Home Advanced Index
ಬಾರೂಕ್‌ 1


ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ

ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ್: 1 2 3 4 5 6

ಬಾರೂಕ್‌ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1

Audio by HPM Team

1:1 ನೆರೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಬಾರೂಕಾನ್ ಬಾಬಿಲೊನಾಂತ್ ಬರಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ಬಾರೂಕ್ ನೆರೀಯಾಚೊ ಪೂತ್, ನೆರೀಯಾ ಮಹಸೇಯಾಚೊ ಪೂತ್, ಮಹಸೇಯಾ ಜೆದೆಕೀಯಾಚೊ ಪೂತ್, ಜೆದೆಕೀಯಾ ಹಸದೀಯಾಚೊ ಪೂತ್, ಹಸದೀಯಾ ಹಿಲ್ಕೀಯಾಚೊ ಪೂತ್.

1:2 ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಕಾಲ್ದೇಯ್ಯಾಂನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುನ್ ತಾಚೊ ಭಸ್ಮ್ ಕೆಲೊ ತೆದ್ನಾ, ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

1:3 ಬಾರೂಕಾನ್ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜೆಹೋಯಾಕೀಮಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆಕೊನೀಯಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ; ತೆಚ್ ಪರಿಂ, ವಾಚಪ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್,

1:4 ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್, ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್, ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್, ಬಾಬಿಲೊನಾಂತ್ ಸೂದ್ ನ್ಹಂಯ್‍ದೆಗೆರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಿಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

1:5 ವಾಚಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತಿಂ ರಡ್ಲಿಂ, ತಾಂಣಿಂ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ.

1:6 ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲೆ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ದುಡು ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೊ;

1:7 ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಹಿಲ್ಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಶಲ್ಲೂಮಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ವಾ, ಯಾಜಕ್ ಜೆಹೋಯಾಕೀಮಾಕ್, ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲೊ.

1:8 ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಸಿವಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಮಂದಿರಾಂತ್ಲಿಂ ಲುಟುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ದನಾಂ ಜುದಾಚ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾರೂಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿಂ. ಹಿಂ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ ಆಯ್ದನಾಂ ಜೊಶೀಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ಜೆದಕೀಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ;

1:9 ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾನ್ ಜೆಕೊನೀಯಾಕ್, ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್, ಲೊಹಾರಾಂಕ್, ಕುಲೀನ್ ತಶೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬಿಲೊನಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆದೆಕೀಯಾನ್ ತಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

1:10 ತಾಂಣಿಂ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲೊ: ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಡು ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ತುಮಿ ಹೋಮ್‍ಬಲಿಯೊ, ಪಾತ್ಕಾಬಲಿಯೊ ಆನಿ ಧುಂಪ್ ವಿಕ್ತಿಂ ಘೆಯಾ; ಅನ್ನ್‍ಬಲಿಯೊ ತಯಾರ್ ಕರಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ ವೆದಿಚೆರ್ ಭೆಟಯಾ.

1:11 ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಬೆಲ್‍ಶಜ್ಜರಾಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗಾ; ಜಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೃಥ್ವೆ ವಯ್ರ್ ಆಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೆಂ, ತಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಜಿಯೆಂವ್.

1:12 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ ದಿಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್; ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಬಾಬಿಲೊನಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾ ನೆಬೂಕಡ್ನೆಜ್ಜರಾಚೆ ಜತ್ನಾಯೆ ಖಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಬೆಲ್‍ಶಜ್ಜರಾಚೆ ಜತ್ನಾಯೆ ಖಾಲ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆ ದಯೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

1:13 ಆಮ್ಚೆಯ್ ಪಾಸತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಜುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರುಂಕ್ ನಾಂತ್.

1:14 ಉತ್ಸವಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ಜಮಾತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಧಾಡ್ಲಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗಾ.

1:15 ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಆವ್ಚೊ ದೇವ್ ನಿತಿವಂತ್; ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾಂವ್; ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಜುದಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಚಿಂ ನಿವಾಸ್ಯಾಂ,

1:16 ಆಮ್ಚೆ ರಾಯ್, ಆಮ್ಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್, ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರವಾದಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್,

1:17 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲೆಂ.

1:18 ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿಧೇಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಮಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ, ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆe್ಞÁ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾಂತ್.

1:19 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಅವಿಧೇಯ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕನಾಸ್ತಾಂ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

1:20 ದೆಕುನ್ ದೂದ್ ಆನಿ ಮ್ಹೊಂವ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ತೊ ದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾ ಮೊಯ್ಜೆ ಉದೆಶಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಿಘ್ನಾಂ ಆನಿ ಶಿರಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಂತ್.

1:21 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಶಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲೊ ನಾ,

1:22 ಬಗರ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ವಂದವ್ಣ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲುನ್ ಪಕ್ರ್ಯಾ ದೆವಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.