Home Advanced Index
ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4

ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗಾರಾಂಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂನಿ, ಪಾವ್ಲಾನ್ ಆನಿ ತಿಮೊಥಿಕ್, ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಶಹರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ಸೆವಕಾಂ ಸವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥÀಂಯ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ:

1:2 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೊಂ.

1:3 ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟೀ ತುಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೇ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ.

1:4 ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಪಾಸತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

1:5 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್.

1:6 ತುಮ್ಚೇ ಥÀಂಯ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ದೇವ್, ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜೆಜು ಯೆತಾ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್, ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರಿತ್ ವೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

1:7 ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತೆಂ ವಾಜ್ಬಿ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚಿಂ; ಹಾಂವ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧರ್ಮ್‍ಪ್ರಚಾರಕ್ ಕಾಮಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸುವಾರ್ತೆಚೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತೆಂ ಥಿರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಜೇ ಸವೆಂ ತುಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

1:8 ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಲೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ.

1:9 *

1:10 ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಡೊಂ! ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೇ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ತೊ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ವೊವ್ತೊಂ! ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಉತ್ತಮ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ವೊಡುಂ - ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್. ಅಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಯೆತಾ ತೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಜಯ್;

1:11 ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇಚ್ ಕುಮ್ಕೆನ್ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಸ್ತುತಿ ವಾಡೊವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಫೆÇಳಾಂನಿ ತುಮಿ ಭರೊನ್ ಯೇಜಯ್ - ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

1:12 ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂನೋ, ಮ್ಹಜೇ ಥÀಂಯ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸುವಾರ್ತಾ ವಿಸ್ತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ.

1:13 ಹಾಂವ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕೈದಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ;

1:14 ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲೇ ವರ್ವಿಂ ಚಡಾವತ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥÀಂಯ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಲಾ ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಭಿಯಾವಿಣೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಣಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ಧೈರ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ.

1:15 ಥೊಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಸ್ರಾನ್ ಆನಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನೋಬಾವಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ತಾಕಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್.

1:16 ಹೇ ಸುವಾರ್ತೇ ಪಾಸತ್ ಸಾಧನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಮ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್;

1:17 ಪುಣ್ ಸರಳ್ ಮನಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಭೇದ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾತ್; ಅಶೆಂ ಬಂದಿಖಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ.

1:18 ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಸರಳ್ ಮನಾನ್ ಜಾಂವ್. ಕಪಟಿ ಮನಾನ್ ಜಾಂವ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಥರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್.

1:19 ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.

1:20 ಹಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಖತ್ಕತಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ: ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೊನಾಂ, ಬಗರ್ ಜಶೆಂ ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಆತಾಂಯೀ ಹೇ ಮ್ಹಜೇ ಸಗ್ಳೇ ಕುಡಿ ವರ್ವಿಂ, ತಿ ವಾಂಚೊಂ ವಾ ತಿ ಮೊರುಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ಜಾತಲಿ. ಹಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಸಾ.

1:21 ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ : ಮೊರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ.

1:22 ತರಿಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ಫÀಳಾದಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾ.

1:23 ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ದೋನ್‍ಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಅಡ್ಚತಾಂ: ಏಕ್ ವಾಟೇನ್ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಸಂಪೆÇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ - ಆನಿ ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಬರೆಂ;

1:24 ಪುಣ್ ದುಸ್ರೇ ವಾಟೇನ್, ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತಾಕ್ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

1:25 ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೇ ಥÀಂಯ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೇ ಅಭಿವೃದ್ಧೇ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾ ಪಾಸತ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೇ ಬಗ್ಲೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.

1:26 ಅಶೆಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಕಾರಣ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.

1:27 ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೇ ಸುವಾರ್ತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಏಕ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೃಢ್ ಆಸುನ್ ಸುವಾರ್ತೆನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳುಂ.

1:28 ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ದೃಢ್‍ಪಣ್, ದೆವಾಚೆಂ ಎಕ್ ಆಧಾರ್ ದೆಣೆಂ ತೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ನಾಸಾಕ್, ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವೆಕ್ ಪಾಯ್ತಲೆಂ.

1:29 ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತಾಚೇ ಪಾಸತ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಚೆಂಯೀ ದೆಣೆಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ.

1:30 ತುಮಿಯೀ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಝುಜ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್. ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಝುಜ್ಲೊಂ ತೆಂ ತುಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಝುಜುನ್ ಆಸಾಂ ಹೆಂಯೀ ತುಮಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಜಾಣಾತ್.