Home Advanced Index
ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3

ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೇ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ನಿತಿವಂತ್ ಕರ್ತಲೇ ಸಕ್ತೆನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಸಮಸಮ್ ಹಕ್ಕ್ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ:

1:2 ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ತುಮಿ ಒಳ್ಕಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಆಪ್ಲೇ ಸ್ವಂತ್ ಮಹಿಮೆಂತ್ ಆನಿ ಸುಖಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚೇ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಖರೇ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲಾಂ.

1:4 ಹ್ಯಾ ಆಪೆÇವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಧಿಕ್ ವರ್ತಿಂ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದೆಣಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್; ಹಾಂಚೇ ವರ್ವಿಂ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಅವ್ಗುಣಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೆ ತುಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲಾಂ.

1:5 ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಸತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಉಮೆದಿನ್ ವಾವುರುಂಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಶೆಗುಣ್, ಶೆಗುಣಾಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್

1:6 ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣ್, ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್ ಭಕ್ತಿ,

1:7 ಭಕ್ತಿಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ದಯಾಳಾಯ್ ಆನಿ ದಯಾಳಾಯೆಕ್ ಮಯಾಮೋಗ್ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

1:8 ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಆಸುನ್, ತೆ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಫೆÇಳಾವಿಣ್ ಜಾವ್ಚಿಂನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿತಲೆ.

1:9 ಕೊಣಾ ಥಂಯ್ ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ನಾತ್ ತೊ ಆಂದ್ಳೊ ಆನಿ ಕುರ್ಡೊ; ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ವಿಸರ್ಲಾ.

1:10 ದೆಕುನ್ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೋ, ತುಮ್ಚಿ ವಿಂಚೊಣ್ ಆನಿ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಭದ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಾ; ಅಶೆಂ ಕರ್ಶಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾವ್ಚಿಂನಾತ್.

1:11 ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಆನಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾವ್ಪಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹಕ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.

1:12 ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸುನ್ ತುಮಿ ಆತಾಂ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸತಾಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್‍ಯೀ ತ್ಯೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂ.

1:13 ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್ ಆಸಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಗೊವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ.

1:14 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೊ ತಂಬು ಕೊವಳುನ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.

1:15 ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರಣಾ ನಂತರ್‍ಯೀ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಉಪಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

1:16 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಚಮತ್ಕಾರೆನ್ ವಿಣ್ಲಲಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ವಾ ಕಾಣಿಯೋ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾತ್; ತಾಚೊ ವೈಭವ್ ಆಮಿಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

1:17 ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ದೆವಾ ಬಾಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ತಾನಾ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ವೈಭವಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: “ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಪೂತ್; ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ವಲಾ.”

1:18 ಪವಿತ್ರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಆಮಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಚ್ ತಾಳೊ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಆಮಿ ಖುದ್ಧ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

1:19 ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ದೃಢ್‍ಪಣಿಂ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾ. ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಕ್ ಚೀತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ; ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡಸರ್ ಆನಿ ಫಾಂತ್ಯಾಚೊ ಸುಕ್ರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂನಿ ಉದೆಸರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದಿವ್ಯಾಬರಿ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

1:20 ಹೆಂ ತುಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್: ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಪ್ರವಾದ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನ್ಹಯ್.

1:21 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಪ್ರವಾದ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಉಚಾರ್ಲಲೊ ನ್ಹಯ್; ಬಗರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್‍ಲ್ಲೊ.