಆಸ್ಲೆ.

1:20 ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆದೆಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಾಲೆಬಾಕ್ ಹೆಬ್ರೊನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಅನಾಕಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪುತಾಂಕ್ ಥÀಂಯ್ಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ.

1:21 ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಜೆಬುಸಿತಾಂಕ್ ಬೆಜ್ಮಿಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆನಾಂತ್; ತೆ ಥÀಂಯ್ ಆಜೂನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

1:22 ಜುಜೆಚೆಂ ಘರಾಣೆಂಯೀ ಬೆತೆಲಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ಲೊ.

1:23 ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಬೆತೆಲಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹಿತಿ ಘೆತ್ಲಿ; ಬೆತೆಲಾಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಊಜ್.

1:24 ಗುಪ್ತಾಚಾರಿಂನಿ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶಹರಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತುಕಾ ವಾಂಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್.”

1:25 ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಹರಾಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ತ್ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂಕ್ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

1:26 ತೊ ಮನಿಸ್ ಹಿತ್ತಿತಾಂಚ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಶಹರ್ ಭಾಂದ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಲೂಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ; ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.

1:27 ಮನಸ್ಸೆಚ್ಯಾನ್ ಬೇತ್-ಶೆಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಗಾಂವ್, ಟಾನಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಗಾಂವ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೆಚ್ ಪರಿಂ ದೋರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚ್ಯಾ, ಇಬ್ಲೆಯಾಮ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚ್ಯಾ, ಮೆಗಿಡ್ಡೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ವಸ್ತಿ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

1:28 ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತ್ ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಕರ್ನಾ ಗುಲಾಮ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಯ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ ನಾಂತ್.

1:29 ಎಫ್ರ್ರಯಿಮಾಚ್ಯಾನ್ ಗೆಜೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಗೆಜೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲೆ.

1:30 ಜೆಬುಲುನಾಚ್ಯಾನ್ ಕಿಟ್ರೊನಾಚ್ಯಾ ವಾ ನಹಲೊಲಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ; ಕಾನಾನ್‍ಗಾರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲೆ, ಪುಣ್ ತೆ ಗುಲಾಮ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಲೆ.

1:31 ಅಶೆರಾಚ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕೊಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಿದೊನಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ; ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಮಹಲೆಬ್, ಅಕ್ಜೀಬ್, ಹೆಲ್‍ಬಾ, ಆಫೀಕ್ ಆನಿ ರೆಹೊಬ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

1:32 ದೆಕುನ್ ಆಶೆರಿತ್ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲೆ.

1:33 ನಫ್ತಾಲಿಚ್ಯಾನ್ ಬೇತ್-ಶೆಮೆಶಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೇತ್-ಅನಾತಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತೊ ದೆಶಾಂತ್ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾನ್‍ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಬೇತ್-ಶೆಮೆಶಾಚೆ ಆನಿ ಬೇತ್-ಅನಾತಾಚೆ ನಿವಾಸಿ ಗುಲಾಮ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಲೆ.

1:34 ಆಮೊರಿತಾಂನಿ ದಾನಾಚ್ಯಾ ವಂಶಜಾಂಕ್ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಮಯ್ದಾನ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

1:35 ಆಮೊರಿತಾಂಕ್ ಹರ್-ಹೆರೆಸ್, ಅಯ್ಯಾಲೊನ್ ಆನಿ ಶಾಲ್ಬೀಮ್ - ಹ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ರಾವುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ; ಪುಣ್ ಜುಜೆಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾತಚ್ ತೆ ಗುಲಾಮ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಲೆ.