Home Advanced Index
ಫಿಲೊಮೆನಾಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1

ಫಿಲೊಮೆನಾಕ್‌ ಬರಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚೊ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ತಿಮೊಥಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಇಷ್ಟಾ ಆನಿ ಸಹವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್, ಫಿಲೆಮೊನಾಕ್,

1:2 ಆಮ್ಚೇ ಭಯ್ಣಿ ಆಪ್ಪಿಯಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಸೈನಿಕಾ ಆರ್ಖಿಪ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಮ್ತಲೇ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಬರೊವ್ಚೆಂ:

1:3 ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.

1:4 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ, ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ.

1:5 ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂನಿ ತುಜಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತ್ ಆಸಾಂ.

1:6 ಹ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಉರ್ಬಾ ಮೆಳೊಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಪಣಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ತುಕಾ ಲಾಭೊಂ - ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

1:7 ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ಭೊಗ್ತಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ದೆವಾಚೇ ಪರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

1:8 ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ತುವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಫರ್ಮಾಂವ್ಕ್

1:9 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್‍ಯೀ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತುಜೇಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜುಚೊ ದೂತ್, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಚೇ ಖಾತಿರ್ ಬಂಧಿವಾನ್.

1:10 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಒನೆಜಿಮಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ.

1:11 ಖರೊಚ್ ತೊ ಆತಾಂ ‘ಒನೆಜಿಮ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ‘ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಡ್ಚೊ’; ಆದಿಂ ತೊ ತುಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊನಾ; ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಜಶೆಂ ತುಕಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ತಸಲೊ ಜಾಲಾ.

1:12 ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ತುಜೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾಂ - ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ವಾಂಟೊಚ್ ತುಕಾ ಧಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್.

1:13 ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೇ ಸರ್ಶಿನ್ ದವರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ; ಸುವಾರ್ತೇ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೆವಾಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಜಾತೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

1:14 ಪುಣ್ ತುಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ತುವೆಂ ಖುಶೇನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಯ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ.

1:15 ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ತುಕಾ ತೊ ಚುಕ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತುಜೇ ಸವೆಂ ತೊ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಸ್ತಲೊ ದೆಕುನ್ ತೊ ತುಕಾ ಚುಕ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್.

1:16 ಆನಿಕ್ ತೊ ಗುಲಾಮ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಗುಲಾಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತುಕಾ ಮೊಗಾಚೊ ಭಾವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊಚ್ ಸಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತುಕಾ ತುಜೇಬರಿಚ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಭಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೇ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ತುಕಾ ತೊ ಜಾವ್ಚೊನಾ?

1:17 ಏಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ತುಜೊ ಸಹಭಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಖ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಯ್ ತಸಲೊ ಸ್ವಾಗತ್ ತಾಕಾಯೀ ದೀ.

1:18 ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ತುಕಾ ದುಖಯ್ಲಾಂ ವಾ ನಷ್ಟ್ ಕೆಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಹಾಂವ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ.

1:19 ಹಾಂವ್, ಪಾವ್ಲ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾನ್ ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ: ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ದೆವೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್‍ಚ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಋಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!

1:20 ಪಳೆ ಭಾವಾ, ತುಂಚ್ ಮ್ಹಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ‘ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ತಸಲೊ’ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ. ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಕ್ ಭುಜೊವ್ಣೆನ್ ಭರ್.

1:21 ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊನಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕರ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೇ ಖಾತ್ರೆನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬರಯ್ತಾಂ.

1:22 ತಶೆಂಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ಯೀ ಮಾಗ್ತಾಂ: ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವುಂಕ್ ಏಕ್ ಸುವಾತ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್; ತುಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.

1:23 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಎಪಾಫ್ರಾಸ್ ತುಕಾ ನಮಾನ್ ಧಾಡ್ತಾ.

1:24 ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಹವಾವ್ರಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್, ಆರಿಸ್ತಾರ್ಖ್, ದೆಮಾಸ್ ಆನಿ ಲೂಕ್ ತುಕಾ ನಮಾನ್ ಪಾಠಯ್ತಾಥ್.

1:25 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ತುಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.