Home Advanced Index
ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5

ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾನ್, ಪೆದ್ರುನ್, ಪೆÇಂತುಸಾನ್, ಗಾಲಾತ್ಸಿಯಾಂತ್, ಕಾಪ್ಪಾದೋಸಿಯಾಂತ್, ಆಸಿಯಾಂತ್ ಆನಿ ಬಿಥೀನಿಯಾಂತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ:

1:2 ತುಮಿಚ್ ತಿಂ ದೆವಾ ಬಾಪಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕುನ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ಚೇ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂಚ್ ರಗತ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಧಾರಾಳ್ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಹರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ ದೇವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಬಾಪ್. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೇ ವ್ಹಡ್ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮಾರಿಫÀತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಜಿವ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಜನಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್,

1:4 ಆನಿ ಸರ್ಗಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಅವಿನಾಶಿ, ಆಯ್ಬಾವಿಣ್, ಬಾವನಾ ತಸಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಾಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

1:5 ಅಂತಿಮ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲಲೇ ಸೊಡ್ವಣೆಕ್ ದೆವಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಬಾವಾರ್ಥಾ ಮಾರಿಫತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶಾಬಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲಿ.

1:6 ಹಾಚೇ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾ. ಆತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಥರಾವಳ್ ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

1:7 ಪುಟಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವರೊವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಶ್ವರ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್, ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕೀರ್ತ್, ಮಾನ್ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ ಜೊಡುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರ್ತಲೊ.

1:8 ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತುಮಿ ದೆಖುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಮಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್; ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ತಾಕಾ ತುಮಿ ಪಳೆನಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತಾಚೇ ವಯ್ರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಮಹಿಮೆನ್ ಭರ್ಲಲ್ಯಾ, ಉತ್ರಾಂ ವತ್ರ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ತುಮಿ ಉಮಾಳ್ತಾತ್.

1:9 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ಇನಾಮ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ತಾರಣ್ ತುಮಿ ಜೊಡ್ನ್ ಆಸಾತ್.

1:10 ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಲೇ ಕುರ್ಪೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿ ದೆಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಸೊಧ್ನಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

1:11 ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ನಂತರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಆಸ್ಲಲೇ ಮಹಿಮೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ: ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಣಿಂ ಸೊಧುನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

1:12 ತಾಂಚೇ ಪಾಸತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ದೆವಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊಚ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆತಾಂ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೇ ಪದ್ವೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್‍ದೂತ್ ಲೆಗುನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್.

1:13 ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತುಮ್ಚೇ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಕಮರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಜಾಗಿಂ ರಾವಾ. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ಚೇ ವೆಳಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಪೇ ದೆಣ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ದವರಾ.

1:14 ವಿಧೇಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಮಿ; ಆದಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೇಪರಿಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಮಿ ಚಲನಾಕಾತ್.

1:15 ಬಗರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಜಶೆಂ ಬಾಗೆವಂತ್ ತಶೆಂ ತುಮಿಯೀ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಚೇ ಚಾಲಿಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಯಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ:

1:16 “ಹಾಂವ್ ಭಾಗೆವಂತ್. ದೆಕುನ್ ತುಮಿಯೀ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.”

1:17 ತಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ನೀತ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ‘ಬಾಪ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿ ಉಲೊ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ಭಕ್ತಿ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಾ.

1:18 ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ಲಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾತ್. ಅಶೆಂ ಸೊಡಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಯಾನ್ ವಾ ಭಾಂಗಾರಾನ್ ವಾ ನಾಸ್ ಜಾತಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾನ್ ನ್ಹಯ್,

1:19 ಬಗರ್ ಆಯ್ಬಾವಿಣ್ ಆನಿ ಖತಾವಿಣ್ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ರಗ್ತಾನ್.

1:20 ಸಂಸಾರಾಚೇ ಸ್ಥಾಪನೇ ಆದಿಂಚ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆವಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಪೆÇ ಕೆಲೊ.

1:21 ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತಾಚೇ ಮಾರಿಫತ್ ತುಮಿ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್; ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ದೆವಾಚೆರ್ ತುಮಿ ದವರ್ಲಾ.

1:22 ಆನಿ ಆತಾಂ, ಸತಾಕ್ ತುಮಿ ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೇ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚೆ ಅತ್ಮೆ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ನಿಷ್ಕಪಟೀ ಮೋಗ್ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಉದೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆನಿ ಯಥಾರ್ಥ್‍ಪಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ.

1:23 ಕಾರಣ್, ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಾಳ್ತಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಮಾರಿಪತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪುನರ್‍ಜಲ್ಮ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹೊ ಜಲ್ಮ್ ವಿನಾಶಿ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಅವಿನಾಶಿ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಾ.

1:24 ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಸಗ್ಳೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ತಣಾಬರಿ; ಸಗ್ಳಿ ತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ತಣಾಚ್ಯಾ ಪುಲಾಬರಿ; ತಣ್ ಬಾವ್ತಾ ಆನಿ ಪುಲ್ ಝಡ್ತಾ; ಪುಣ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಸಬ್ದ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ.” ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಬರಿ ಖಬರ್.